Podstawy Automatyki - zaliczenie wykładu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1120
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy Automatyki - zaliczenie wykładu - strona 1 Podstawy Automatyki - zaliczenie wykładu - strona 2 Podstawy Automatyki - zaliczenie wykładu - strona 3

Fragment notatki:

Podstawy Automatyki - zaliczenie wykładu
Wiadomości wstępne
1. Co to jest obiekt sterowania?
Obiekt sterowania to jakiekolwiek urządzenie, układ lub element, na który chcemy oddziaływać lub chcemy nim sterować.
2. Wymień przynajmniej 4 podziały obiektów sterowania.
a) Zdeterminowane i stochastyczne
b) Stacjonarne i niestacjonarne
c) Liniowe i nieliniowe
d) Ciągłe i dyskretne
e) O stałych skupionych i o stałych rozłożonych
3. Co to jest skok jednostkowy? Sporządź rysunek.
Skok jednostkowy jest gwałtowną zmianą jednej wartości na drugą.
4. Co to są zakłucenia?
Zakłucenia możemy podzielić na dwie grupy:
a) addytywne - takie, których skutki działania można zastąpić dodatkowym sztucznym sygnałem sterowania.
b) multiplikatywne - takie, które zmieniają właściowości układu, np. zmiana masy.
5. Co to jest model matematyczny obiektu?
Jest to zbiór zależności matematycznych ( układów równań i/lub nierówności) opisujących zachowanie się badanego obiektu z pominięciem zbędnych dla rozpatrywanego problemu szczegółów.
6. Narysuj otwartą strukturę sterowania. Opisz występujące bloki i sygnały.
Ψ zad - sygnał zadany
μ - sygnał sterujący
φ - sygnał wyjściowy
7. Narysuj zamkniętą strukturę sterowania. Opisz występujące bloki i sygnały.
Ψ zad - sygnał zadany
μ - sygnał sterujący
φ - sygnał wyjściowy
e - uchyb regulacji
Modele obiektów sterowania
8. Wymień analityczne sposoby opisu własności obiektu dynamicznego.
a) równania różniczkowe
b) transmitancje:
- La Place'a (operatorowa)


(…)

… zer i biegunów na płaszczyźnie liczb zespolonych lub płaszczyźnie „s” gdzie: zero to miejsce zerowe licznika transmitancji, a biegun to miejsce zerowe mianownika transmitancji. W związku z powyższym, z rozkładu tego można uzyskać transmitancje operatorową.
23. Wymienić podstawowe człony dynamiczne.
a) proporcjonalny
b) całkujący idealny
c) różniczkujący idealny
d) inercyjny
e) całkujący rzeczywisty
f…
… w procesie regulacji ?
Jest to okres czasu, w którym wartość uchybu oscyluje w okolicach uchybu ustalonego (+/- 5 %) i nie przekracza tej wartości.
57. Co to jest stan ustalony w procesie regulacji ?
To to czas po którym uchyb ma stały poziom.
58. Czym różni się dokładność statyczna regulacji od dokładności dynamicznej ?
Charakteryzując dokładność statyczną bierzemy pod uwagę jakość procesów regulacji w stanie ustalonym, przy różnych typowych wymuszeniach.
Dokładność dynamiczna charakteryzowana jest dla stanów przejściowych.
59. Czym charakteryzują się układy, w których regulatory dobiera się przy założeniu skokowych zmian sygnałów wejściowych (zadanych i zakłócających) ?
W układach tych występują stany ustalone i przejściowe.
60/61. Narysować przebieg uchybu regulacji w czasie przy wymuszaniu…
… ?
eust - uchyb ustalony
63. Od czego zależy 100 % dokładność statyczna w układzie regulacji ?
Dokładność statyczna dotyczy stanu ustalonego. Określa zdolność układu regulacji do utrzymania wartości regulowanej. Miarą dokładności statycznej układu są wartości uchybu regulacji w stanie ustalonym, a więc 100 % dokładność jest gdy wartość uchybu ustalonego jest równa 0.
64. Co to jest regulator…
…). Działanie można śledzić na wykresach czasowych (np. „ubytek” malenie temp.) Przykład: zamykanie włącznika lub zaworu.
76. Od czego zależy jakość sterowania przy zastosowaniu regulatora dwustawnego ? Jak ją można poprawić ?
Dokładnośc regulacji mierzy się amplitudą, która zależy od szerokości pętli histerezy, jednak nie zawsze stabilizuje tę wartość, o którą nam chodzi. Próby poprawy regulacji dwustanowej…
… ?
Są to programowalne sterowniki logiczne, zawierające mikroprocesor, układ wejścia - wyjścia oraz pamięć ROM do której wprowadzamy program.
83. Co to są układy SCADA ?
Są to systemy sterujące nadrzędnie i zbierające dane. Służą do obróbki informacji (bazy danych, archiwizatory). Układy te są w stanie pobrać dane dla użytkownika ( np. zużycie energii ) oraz umożliwiają wskazanie procesów awaryjnych.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz