Podstawy geotechniki i geologii złóż - Mapy górniczo-geologiczne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1561
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy geotechniki i geologii złóż - Mapy górniczo-geologiczne  - strona 1 Podstawy geotechniki i geologii złóż - Mapy górniczo-geologiczne  - strona 2 Podstawy geotechniki i geologii złóż - Mapy górniczo-geologiczne  - strona 3

Fragment notatki:

Podstawy Geotechniki i Geologii Złó Ŝ Wykład 5: Mapy górniczo-geologiczne Kartowanie geologiczne Kartowanie geologiczne złoŜa W praktyce kopalnianej sporządza się wiele dokumentów  kartograficznych dokumentujących zaleganie złoŜa,  zjawiska geologiczne występujące w złoŜu oraz postęp  jego eksploatacji. Czynności wykonywane podczas tworzenia map  geologicznych nazywamy KATROWANIEM  GEOLOGICZNYM. WyróŜnia się dwa rodzaje  kartowania geologicznego: 1) Kartowanie bezpo ś rednie , polegające na nanoszeniu  obserwacji dołowych bezpośrednio na mapę górniczą 2) Kartowanie po ś rednie , które polega na wykonywaniu  rysunku zjawisk geologicznych na ścianach wyrobisk  w większej skali (1:100, 1:200) a następnie  konstruowanie z nich mapy. Podkłady mapowe do zdjęć podziemnych Podkład mapowy do zdjęć podziemnych stanowią mapy wyrobisk  górniczych wykonane jako przeglądowe w skalach 1:2000 i  1:1000 w skomplikowanych złoŜach równieŜ 1:500. Ze względu na treść tych map wyróŜniamy: 1) Mapy poziomowe , przedstawiające głównie wyrobiska górnicze  na danym poziomie i są najdogodniejsze do sporządzania map  geologicznych poziomowych. Są to mapy przeglądowe z  podstawowymi elementami mapy sytuacyjno-wysokościowej  powierzchni oraz obrysy pól eksploatacyjnych, filarów  ochronnych, uskoków, wychodni złoŜa oraz wyrobisk  chodnikowych – niekiedy w pewnym powiększeniu. 2) Mapy pokładowe , na których przestawione są wyrobiska  wykonane w danym pokładzie oraz waŜniejsze wyrobiska  udostępniające. Są to zwykle mapy podstawowe z dokładnym  rysunkiem pól eksploatacyjnych i datami eksploatacji, filarami  ochronnymi, punktami wysokościowymi (spągu pokładu) i  poligonowymi (osnowa kopalniana), przebiegiem uskoków,  wychodni i informacjami o miąŜszości złoŜa. W złoŜach  wielopokładowych sporządza się mapy osobno dla kaŜdego  pokładu lub nawet warstwy. Fragment mapy pokładowej Mapy geologiczno-złoŜowe Map ę  geologiczno-zło Ŝ ow ą wykonuje się w kopalni przez  lokalizację na podkładzie mierniczym zjawisk i  procesów geologicznych oraz ich interpretację, która  sprowadza się do wykreślenia granic poszczególnych  utworów. Mapę uzyskaną w terenie przerysowuje się nanosząc dane  z badań laboratoryjnych pobranych próbek złoŜa,  nazwy skał z badań petrograficznych lub ich wiek na  podstawie badań paleontologicznych. Poszczególne utwory geologiczne zaznacza się na mapie  uŜywając odpowiednich znaków umownych i barw  (skatalogowanych w PN). Dodatkowo stosuje się symbole literowe. Mapy geologiczno-złoŜowe

(…)

… literowe.
Mapy geologiczno-złoŜowe
Rodzaje map geologiczno-złoŜowych:
1) Mapy podstawowe, przedstawiające litologię i
stratygrafię oraz elementy tektoniki, a niekiedy takŜe
genezę kartowanych utworów. W przypadku zdjęć
powierzchniowych uwzględniają ponadto elementy
geomorfologii. Sporządzane są na podstawie
bezpośrednich pomiarów, ale równieŜ na podstawie
profilów wyrobisk i otworów wiertniczych.
2) Mapy…
… zalegania warstwy w wyrobiskach
górniczych
Kompas
geologiczny
Zestawienie map złoŜowych
Wszystkie obserwacje dotyczące złoŜa wykonane bezpośrednio na
powierzchni, w otworach wiertniczych a następnie w wyrobiskach
górniczych wraz z wynikami opróbowania złoŜa przedstawia się:
1) W formie graficznej
• W rzutach płaskich jako róŜnego rodzaju mapy i przekroje dające
dwuwymiarowe obrazy na płaszczyźnie
• W rzutach przestrzennych jako diagramy blokowe (stereogramy)
przedstawiające złoŜe na płaszczyźnie lecz trójwymiarowo
2) Jako modele przestrzenne dające pomniejszony bryłowy obraz
złoŜa.
Podstawową i najbardziej powszechną formą przedstawienia złoŜa są
mapy i przekroje, sporządzone na podstawie wyników profilowania
otworów wiertniczych i wyrobisk górniczych.
Koniec wykładu 5.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz