Podstawy geotechniki i geologii złóż - Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1519
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy geotechniki i geologii złóż - Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż - strona 1 Podstawy geotechniki i geologii złóż - Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż - strona 2 Podstawy geotechniki i geologii złóż - Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż - strona 3

Fragment notatki:

Podstawy Geotechniki i Geologii Złó Ŝ Wykład 3: Poszukiwanie, rozpoznawanie i  dokumentowanie złóŜ Poszukiwanie i rozpoznawanie złóŜ POSZUKIWANIEM  jest wykonywanie prac  geologicznych w celu odkrycia i wstępnego  udokumentowania zasobów złóŜ kopalin  lub wód podziemnych Wszystkie prace wykonywane w celu  poznania budowy złoŜa nazywamy  PRACAMI ROZPOZNAWCZYMI ZłoŜa kopalin nie stanowiące części  składowych nieruchomości gruntowej są własnością  SKARBU PA Ń STWA . Na ich poszukiwanie i wydobycie  konieczne jest udzielenie rządowej  koncesji . Poszukiwanie i rozpoznawanie złóŜ ROZPOZNAWANIEM  jest wykonanie prac  geologicznych na obszarze wstępnie  udokumentowanego złoŜa kopalin Pracami geologicznymi  są projektowanie  i prowadzenie badań, wykonywanie robót  geologicznych, oraz sporządzanie  dokumentacji geologicznej w celu  poznania budowy geologicznej złóŜ kopalin Zasoby geologiczne  – całkowita ilość kopalin w złoŜu Zasoby bilansowe  – część zasobów  spełniająca kryteria bilansowości. Zasoby pozabilansowe  – pozostała  część zasobów Źródła informacji o budowie złoŜa •  obserwacje wychodni zło Ŝ a na powierzchni terenu   (informacje o budowie złoŜa w  strefie przypowierzchniowej – niewystarczające do poznania  sposobu zalegania złoŜa,  budowy i stosunku do skał otaczających), • obserwacje w głębi skorupy  ziemskiej:  otwory  wiertnicze i  wyrobiska  górnicze  rozpoznawcze • pośrednio za pomocą  bada ń geofizycznych Interpolacja i ekstrapolacja budowy geologicznej Na podstawie obserwacji geologicznych w otworach  wiertniczych i wyrobiskach górniczych geolog  opracowuje: • budowę złoŜa • wyznacza granice poszczególnych utworów • określa połoŜenie granic złoŜa w przestrzeni Dokonuje więc interpretacji budowy geologicznej: a) pomiędzy otworami i wyrobiskami – INTERPOLACJA b) na zewnątrz wyrobisk i otworów - EKSTRAPOLACJA Interpolacja i ekstrapolacja budowy geologicznej Czynności te prowadzą równieŜ do określenia cech złoŜa wyraŜanych  ilościowo, np.: • miąŜszość • zawartość składnika uŜytecznego itd. Cechy ilościowe złoŜa – parametry złoŜowe O cechach złoŜa wnioskuje się na podstawie  skończonej ilości punktów rozpoznawczych. Zbiór  tych punktów moŜna uznać za próbkę statystyczną i do opisu złoŜa zastosować metody statystyki  matematycznej – tzw.  Geostatystyki .  MoŜna opisać w ten sposób  zmienno ść,  anizotropi ę oraz  niejednorodno ść  złó Ŝ. Zmienność złoŜa  Zmienno ść złoŜa to zróŜnicowanie jego cech (parametrów) w 

(…)

… złoŜa, wychodnie, anomalie geofizyczne i
geochemiczne)
C2 – poszukiwania szczegółowe (nieliczne otwory badawcze i
wyrobiska górnicze)
C1 – rozpoznanie wstępne (optymalnie zaprojektowane otwory
badawcze i wyrobiska górnicze dające pełną informację o złoŜu –
projekt zakładu górniczego)
B – rozpoznanie szczegółowe (uzyskanie danych niezbędnych do
projektowania prac zwianych z udostępnieniem, eksploatacją i
przeróbką kopaliny – projekt techniczny zakładu górniczego)
A – rozpoznanie eksploatacyjne (weryfikacja danych uzyskanych we
wcześniejszych etapach rozpoznania)
Środki techniczne rozpoznania
Wyrobiska górnicze:
• Płytkie (wykopy, rowy, szybiki i sztolnie)
• Głębokie (szyby z przekopami, chodnikami, upadowymi
i pochylniami)
Wiercenia:
• Okrętne ręczne (skały luźne i słabozwięzłe)
• Udarowe (rzadko stosowane…
… – parametry złoŜowe
O cechach złoŜa wnioskuje się na podstawie
skończonej ilości punktów rozpoznawczych. Zbiór
tych punktów moŜna uznać za próbkę statystyczną
i do opisu złoŜa zastosować metody statystyki
matematycznej – tzw. Geostatystyki.
MoŜna opisać w ten sposób zmienność,
anizotropię oraz niejednorodność złóŜ.
Zmienność złoŜa
Zmienność złoŜa to zróŜnicowanie jego cech (parametrów) w
poszczególnych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz