Podstawy makroekonomii - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 4151
Wyświetleń: 15645
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy makroekonomii - wykłady - strona 1 Podstawy makroekonomii - wykłady - strona 2 Podstawy makroekonomii - wykłady - strona 3

Fragment notatki:

  Makroekonomia dr Katarzyna Nagel  
 W jakim celu mierzymy całkowitą wielkośd produkcji w gospodarce? 
  Aby ocenid wzrost gospodarczy   Ocenid poziom życia ludzi w różnych krajach   Określid skutki oddziaływania polityki makroekonomicznej rządu   Opracowad zasady polityki gospodarczej w przyszłości   Planowad wielkośd produkcji inwestycji w poszczególnych 
przedsiębiorstwach 
  Planowad wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych 
  Podstawowym sposobem zbierania danych ekonomicznych i poziomie produkcji jest metoda opracowana przez ONZ zwana Metodą Rachunków Narodowych   W krajach UE opracowany przez EUROSTAT i obligatoryjny dla wszystkich członków jest EUROPEJSKI SYSTEM RACHUNKÓW NARODOWYCH   W gospodarce centralnej planowanej wykorzystywana metoda to SYSTEM PRODUKCJI MATERIALNEJ  Produkcja ukryta- (częśd szarej strefy) polega na wytwarzaniu wyrobów lub świadczeniu usługi, których wytwarzanie jest zgodne z prawem, lecz jej rozmiary są w części lub w całości ukrywane przed organami administracji paostwowej no. Podatkowej, celnej  MIARY POZIOMU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Agregaty mierzące ogólny poziom produkcji: 
  Produkcja globalna   Produkt krajowy brutto   Produkt narodowy brutto   Dochód narodowy 
 Agregaty mierzące siłę nabywczą konsumentów: 
  Dochody osobiste   Dochody rozporządzalne 
 Produkcja globalna Wartośd wszystkich dóbr wytworzonych w gospodarce danego kraju w ciągu określonego czasu np.roku  Produkt Krajowy Brutto (PKB)  (ang. GDP) Wartośd produkcji finalnej wytworzonej w ciągu roku przez czynniki produkcji zlokalizowane na terenie danego kraju bez względu na to kto jest ich właścicielem.  Metoda liczenia Produktu Krajowego Brutto: 1. PKB jako suma wydatków na dobra finalne 2. PKB jako suma dochodów czynników produkcji 3. PKB jako suma wartości dodanej Wszystkie 3 metody dają identyczny wynik  Metoda 1: 
  PKB jako suma wydatków na dobra i usługi finalne (metoda wydatkowa)   PKB nie uwzględnia wartości wytworzonych dóbr pośrednich  Dobra pośrednie to dobra wytworzone w danym okresie i następnie dalej przetwarzane. Dobra te stanowią nakład w procesie produkcji w innych przedsiębiorstwach.   Dobra finalne to dobra nabyte przez ostatecznego użytkownika  które nie są już dalej przetwarzane. Są to: 
  Dobra konsumpcyjne   Dobra kapitałowe (inwestycyjne) –inwestycje w kapitał trwały np. zakup 
maszyn, inwestycyjne w kapitał obrotowy- przyrost zapasów surowców oraz przyrost zapasów wyrobów przeznaczonych na sprzedaż. 
  Dobra wytworzone w kraju i wyeksportowane za granicę 

(…)

…) zmniejszenie popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego powoduje tłumaczenie
efektów początkowej ekspansji fiskalnej
SDR – specjalne prawa ciągnienia, pieniądz emitowany przez międzynarodowy
fundusz walutowy (FW)
Rynek pieniężny
Podaż pieniądza======= popyt na pieniądz (podaż i popyt kształtują cenę)
Przedmiotem obrotu są instrumenty finansowe o okresie zapadalności 1 rok.
POPYT NA PIENIĄDZ (preferencje płynności…
… produkcji i jakości wytworzonych dóbr
Alternatywne mierniki określające poziom życia ludności.
1. Wskaźnik rozwoju społecznego (HDI)
Wprowadzony przez Komisję Rozwoju przy ONZ w 1990r.
HDI szereguje kraje wg kombinacji trzech wskaźników:
 Realnego PKB w przeliczeniu na 1 mieszkaoca
 Wskaźnika długowieczności –stan zdrowia mieszkaoców
 Wskaźnika wykształcenia ( w krajach rozwiniętych to połączony odsetek…
… genewska,
wskaźnik rozwoju społecznego – HDI (wskaźniki jakościowe)
Mierniki wzrostu i rozwoju społeczno – gospodarczego
Mierniki szczegółowe:
 Działalność inwestycyjną charakteryzują : stopa inwestycji, ich dynami,
struktura, efektywność.
 Rozwój i postęp społeczny: liczba izb na jednego mieszkańca, liczba lekarzy,
łóżek szpitalnych na 10 tys. Mieszkańców.
 Procesy inwestycyjne : liczba wynalazków…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (1)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

stylista252 napisał(a):

2017-03-13 12:57:28

To jest nie skonczenie wiele zmian 8 nieskonczenie wiele , nie wiem jak ale was nie rozuimiem , wiecie co chcecie zrobić ?