Podstawy mikroekonomii - materiały z ćwiczeń

Nasza ocena:

5
Pobrań: 756
Wyświetleń: 3920
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy mikroekonomii - materiały z ćwiczeń - strona 1 Podstawy mikroekonomii - materiały z ćwiczeń - strona 2 Podstawy mikroekonomii - materiały z ćwiczeń - strona 3

Fragment notatki:

Mikroekonomia  mgr Tomasz Krawczyk  Podstawy mikroekonomii  Ekonomia- nauka zajmująca się badaniem procesu gospodarowania, rozważamy możliwości zagospodarowania zasobów. W ekonomi obowiązuje nas optymalizacja, ekonomia ma nam dostarczyć wiedzy o gospodarce.  Funkcje: Aplikacyjna (Ułatwia podejmowane przez nas decyzje) Poznawcza(Poszukujemy odpowiedzi na pytanie co ? jak? Dlaczego?)  Ekonomia 
  Normatywna(Ocenia rzeczywistość gospodarczą według wartości i norm etycznych, 
ustala dobre stany gospodarcze i formułuje warunki konieczne do ich uzyskania) 
  Pozytywna(Zajmuje się opisywaniem i wyjaśnianiem zjawisk i procesów 
gospodarczych w taki sposób aby było możliwe przewidywanie ich przebiegu) 
 Metody: Indukcja (Wnioskowanie na podstawie zaobserwowanych faktów) Dedukcja(Wnioskowanie że zdań uznanych za prawdziwe bezwarunkowo) Redukcja(Dobieranie do zdania uznanego za prawdziwe takiego zdania z którego to pierwsze logicznie wynika)  Abstrakowanie- polega na pomijaniu pewnych elementów cech lub zależności w badanym przedmiocie, które badacz uważa za nie istotne i na wyodrębnieniu przez niego tych elementów cech lub zależności ,które uznaje za ważne.  Budowa teorii ekonomicznej: 
I.  Obserwacja życia gospodarczego 
II.  Konstruowanie modelu 
III.  Wyprowadzamy teorie 
IV.  Ustalamy poprawność teorii 
V.  Synteza teorii ekonomicznej Zasada „Ceteris paribus” Wszystkie zjawiska oraz procesy zachodzące w obrębie modelu poza badanymi niezmieniają się a zatem nie wywierają wpływu na zachodzące w modelu zmiany  Procedury Weryfikacja(Potwierdzenie prawdziwości hipotez naukowych poprzez porównanie ich z wynikami obserwacji) Falsyfikacja(Obalenie tezy o prawdziwości hipotez naukowych przez stwierdzenia że w jakimś przypadku zależności te niezachodzą)  Mikroekonomia- zajmuje się badaniem zjawisk i procesów gospodarczych zachodzących w poszczególnych obszarach gospodarczych obserwowanych i wyjaśnionych z punktu widzenia działalności gospodarczej poszczególnych podmiotów gospodarczych tzw nabytkow, konsumentow, sprzedawcow i producentów  Makroekonomia - zajmuje się badaniem zjawisk i procesów gospodarczych zachodzących w całej gospodarce  Głównym problemem mikroekonomii jest sposób koordynacji indywidualnej decyzjii poprzez mechanizm rynkowy na rynkach dóbr konsumpcyjnych , produkcyjnych, finansowych oraz na rynku pracy.  DOBRA Ekonomiczne (Wytworzone przez człowieka w ograniczonej ilości są dobrami rzadkimi, a do ich wytworzenia potrzebna jest praca ludzka oraz inne dobra ekonomiczne i dobra pierwotne.) Pierwotne (wolne)( Znajdująca się w nie ograniczonej ilości i nie muszą być wytwarzane przez człowieka)  DOBRA Produkcyjne (Służą wytworzeniu innych dóbr) Konsumpcyjne(Zaspokajają potrzeby ludzki bezpośrednio w akcie konsumpcji.) 

(…)

… potrzebna jest praca ludzka oraz inne dobra ekonomiczne i dobra
pierwotne.)
Pierwotne (wolne)( Znajdująca się w nie ograniczonej ilości i nie muszą być wytwarzane
przez człowieka)
DOBRA
Produkcyjne (Służą wytworzeniu innych dóbr)
Konsumpcyjne(Zaspokajają potrzeby ludzki bezpośrednio w akcie konsumpcji.)
Rodzaje Dóbr:
Dobra podrzędne – o niskiej jakości, zaspokajające najbardziej elementarne potrzeby
 Dobra podstawowe
 Dobra luksusowe (coś co ma swoją cenę np. ekskluzywny samochód czy biżuteria)
 Dobra komplementarne – uzupełniające się
Dobra substytucyjne – które mogą się zastępować przy zaspokajaniu określonej
potrzeby
PRODUKCJA – jest świadomą i celową działalnością ludzką polegającą na przystosowaniu
dóbr dostarczalnych przez naturę i wykorzystywaniu sił przyrody do wytwarzania dóbr…
… bo zawsze na produkt
przypada jakaś część kosztów stałych.
KSP= KSC/Q
Koszty zmienne przeciętne
Koszt zmienny całkowity przypadający na jednostkę produktu
Przebieg KZP jest odwrotny względem krzywej PP przy następujących relacjach z KM:
KZP = KZC/Q
Całkowity koszt przeciętny
To koszt całkowity przypadający na jednostkę produktu
KCP= KC/Q
OPTIMUM TECHNOLOGICZNE:
 Punkt w którym koszty przeciętne osiągają minimum
 Dalszy wzrost produkcji prowadzi do wzrostu kosztów przeciętnych
 Punkt przecięcia krzywej kosztu marginalnego i kosztu całkowitego przeciętnego.
Zależności pomiędzy kosztem krańcowym ( KM ) i kosztem przeciętnym
 Jeżeli KM<KZP lub KM<KCP to oba koszty przeciętne ( KZP i KCP) spadają
 Jeżeli KM>KZP lub KM >KCP to oba koszty przeciętne rosną
 Jeżeli KM= KZP lub KM=KCP to KZP lub KCP osiąga maksimum…

 Przy podejmowaniu długokresowych decyzji przedsiębiorstwo dąży do minimalizacji
KCP co oznacza najmniejsze koszty całkowite dla każdego poziomu produkcji
 Długookresowa KCP składa się z najniższych kosztów przeciętnych dla coraz
większych rozmiarów produkcji. Każdy punkt pokazuje najbardziej efektywne lub
najmniej kosztowne technologie dla poszczególnych wielkości produkcji
 Kształtowanie KCP powiązane…
… do wytworzenia produktów
i świadczenia usług.
Koszty ekonomiczne:
 Koszty ukryte ( alternatywne, impliate ) utracone dochody przedsiębiorcy poprzez
wykorzystanie w działalności produkcyjnej jego kapitału, czasu i umiejętności
zarządzania firmą. ( koszty te nie są uwzględniane w księgowości firmy)
Koszty ekonomiczne= koszty expliate + koszty impliate + zysk normalny
 Koszty jawne ( rzeczywiste, expliate…
… może:
I. Maksymalizowad zysk
II.
Realizowad zysk normalny
III.
Minimalizowad stratę, kontynuowad produkcję
IV. Minimalizowad stratę będąc w tzw punkcie zamknięcia
V. Minimalizowad stratę i zawiesid produkcję
Jeżeli dla danego poziomu optymalnego produkcji cena jest większa od KCP to
przedsiębiorstwo osiąga zysk dodatni (rys. zysk nadzwyczajny)
KM= P>KCP
Graniczny punkt opłacalności
Jeżeli dla danego poziomu optymalnego…

 Heterogeniczne
Legalność przedmiotu transakcji:
 Legalne (białe)
 Półlegalne (szare)
 Nielegalne (czarne)
Poziom i Intensywność konkurencji
 Konkurencja doskonała
 Monopol
 Konkurencja monopolistyczna
 Konkurencja oligopolistyczna (oligopol)
Wielkości określające sytuacje na danym rynku:
 Cena- pieniężny ekwiwalent za jednostkę towaru
 Popyt
 Podaż

CENA
Absolutna (nominalna)( Liczba jednostek…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz