Podstawy nauki o przedsiębiorstwie - System produkcyjny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy nauki o przedsiębiorstwie - System produkcyjny - strona 1 Podstawy nauki o przedsiębiorstwie - System produkcyjny - strona 2 Podstawy nauki o przedsiębiorstwie - System produkcyjny - strona 3

Fragment notatki:

System produkcyjny. System produkcyjny.
Pojęcie produkcji i czynniki produkcji. Produ kcja - świadoma działalność pojedynczego człowieka lub zespołów ludzkich nastawiona na wytwarzanie produktów, dóbr materialnych lub usług w celu zaspokojenia różnych potrzeb ludzkich.
Produktem mogą być dobra materialne, usługi, dobra niematerialne (wiedza, oprogramowanie, organizacja).
Pojęcie systemu produkcyjnego. System produkcyjny jest zorganizowanym, celowo zaprojektowanym układem materialnym, energetycznym i informacyjnym, eksploatowanym przez człowieka, służącym do produkcji określonych dóbr materialnych, niematerialnych i usług w celu zaspokojenia różnych potrzeb ludzkich. Systemem produkcyjnym może być całe przedsiębiorstwo, jak i pojedyncze stanowisko pracy. System produkcyjny jest układem powiązanych elementów przetwarzanych od wejścia do wyjścia.
Elementy systemu produkcyjnego. Wektor wejścia , w skład którego wchodzą wszystkie niezbędne do produkcji składniki nazywane czynnikami produkcji:
środki techniczne produkcji
przedmioty pracy (materiały)
czynniki energetyczne
czynnik ludzki (załoga - np. ekipa czarnego Gienka)
informacje i prognozy
kapitał.
Wektor wyjścia - wszystkie materialne, energetyczne i informacyjne efekty uzyskane w procesie produkcyjnym:
wyroby przemysłowe
usługi produkcyjne
surowce wtórne
szkodliwe odpady
informacje o jakości, kosztach, stanie procesu produkcji.
Proces konwersji - przetwarzanie wektora wejścia w wyjścia (proces produkcyjny).
Proces zarządzania systemem. Sprzężenia materialne, energetyczne i informacyjne między wymienionymi wyżej elementami systemu produkcyjnego.
O toczenie systemu produkcyjnego. I stopnia: personel wykonawczy i zarządzający
prace badawcze, rozwojowe, konstrukcyjne, technologiczne, organizacyjne
urządzenia do wykonywania operacji technologicznych, kontrolnych, magazynowych transportowych, przetwarzania informacji, transmisji danych
organizacja zbytu, obsługi serwisowej, marketingu, zaopatrzenia, gospodarki materiałowej
środki finansowe i szybkość obrotu tymi środkami


(…)

… by dobrze wykorzystać sytuację.
Przewaga słabości i zagrożeń - praktycznie brak szans rozwojowych, zbyt słaby potencjał.
Metoda BCG (Boston Consulting Group) opiera się na dwóch czynnikach:
tempie wzrostu danego rynku
relatywnym udziale przedsiębiorstwa w rynku.
W macierzy występują cztery pozycje zajmowane przez strategiczne jednostki gospodarcze:
gwiazdy - wysoki wzrost rynku, duży udział w rynku - wymaga dalszych…
… produkcji, określa ilość pracy ludzkiej na jednostkę produkcji
Pracochłonność produkcji jest odwrotnością wydajności pracy. Określa ilość czasu potrzebnego do wykonania pojedynczego wyrobu lub całej produkcji. Obniżenie pracochłonności oznacza wzrost wydajności pracy. Mierniki pracochłonności mogą być naturalne lub wartościowe.
- majątkochłonność produkcji, zaangażowanie majątku trwałego na jednostkę produkcji
- materiałochłonność produkcji
Materiałochłonność produkcji - wielkość nakładów materiałowych ponoszonych na wytworzenie produkcji przedsiębiorstwa, branży, gałęzi przemysłowej czy przemysłu ogółem lub na wytworzenie wyrobu i organizację procesów wytwórczych. Można je rozpatrywać w odniesieniu do produkcji globalnej, towarowej, czystej lub w odniesieniu do wyrobu.
- techniczne uzbrojenie pracy…
… usprawniających zarządzanie (system monitoringu finansowego)
pomoc w zakresie organizacji marketingu i sieci sprzedaży
pomoc innowacyjna, dobór kadr, właściwe techniki wspomagania komputerowego
programy finansowej pomocy rządowej (inkubatory przedsiębiorczości)
pożyczki na rekonstrukcję małych firm
preferencje kredytowe i w systemie podatkowym
subwencje i ulgi inwestycyjne
regionalne fundusze wspierania małego…
… się do pokrycia, w ramach pewnego limitu, wypłat gotówki, czeków, poleceń przelewu i akredetyw.
kredyt płatniczy (kasowy, przejściowy) - zaciągany na kilka do kilkunastu dni; pozwala przedsiębiorstwu na bieżące regulowanie zobowiązań.
na rachunku kredytowym
kredyty wekslowe
kredyt dyskontowy (wekslowy) - bank wykupuje weksel przed terminem płatności; dwa rodzaje kredytów dyskontowych - jednorazowy, oraz linia…
…; średnio- i długoterminowy
faktoring - wykup należności przed terminem
leasing - polega na dostarczeniu przez leasingodawcę leasingobiorcy ustalonego wyposażenia, urządzeń czy budynków w zamian za opłaty leasingowe i prowizję;
finansowy - dzierżawa na okres równy okresowi amortyzacji; po upływie użytkowania leasingobiorca może odkupić przedmiot leasingu
operacyjny - dzierżawa na okres krótszy niż wynosi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz