podstawy fizyki - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 511
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
podstawy fizyki -  wykład - strona 1

Fragment notatki:

4. Dowolny płaski układ sił z tarciem
D
Zadanie 1/4
Jednorodny pręt AB o długości l
b
opiera się końcem A o chropowatą
ścianę i otrzymywany jest w
równowadze przez niewa ką nić CD.
Obliczyć współczynnik tarcia
statycznego µ pomiędzy prętem i
ścianą, jeśli najmniejszy kąt w
warunkach równowagi między
prętem i ścianą równy jest α.
A
l
α
C
a
B
Zadanie 2/4
A
a
Jednorodny pręt wygięty pod kątem
prostym ustawiono na wsporniku w
sposób pokazany na rysunku.
Jaki powinien być co najmniej
współczynnik tarcia µA między
prętem a wspornikiem, aby pręt
pozostawał w równowadze?
B
3a
C
1
Zadanie 3/4
Walec o promieniu r i cię arze Q
spoczywa na płycie o cię arze G1
i opiera się o pionową ścianę.
Q
r
O
f2
Obliczyć maksymalną wielkość
f2
cię aru G2, jaki mo na zawiesić
na nici przywiązanej do płyty i
G1
przerzuconej przez krą ek C, aby
układ pozostawał jeszcze w
µ3
spoczynku, je eli wiadomo, e
walec będzie się toczył bez
Dane:
poślizgu po płycie, a ślizgał
względem pionowej ściany.
Q, r, G1, µ1, f1, f2, µ3
µ1 , f1
C
G2
Zadanie 4/4
Dwie współśrodkowo połączone
tarcze o łącznym cię arze G
ustawiono na równi nachylonej do
poziomu pod kątem α. Na tarczę o
promieniu a nawinięto nić, na
końcu której zawieszono ciało o
cię arze Q.
W jakich granicach mo e się
zmieniać wartość tego cię aru,
aby istniała równowaga, je eli
współczynnik oporu przy toczeniu
się tarczy równy jest f.?
G
b
a
O
α
Q
2
Zadanie 5/4
B
Przegubowa drabina ABC,
ustawiona na chropowatej
poziomej podłodze, obcią ona
została cię arami Q i G jak na
rysunku.

l
Ile co najmniej musi wynosić
współczynnik tarcia statycznego µ
pomiędzy drabiną i podłogą, aby
nie nastąpił poślizg?
G
b
Q
a
Dane są: l, α, a, Q, b, G
A
Cię ar drabiny pominąć.
C
Zadanie 6/4
Ciało o cię arze G zawieszone zostało na dwóch linach OA i OBC.
Lina OBC przerzucona jest przez nieruchomy, chropowaty krą ek.
W jakich granicach mo e się zmieniać wartość
cię aru Q, aby zachodziła równowaga?
A
Współczynnik tarcia statycznego między liną i
krą kiem wynosi µ. Dany jest kąt α.
α
O
B
C
G
Q
3
Zadanie 7/4
Dwa ciała materialne o masach m1 i m2 połączone zostały prętem
przegubowym jak na rysunku.
Jaka mo e być maksymalna masa m2 aby mo liwa była
równowaga układu?
m2
Dane są współczynniki
tarcia statycznego µ1 i µ2
pomiędzy ciałami i
podło em. Tarcie w
przegubach oraz masę
pręta pominąć.
m1
α=30o
µ2
β=60o
µ1
4
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz