Podstawy mechaniki - Właściwości cieczy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1120
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy mechaniki - Właściwości cieczy - strona 1 Podstawy mechaniki - Właściwości cieczy - strona 2 Podstawy mechaniki - Właściwości cieczy - strona 3

Fragment notatki:

WYK ł AD 1  WPROWADZENIE 1.1. Definicje wstępne  Płyn  - ciało o module sprężystości postaciowej równym zero; do płynów zaliczamy ciecze i gazy  (brak sztywności) Ciecz   -   płyn  o   małym  współczynniku  ściśliwości,  który  zachowując  określoną  objętość   nie  zachowuje  określonego   kształtu;  pod   działaniem  siły  ciężkości  ciecz  rozlewa  się  i  przybiera  kształt  naczynia w którym się znajduje.   Gaz   - płyn, który nie ma własnego kształtu, objętości i  swobodnej powierzchni, wykazuje  natomiast zdolność samorzutnego rozszerzania się i nieograniczoną dążność do zajmowania jak najwięcej  objętości. 1.2. Właściwości cieczy [ ] 3 m kg , = = ρ V m ρ Gęstość  - stosunek masy ciała do objętości zajmowanej przez to ciało Dla wody w przybliżeniu  ρ  = 1000 kg/m3. Ciśnienie . W płynie (cieczy) zawsze występuje ciśnienie, jako rezultat niezliczonych cząsteczkowych  "zderzeń" - każda część płynu wyzwala pewną siłę na otaczający płyn lub granice stałe. Ciśnienie jest  mierzone jako różnica ciśnień w stosunku do otaczającej atmosfery ( p m). Ciśnienie absolutne ( p abs) jest to  wartość ciśnienia w stosunku do idealnej próżni: pm   +   pat   =  pabs (1) gdzie:  p at  = p a  =  ciśnienie atmosferyczne p m - ciśnienie manometryczne [ p ] = N/m2 = Pa W  praktycznych  obliczeniach  przyjmuje  się  wartość   ciśnienia  atmosferycznego   jako   tzw.   atmosferę  techniczną: 1 at = 98 066 Pa = 10,00 m H2O 1 Rozszerzalność cieplna  - zdolność do zmiany objętości pod wpływem temperatury: dla  t  = 10oC i  p  = 105 Pa  αt = 9,003 A10-5 [1/oC]  Ściśliwość  - zdolność cieczy do zmiany objętości pod wpływem ciśnienia. β - współczynnik ściśliwości 1/β =  K  - moduł sprężystości objętościowej dla  t  = 10oC i  p  = 105 Pa K  = 1,961 A109 . 2A109 Pa. Napięcie powierzchniowe  - stawianie oporu na rozciąganie: spójność (kohezja) i przyleganie (adhezja). σ - stała napięcia powierzchniowego (energii powierzchniowej). Woda w kontakcie z powietrzem σ = 0,073 N/m Lepkość   - zdolność cieczy stawiania oporu  przy wzajemnym przesuwaniu cząstek względem siebie  (rys.1) μ - dynamiczny współczynnik lepkości [ ] Pa , dy du μ τ ± = (2) Dla wody przy  t  = 10oC μ = 1,306 A10-3 PaAs Kinematyczny współczynnik lepkości [ ]/s m , 2 ρ μ ν = (3) Ciecz   idealna   charakteryzuje   się   stałą   gęstością   i 

(…)


masowych zaliczamy siłę bezwładności, ciężar:
FB =

f B ⋅ dm =
m

f B ⋅ ρ ⋅ dV
(4)
V
fB - jednostkowa siła masowa (m/s2)
m - masa (kg)
V - objętość (m3)
Siły powierzchniowe działają na powierzchnie
ograniczające ciało lub wyodrębniona jego część, np.
parcie cieczy na ściankę zbiornika, nacisk tłoka, siła
wyporu
unosząca
statki,
siły aerodynamiczne
działające na samolot, opory ruchu hamujące
przepływ…
…, siły aerodynamiczne
działające na samolot, opory ruchu hamujące
Rys. 2. Siły masowe
przepływ cieczy w przewodzie.
Siła powierzchniowa FA działająca na powierzchnię
A może być dla małej powierzchni ΔA rozłożona na
dwie składowe Fn - składowa normalna i Ft składowa
styczna (por. rys.3):
Rys. 3. Siły powierzchniowe Fn Ft (5)
=σ, =τ
ΔA ΔA
3
WYKłAD 1
WPROWADZENIE
1.1. Definicje wstępne
Płyn - ciało…
… objętość kontrolna maleje do
wielkości nieskończenie małej, cechy zawartej w niej cieczy nie zmieniają się. Pozwala to opisywać
właściwości cieczy funkcją ciągłą i określać ich wartości w wybranym punkcie.
1.3. Siły działające w płynach
Wszystkie siły działające na wyodrębnione ciało lub jego część można podzielić na dwie grupy:
siły masowe i siły powierzchniowe.
2
Siły masowe są to siły działające…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz