Pojecia kosztów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1463
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojecia kosztów - strona 1 Pojecia kosztów - strona 2 Pojecia kosztów - strona 3

Fragment notatki:


Koszt stały, całkowity, zmienny przeciętny i marginalny - pojęcia, zależności i wykresy Podstawowe pojęcia Producent - podmiot gospodarczy który decyduje o tym co, jak i dla kogo produkować . Przyjmuje się ze producent jest podmiotem racjonalnym. Producent występuje na rynku jako:
 kupujący - w celu wytwarzania dóbr zaopatruje się na rynku w niezbędne czynniki produkcji (maszyny, surowce, siłę roboczą...)  sprzedający - oferuje na rynku wytworzone produkty. Jego zadanie polega na takim wyborze kombinacji nakładów na produkcję i efektów z produkcji, aby różnica między nakładami i przychodami była dodatnia i możliwie maksymalna.
Produkcja polega na przetwarzaniu zasobów w celu wytworzenia produktów i usług
Technologia produkcji - wskazuje jakie zasoby muszą być połączone ze sobą w celu wytworzenia określonego dobra oraz w jakich proporcjach należy łączyć ze sobą poszczególne zasoby. Technologia stanowi dla producenta jedynie konieczny środek pozwalający osiągnąć korzyści ekonomiczne z podjętej działalności produkcyjnej. Współczynniki technologiczne - określają ilości danego zasobu, które należy użyć dla wyprodukowania jednostki zasobu.
Nakłady - wydatki na czynniki produkcji zakupione na rynku w celu zwiększenia lub uruchomienia produkcji
Koszty produkcji - nakłady na produkcje wyrażone w pieniądzu
Koszty alternatywne - korzyści, które producent mógłby otrzymać z innych zastosowań zasobów
Dochody - wielkość dochodów wynika z porównania nakładów na wytworzenie dobra z ceną rynkową uzyskana ze sprzedaży.
Kapitał przeznaczony na produkcje przechodzi przez fazy:
I. zakup czynników; kapitał Þ forma pieniężna
II. produkcja dóbr; kapitał Þ forma rzeczowa (surowce, maszyny, pracownicy...)
III. sprzedaż wytworzonych dóbr; kapitał Þ ponownie postać pieniężna
Zysk - podstawowy warunek rozwoju przedsiębiorstwa W gospodarce rynkowej zysk jest podstawą wyborów producenta kształtujących strukturę produkcji.
Inwestycje - zastępowanie zużytych fizycznie i ekonomicznie maszyn, urządzeń, instalacji itp., nowymi, bardziej efektywnym środkami produkcji. Inwestycje tworzą podstawy dla osiągnięcia dalszych zysków.
Perspektywy rentowności inwestycji - perspektywy zysków, które powstaną w wyniku inwestycji.
Przychody ze sprzedaży - koszty produkcji i sprzedaży = Zysk brutto Zysk brutto - podatki = Zysk netto (podatek obowiązkowy, w Polsce 30% od dochodów)
Zysk netto - rezerwy obowiązkowe i dobrowolne = Zysk dla właścicieli (w Polsce 8% zysku na obowiązkowy fundusz rezerwowy)
Efektywność techniczna

(…)

…. W momencie kiedy PM zaczyna spadać, KM zaczyna rosnąć. Momentem tym jest punkt przegięcia na krzywej produktu całkowitego.
KM a KP
 KM=KZP i KCP Þ KZP i KCP osiąga minimum  KM<KZP i KCP Þ KZP i KCP są malejace  KM>KZP i KCP Þ KZP i KCP są rosnące  KM i KSP nie są ze sobą powiązane Statystyki dokumentu Dodany: 2002-10-20 20:13:30 Użytkownik/uploader: gnusmas Uczelnia: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu…
… jest dana  czynniki produkcji mogą łączyć się z sobą w różnych proporcjach  produkt jest jednorodny Produkt całkowity, przeciętny i marginalny
PP = PC/L = Q/L
PM = rPC/rL = rQ/rL = PP + rPPxL = (PC)'L
Prawo malejących przychodów - zwiększając nakład czynnika zmiennego, ceteris paribus, osiągamy taki punkt, po przekroczeniu którego każda dodatkowa jednostka czynnika zmiennego daje coraz mniejsze przyrosty…
….
Koszty alternatywne - koszty związane z utratą korzyści zastosowania danych zasobów w innej działalności gospodarczej (koszty implicite).
Koszty rachunkowe - koszty produkcji zapisane w rachunkowości przedsiębiorstwa (koszty explicite). Zysk normalny - cześć zysków traktowana jako koszt; wynagrodzenie przedsiębiorcy
Koszty ekonomiczne  to wartość wszystkich zasobów (czynników) użytych do produkcji. Wartość tę wyznacza koszt najlepszego, alternatywnego zastosowania zasobów (nakładów na czynniki)  to wszystkie koszty explicite i implicite, łącznie z zyskiem normalnym niezbędnym do zatrzymania zasobów w danej działalności gospodarczej Zysk rachunkowy = Przychody całkowite - Koszty explicite
Zysk ekonomiczny = Przychody całkowite - (Koszty explicite + koszty implicite)
Funkcja kosztów - relacja…
… się więcej niż proporcjonalnie. Np. podwojenie wszystkich czynników spowoduje więcej niż podwojenie produkcji. Izokwanta produkcji - krzywa łącząca wszystkie możliwe efektywne kombinacje czynników dające taką sama wielkość produkcji (może ich być nieskończenie wiele)
Nachylenie izokwanty wyrażone relacją rK/rL jest negatywne : wzrost (spadek) kapitału oznacza zawsze spadek (wzrost)nakładu czynnika pracy.
Marginalna stopa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz