Podstawy geotechniki i geologii złóż - Gruntoznawstwo

Nasza ocena:

5
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2359
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy geotechniki i geologii złóż - Gruntoznawstwo - strona 1 Podstawy geotechniki i geologii złóż - Gruntoznawstwo - strona 2 Podstawy geotechniki i geologii złóż - Gruntoznawstwo - strona 3

Fragment notatki:

Podstawy Geotechniki i  Geologii ZłóŜ I rok, kierunek Geodezja i Kartografia Prowadzący:  Prof. dr hab. inŜ. Aleksander Wodyński Dr inŜ. Tomasz Stoch 1. Wprowadzenie i sprawy organizacyjne • Czego dotyczy przedmiot? • Literatura przedmiotu • Uczęszczanie na zajęcia • Warunki zaliczenia przedmiotu Czego dotyczy przedmiot? GEOTECHNIKA – badania ośrodka gruntowego dla celów  budowlanych GEOLOGIA ZŁÓś – prace geologiczne realizowane w  związku z rozpoznaniem i eksploatacją złoŜa (złóŜ kopalin  uŜytecznych) Przedmiot obejmuje zatem zagadnienia związane z  badaniem warstw skorupy ziemskiej od jej powierzchni do  głęboko zalegających warstw, które mogą być eksploatowane metodami górniczymi. Pobieranie próbek gruntu Dokumentacja geologiczna Literatura • Wiłun , Z., „Zarys geotechniki” : podręcznik akademicki, Wydanie Wyd. 7.  Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2005 • Glazer , Z., „Geologia i geotechnika dla inŜynierów budownictwa” Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1991 • Sanecki , L., „Geotechniczne badania polowe” Kraków : AGH Uczelniane  Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2003 • Nie ć, M., „Geologia kopalniana” Wyd. 2 popr. i uzup. Warszawa : Wydaw.  Geologiczne, 1990 • Gabzdyl , W., „Geologia złóŜ”, Wydanie Wyd. 2. Gliwice : Wydaw. PŚ,  1999 • Smirnov , V., „Geologia złóŜ kopalin uŜytecznych” Warszawa : Wydaw.  Geologiczne, 1986 • Wolski , Bogdan, „Pomiary geodezyjne w geotechnice” : podręcznik dla  studentów wyŜszych szkół technicznych / Bogdan Wolski ; Politechnika  Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Kraków : 2001 Zaliczenie przedmiotu • Obecność na zajęciach • Oddane i pozytywnie zaliczone ćwiczenia  indywidualne • Pozytywna ocena z zaliczeniowego kolokwium  sprawdzającego wiedzę z wykładów i ćwiczeń (na prawach egzaminu) Wykład 1 Wprowadzenie do geotechniki i geologii złó Ŝ GEOTECHNIKA  – nauka o pracy i badaniach ośrodka  gruntowego dla celów projektowania i wykonawstwa  budowli ziemnych i podziemnych, oraz fundamentów  budynków i nawierzchni drogowych. Nauka interdyscyplinarna, w której skład wchodzą: •  Gruntoznawstwo •  Mechanika gruntów i fundamentowanie • Geologia • Chemia • Fizyka • Mechanika budowli • Teoria spręŜystości i plastyczności • Reologia itd. Zagadnienia geotechniczne związane z realizacją budowli inŜynierskiej: • ustalenie warunków wodnogruntowych terenu budowy, • wyznaczenie dopuszczalnych obciąŜeń podłoŜa, • określenie warunków stateczności budowli,

(…)

….
Występuje jako:
wietrzenie fizyczne (zmiany temperatury)
• chemiczne (wpływ wody i powietrza)
• organiczne (procesy Ŝyciowe zwierząt i roślin – głównie
bakterii)
• rozdrabnianie mechaniczne skał (spadające odłamki
skał).
Podział gruntów ze względu na ich powstanie
1. Grunty pochodzenia miejscowego (gliny zwietrzelinowe i rumosze
zwietrzelinowe)
2. Grunty naniesione

Rzeczne (materiał transportowany…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz