Podstawy organizacji i zarządzania - streszczenie Griffina

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1701
Wyświetleń: 6503
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy organizacji i zarządzania - streszczenie Griffina - strona 1

Fragment notatki:

ZARĄDZANIE PODEJMOWANIEM DECYZJI I ROZWIĄZYWANIEM PROBLEMÓW
Jedną z kluczowych funkcji planowania jest podejmowanie decyzji. Podejmowanie decyzji może dotyczyć konkretnego działania lub całego procesu. Podejmowanie decyzji - akt wyboru jednej możliwości spośród ich zestawu. Proces podejmowania decyzji - poznanie i zdefiniowanie istoty sytuacji decyzyjnej, wyodrębnienie różnych możliwości, wybór najlepszej z nich i wprowadzenie jej w życie. Konieczność podejmowania decyzji może wiązać się z wystąpieniem niepożądanych sytuacji, problemów, nowych możliwości. Typy decyzji:
Decyzja zaprogramowana - ma dość kompletną strukturę lub powtarza się z pewną częstotliwością.
Decyzja niezaprogramowana - ma raczej słabo wyrażoną strukturę, podejmowana jest rzadziej. Traktowane jako niepowtarzalne, pochłaniają wiele czasu, energii i zasobów, główne czynniki przy podejmowaniu decyzji to intuicja i doświadczenie. Warunki podejmowania decyzji:
- stan pewności - podejmujący decyzję wie, z rozsądnym stopniem pewności, jakie są możliwości i jakie warunki towarzyszą każdej z nich. - stan ryzyka - dostępność poszczególnych możliwości i związane z każdą z nich potencjalne korzyści i koszty są znane z pewnym szacunkowym prawdopodobieństwem. - stan niepewności - podejmujący decyzję nie zna wszystkich możliwości wyboru, ryzyka związanego z każdą z nich ani ich możliwych konsekwencji.
Klasyczny model podejmowania decyzji - określa sposób, w jaki menedżerowie powinni podejmować decyzje. W modelu tym zakłada się, że menedżerowie są logiczni i racjonalni, a ich decyzje najlepiej służą interesom organizacji. podejmujący decyzje mają pełne informacje o sytuacji decyzyjnej i możliwościach,
są w stanie skutecznie usunąć niepewność, aby podjąć decyzję w warunkach pewności,
potrafią racjonalnie i logicznie ocenić wszelkie aspekty sytuacji decyzyjnej. Etapy racjonalnego podejmowania decyzji:
Koncentracja na faktach, logice, ochrona przed nieuzasadnionymi założeniami i pułapkami. - rozpoznanie i zdefiniowanie sytuacji decyzyjnej - uznanie konieczności podjęcia decyzji, negatywny lub pozytywny bodziec uruchamia proces decyzyjny. Z rozpoznaniem problemu wiąże się potrzeba dokładnego zdefiniowania, na czym ten problem polega: pełne zrozumienie problemu, jego przyczyn, a także powiązania z innymi czynnikami. Zrozumienie wynika z uważnej analizy i wnikliwego rozważenia sytuacji. - identyfikacja alternatywnych możliwości - użyteczne jest opracowanie konwencjonalnych, standardowych jak i twórczych, innowacyjnych możliwych wariantów. Im ważniejsza decyzja, tym większą wagę przykłada się do opracowania tych wariantów. Często wybór ograniczają np. restrykcje prawne, normy moralne i etyczne, dostępna technika, względy ekonomiczne.


(…)

… warianty zachowań do zaspokojenia swoich potrzeb i jak oceniają swoje zadowolenie po osiągnięciu tych celów.
Teoria oczekiwań - motywacja zależy od dwóch czynników - od tego, jak silnie czegoś pragniemy oraz oczekiwanego prawdopodobieństwa zaspokojenia tego pragnienia. Teoria oczekiwań opiera się na czterech podstawowych przesłankach: - zakłada się, że o zachowaniu decyduje pewna kombinacja sił tkwiących…
…. Teoria oczekiwań wskazuje, że jeżeli warunki te są spełnione, jednostka odczuwa motywację do większego wysiłku.
Należy zacząć od wyobrażenia sobie, jakich osiągnięć prawdopodobnie pragnie każdy pracownik. Potem trzeba ustalić, jakiego rodzaju osiągnięcia i na jakim poziomie są niezbędne, aby sprostać założonym celom organizacji. Następnie należy się upewnić, czy osiągnięcia na pożądanym poziomie…
… przy podejmowaniu decyzji dotyczących ich pracy. Rolę uczestnictwa i upełnomocnienia w motywowaniu można wyrazić w kategoriach zarówno podejścia od strony treści w motywacji jak i teorii oczekiwań. Pracownicy uczestniczący w podejmowaniu decyzji mogą być bardziej zaangażowani w ich właściwe wykonanie. Poza tym prawidłowo przebiegający proces podejmowania decyzji, jej wykonywania i następnie obserwowania…
… osiągnięć pracownika, która jest zwykle częścią systemu nagradzania. Pracownik będzie skłonny do dodatkowego wysiłku, jeżeli wie, że jego osiągnięcia będą mierzone, oceniane i odpowiednio nagradzane. Na oczekiwaną relację osiągnięć do wyniku wpływa z kolei zakres, w jakim pracowni jest przekonany, że w ślad za osiągnięciami pójdą nagrody. Wreszcie, zgodnie z przewidywaniami teorii oczekiwań, każda nagroda…
… formalnego zarządzania informacjami. Rozmiary - im większa organizacja, ceteris paribus, tym bardziej potrzebuje systematycznego zarządzania informacjami. Szczególne czynniki kierownicze:
Dziedzina - każda z podstawowych funkcjonalnych dziedzin organizacji ma własny zestaw potrzeb w zakresie techniki informacyjnej. Inny ważny czynnik określający potrzeby organizacji dotyczące zarządzania informacjami…
… do określonego działania. Działanie z kolei przynosi różne wyniki, a z każdym z nich wiąże się pewna wielkość nazywana wartościowością. Do najważniejszych elementów należą oczekiwania jednostki, że jej wysiłek będzie prowadził do większych osiągnięć, które przyniosą wartościowe wyniki.
Oczekiwana relacja wysiłku do osiągnięć - spostrzegane przez jednostkę prawdopodobieństwo, że jej wysiłek przyniesie większe osiągnięcia. Oczekiwana relacja osiągnięć do wyników - odczucie jednostki, że osiągnięcia w pracy doprowadzą do konkretnego wyniku. Wyniki - następstwa zachowań w układzie organizacyjnym, zwykle nagrody.
Wartościowość - wskaźnik pokazujący siłę, z jaką dana jednostka pragnie konkretnego wyniku, jest to atrakcyjność wyniku dla jednostki.
Aby nastąpiło motywowanie, muszą być spełnione trzy warunki…
…. Można opracować wszystko od razu - nie zawsze jednak można przewidzieć potrzeby, duże koszty, Lub przyjąć standardowy typ systemu, co umożliwia łatwiejsze rozbudowywanie - postęp może jednak wymagać zmiany. Idealny system informacyjny powinien być porosty w użyciu i nietechniczny, Systemy informacyjne oddziałują na podstawową strukturę i schemat organizacji dwojako: - większość organizacji decyduje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz