Podstawy organizacji i zarządzania - REFERAT - Organizacje uczące się.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 385
Wyświetleń: 6496
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy organizacji i zarządzania - REFERAT - Organizacje uczące się. - strona 1 Podstawy organizacji i zarządzania - REFERAT - Organizacje uczące się. - strona 2 Podstawy organizacji i zarządzania - REFERAT - Organizacje uczące się. - strona 3

Fragment notatki:

Referat pisany na zaliczenie 1 semestru z przedmiotu podstawy organizacji i zarządzania finansów i rachunkowości na UEK'u w Krakowie (Uniwersytet Ekonomiczny). Zajęcia prowadzi dr. Halina Smutek. Notatka ma 5 stron i można się z niej dowiedzieć: co to jest organizacja ucząca się, co charakteryzuję organizacje uczącą się, dlaczego istnieją organizacje uczące się, dlaczego organizacje uczące się są konkurencyjne, czy każda organizacja jest zdolna do uczenia się, co o organizacjach uczących się stwierdził Peter Senge. Dokument zawiera też informacje na temat: jakie są najczęstsze błędy i ułomności organizacji w uczeniu się, dlaczego zagrożeniem są nadmierne utożsamianie się pracowników z własnymi stanowiskami pracy, skłonności ludzi do obwiniania za niepowodzenia innych a nie siebie, "iluzja aktywności", wyjaśnianie problemów przez koncentrację na pojedynczych, bezpośrednio poprzedzających wydarzeniach, nieumiejętnośd bądź niemożnośd obserwowania i reagowania na stopniowo narastające zagrożenia, złudzenie, że uczenie się jest wyłącznie wynikiem doświadczenia, "mit zgodnego i zgranego zespołu menadżerskiego". Ponadto, z notatki można się dowiedzieć: co to jest myślenie systemowe, mistrzostwo osobiste, dlaczego ważne jest nakreślenie wspólnej wizji przyszłości oraz zespołowe uczenie się.

Podstawy organizacji i zarządzania - referat 
Organizacja ucząca się 
 
Pojęcie organizacja ucząca się jest znane już od dawna, lecz dopiero w ostatnich 
latach stało się ono nadzwyczaj popularne. W miarę jak świat staję się coraz bardziej dynamiczny, kiedy prowadzenie własnego biznesu wymaga coraz częściej przyswajania nowych informacji niezbędnych do funkcjonowania na Ã³wczesnym rynku, praca, kierowanie własnej firmy musi się stawad uczeniem się. Według Petera Senge organizacja ucząca się wyróżnia się tym, Å¼e potrafi stale wzmacniad możliwości kształcenia siebie, a co za tym idzie â€“ poprawiad perspektywę własnej przyszłości. Podążając za tym tokiem myślenia, tego typu organizacja jest instytucją, gdzie jednostki â€“ ludzie, stale rozwijają swoje zdolności niezbędne do osiągnięcia wspólnych dla zespołu celów. Można tu zauważyd, Å¼e dopiero zaangażowanie każdej z jednostki, każdego człowieka w całośd procesu doskonalenia organizacji pozwoli na jej rzeczywisty rozwój.  Organizacja ucząca się jest miejscem gdzie czci się wzorce rozwojowego myślenia oraz gdzie ludzie bez przerwy uczą się jak wspólnie poszerzad własne horyzonty. 
 
Można wymienid kilka wskaźników charakteryzujących organizację uczącą się 
dzisiejszych czasów. Przede wszystkim może byd to firma, stowarzyszenie, szkoła, miasto, instytucja lub każda inna grupa osób, mająca potrzebę udoskonalania siebie poprzez naukę. Cechą charakterystyczną jest to, Å¼e organizacja ucząca się inwestuje w swoją przyszłośd głownie poprzez edukację i szkolenie swoich pracowników, a co za tym idzie â€“ Å‚Ä…czy pracę z uczeniem się. Tworzy ona możliwości do osobistego rozwoju dla wszystkich członków, na każdym ze stanowisk pracy. Dzieląc się z pracownikami celami na przyszłośd, stymuluje ich do doskonalenia siebie, do włączania się we wspólny rozwój.  Umożliwia naukę poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii i uczy się nieprzerwanie, a wszystko po to aby pozostad twórczą i innowacyjną. 
 
Oprócz doskonalenia umiejętności pracowników oraz poszerzania horyzontów firmy 
jest wiele innych powodów dla

(…)

…, ale także prawo do rozwijania się. Szanując indywidualnośd i potrzeby
poszczególnych pracowników powinniśmy stworzyd członkom organizacji warunki, w których
będą oni mogli się uczyd. Aby utrzymad motywację wewnętrzną do działania w firmie
niezbędne jednak jest osobiste zaangażowanie jej poszczególnych pracowników w działania
tej firmy. Niezwykle istotne jest żeby każdy czuł, iż ma możliwośd wpływania na losy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz