PODSTAWY ANALIZ WEKTOROWYCH - BUFORY I OPERACJE NA WARSTWACH

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
PODSTAWY ANALIZ WEKTOROWYCH - BUFORY I OPERACJE NA WARSTWACH - strona 1 PODSTAWY ANALIZ WEKTOROWYCH - BUFORY I OPERACJE NA WARSTWACH - strona 2 PODSTAWY ANALIZ WEKTOROWYCH - BUFORY I OPERACJE NA WARSTWACH - strona 3

Fragment notatki:


  1 GIS –  Ć WICZENIA       Zaj ę cia 4  PODSTAWY ANALIZ WEKTOROWYCH – BUFORY, OPERACJE NA WARSTWACH  RAPORTY BAZ DANYCH    Celem ćwiczenia jest przybliŜenie podstawowych operacji na obiektach wektorowych  obejmujących moŜliwości tworzenia podzbiorów elementów z istniejących obiektów  wektorowych. Do podstawowych operacji naleŜy zaliczyć:  - wyznaczanie stref jednakowej odległości – buforowanie,  - operacje na obiektach – łączenie, scalanie, takŜe w oparciu o wybrane cechy atrybutów    Wst ę p – typy topologii w programie TNT    Otworzyć z Getting Started rozdział  Vector Analysis Operations  strona 3 (typy topologii)    Typy:  a)  poligonalna – Ŝadne dwa punkty nie mają takich samych współrzędnych, wszystkie  linie kończą się węzłami, jeŜeli linie przecinają się to wstawiany jest węzeł, obszary  zamknięte tworzą poligony, kaŜdy punkt moŜe naleŜeć tylko do jednego poligonu (np.  kataster),  b)  planarna – linie kończą się w węzłach i nie mogą się przecinać, ale informacja o  obszarach zamkniętych (poligonach) nie jest zachowana (np sieć rzeczna),  c)  sieciowa (network) – linie kończą się i zaczynają węzłami, ale mogą się przecinać (np.  sieć drogowa z bezkolizyjnymi skrzyŜowaniami)      Operacje na wektorach    Skopiować materiały z folderu ĆWICZENIE 4 do swoich katalogów    Process  Vector (np. Extract, Combine, Compute)    Polecenie  Extract  – moŜliwość kopiowania całych bądź wybranych elementów wektorowych  do nowego obiektu wektorowego z opcjami ścisłej specyfikacji kryterium selekcji  Przykład selekcji w oparciu o region  Wybieramy  Process  Vector  Extract   Vector –  wybieramy obiekt HYDROLOGY z projektu  Hydrografia.rvc   Region   wybieramy  Partially Inside ,  Select   wybieramy ikonę  Region,  a następnie ikonę  Add   i  wybieramy   HydroExtractReg   z  tego  samego  projektu   Hydrografia.rvc,   wybieramy  ikonę  Incude in Extraction Area  i akceptujemy wybór regionu  Close, Accept  Wybieramy  Copy..  i wkopiowujemy do projektu jako nowy obiekt np.  HYDREG   Wyświetlamy  razem  z  obiektem  regionu  –  podkreślić  konsekwencje  wyboru  opcji   Partially  Inside  – część cieków jest spoza regionu i nie została obcięta    Tworzenie stref jednakowej odległo ś ci - bufory  Strefy te moŜna tworzyć zarówno od punktów i linii, a wypadku poligonów na zewnątrz i do  wnętrza  Przykład – stworzenie strefy buforowej od rzek    2 Polecenie  Compute  Buffer Zones..    Tworzenie jednej strefy o jednakowej odległości 

(…)

…:
a) stworzenie strefy buforowej
b) wykluczenie wysp
c) wyznaczenie części wspólnej pokrycia bez wysp i bufora
d) obliczenie powierzchn kaŜdego typu uŜytkowania
Po stworzeniu strefy buforowej naleŜy:
1. Wykluczyć 3 poligony spomiędzy stref buforowych z warstwy Pok za pomocą:
Vector > Combine > Exclusive Union (XOR). Przy ustawionych Source – Pok i
Operator – Bufor1000, wybieramy Select > By Element, Specify > (przy wciśniętym
przysisku wyboru Select) zaznaczamy 3 wyspy i zatwierdzamy Accept, Run.. – nowa
nazwa np. Pok_bezwysp.
Wyświetlamy rezultat!!
2. Wybieramy część wspólną warstw Pok_bezwysp (Source) i Bufor1000 (Operator):
Vector > Combine > Intersect (AND), wybieramy Select > All, Run.. – nowa nazwa
np. Pok_1000.
Wyświetlamy rezultat!!
3. Liczymy ogólne statystyki powierzchni poligonów: Process > Vector…

Wyświetlamy (takŜe łącznie z Hydrografia dla całego projektu)
Operacje na obiektach wektorowych
Omówienie operacji na obiektach wektorowych – operacje na zbiorach (przypomineć
przeczenie, sumę i iloczyn logiczny)
Otworzyć materiały z Reference Manual dołączone do ćwiczenia (354 Vector Combinations)
Operacje wykonywane są na dwóch warstwach:
- źródłowej (Source) i
- operatorze (Operator)
Wybór która jest która ma znaczenie w częśc operacji!!
W programie istnieje 14 róŜnych kombinacji operacji na 2 obiektach wektorowych
Do najwaŜniejszych zaliczamy:
1. Intersect (AND) – część wspólna zbiorów (obiektów) – iloczyn logiczny,
2. Exclusive Union (XOR) – wszystko z obydwu oprócz części wspólnej – operacja
odwrotna do AND
3. Union (OR) – wszystko z obydwu warstw – suma logiczna,
4. Subtract – wszystko z obiektu źródłowego…
…, wysyłać do pliku tekstowego bądź bazy danych.
Procedura
Prcess > Database > Database Report
Object: Pok_1000
Specification File: RAPORT_AREA.rpt – plik ten moŜna edytować, aby np. w naszym
przypadku wybierać kolejno typ pokrycia.
Jaką liczbą opisane są poszczególne klasy pokrycia odnajdujemy w tabeli Symbolika (naleŜy
uruchomić w opcjach Display Spatial Data moŜliwość wyświetlania tabel wewnętrznych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz