Podstawy geotechniki i geologii złóż - Dokumentacja geologiczna złoża

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy geotechniki i geologii złóż - Dokumentacja geologiczna złoża  - strona 1 Podstawy geotechniki i geologii złóż - Dokumentacja geologiczna złoża  - strona 2 Podstawy geotechniki i geologii złóż - Dokumentacja geologiczna złoża  - strona 3

Fragment notatki:

Podstawy Geotechniki i Geologii Złó Ŝ Wykład 4: Dokumentacja geologiczna złoŜa Treść i forma dokumentacji geologicznej złoŜa Wyniki prowadzonych prac rozpoznawczych zakończone oszacowaniem  zasobów ujmuje się w formie opracowania zwanego  dokumentacj ą geologiczn ą  zło Ŝ a. Powinna ona zawierać dane o złoŜu konieczne do prowadzenia dalszych prac  badawczych i projektowania eksploatacji. Składa się ona z 3 części: 1) Cz ęść  graficzna , zawierająca mapy, przekroje, profile, ewentualnie  wykresy niezbędne do scharakteryzowania budowy złoŜa i jakości  kopaliny oraz oszacowania zasobów 2) Cz ęść  tabelaryczna , zawierająca wyniki przeprowadzonych obliczeń (głównie obliczeń szacunkowych zasobów złoŜa) 3) Cz ęść  tekstowa , w której znajdują się objaśnienia opracowanych map i  przekrojów uzupełniające informacje o złoŜu, nie przedstawione w formie  tabelarycznej lub graficznej, a takŜe omówienie i uzasadnienie  stosowanej metodyki badań wraz z analizą dokładności. Treść i forma dokumentacji geologicznej złoŜa CZ ĘŚĆ  TEKSTOWA  obejmuje omówienie: 1) Warunków geograficznych występowania złoŜa, zawierających dane o jego  usytuowaniu, przynaleŜności administracyjnej, warunków klimatycznych  badanego obszaru, rzeźby, hydrografii i zagospodarowania terenu  (warunków zaludnienia, sieci komunikacyjnej czy uprzemysłowienia), 2) Historii wcześniejszych badań oraz zakresu i metodyki zrealizowanych prac  rozpoznawczych, 3) Regionalnych warunków geologicznych występowania złoŜa na tle  większych jednostek geologicznych 4) Budowy złoŜa: stratygrafii, litologii, tektoniki utworów otaczających złoŜe i  samego złoŜa, jego formy i budowy wewnętrznej oraz genezy 5) Rodzaju i jakości kopaliny na podstawie przeprowadzonych badań mineralogiczno-petrograficznych i chemicznych 6) Górniczo-geologicznych warunków eksploatacji (hydrogeologicznych,  inŜyniersko-geologicznych, gazowych i innych wpływających na sposób  eksploatacji) Treść i forma dokumentacji geologicznej złoŜa CZ ĘŚĆ  TEKSTOWA  c.d.: 7) Sposobu obliczania zasobów, a w szczególności przyjętych zasad  wyznaczania granic złoŜa i klasyfikacji zasobów oraz uzasadnienie  wyboru metody obliczania zasobów, 8) Dokładności rozpoznania złoŜa i określenia zasobów z  ewentualnymi uwagami dotyczącymi dalszych badań, 9) Występowania kopalin towarzyszących wraz z podaniem ich  charakterystyki jakościowej, zasobów oraz moŜliwości ich  eksploatacji. Poza tym w tej części powinna znajdować się wstępna analiza  moŜliwości eksploatacji złoŜa, wykonana na podstawie danych 

(…)

… analiza
moŜliwości eksploatacji złoŜa, wykonana na podstawie danych
zawartych w dokumentacji oraz skutków jakie eksploatacja moŜe
wywołać w środowisku naturalnym, wraz z podaniem wszelkich
niezbędnych danych geologicznych dla opracowania sposobów
zagospodarowania i rekultywacji terenów poeksploatacyjnych
(Prawo geologiczne i górnicze nakłada taki obowiązek na
przedsiębiorcę górniczego)
Treść i forma…
… być
chronione filarami (obszary gdzie dopuszcza się
eksploatację tylko w szczególnych warunkach),
3) Profile geologiczne otworów wiertniczych i wyrobisk
górniczych oraz ich zbiorcze zestawienia,
Treść i forma dokumentacji geologicznej złoŜa
CZĘŚĆ GRAFICZNA c.d:
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
Mapy geologiczne powierzchni i wgłębne dla wybranych
poziomów,
Przekroje geologiczne poprzeczne i podłuŜne,
Mapy…

geologicznej złoŜa wydają państwowe organy administracji
geologicznej.
Odbiorcami dokumentacji oprócz geologów są:
• górnicy zajmujący się projektowaniem przyszłego zakładu górniczego,
• górnicy prowadzący bieŜącą eksploatację złoŜa,
• ekonomiści wykonujący analizę ekonomiczną zagospodarowania
złoŜa.
Z tego względu dokumentacja powinna być opracowana przejrzyście i
zrozumiała bez dodatkowych wyjaśnień autorów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz