Podstawowe zasady prawa wspólnotowego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe zasady prawa wspólnotowego-opracowanie - strona 1 Podstawowe zasady prawa wspólnotowego-opracowanie - strona 2 Podstawowe zasady prawa wspólnotowego-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Podstawowe zasady prawa wspólnotowego
Podstawowe zasady prawa wspólnotowego należą do prawa pierwotnego UE. Wszelkie akty prawa wtórnego w UE muszą być z nimi zgodne. Stwierdzenie sprzeczności aktu prawa wtórnego z zasadami (podobnie jak z prawem traktatowym) może skutkować stwierdzeniem nieważności danego aktu przez TS. Częściowo zasady wynikają z traktatów lecz wiele z nich sformułował TS w swych orzeczeniach. Wśród wielu zasad wyróżniamy 3 kategorie:
1) Zasady, które związane są istnieniem państwa prawa.
a) Zasada poszanowania podstawowych praw człowieka [PC] wynikała z potrzeby wprowadzenia systemu wartości.
b) Zasada niedyskryminacji - oznacza, uogólniając, że sytuacje, które są podobne/zbliżonepowinny być traktowane w sposób podobny chyba, że istnieje jakaś moralna przyczyna zgodna z prawem, która pozwala na zróżnicowanie tego traktowania (np. art. 12 TUE wywołuje skutek bezpośredni - zakaz dyskryminacji ze względu na obywatelstwo) - podmioty mogą się powoływać na niego tylko wtedy, gdy do ich sytuacji nie można zastosować żadnego przepisu szczególnego (np. sprawa Cowan 186/87). TUE szczegółowo wskazuje też:
● Art. 39 - swoboda przepływu pracowników i ich niedyskryminacja w sferze poszukiwania i świadczenia pracy.
● Art. 144 - równość traktowania kobiet i mężczyzn w sferze wynagrodzeń za pracę taką samą lub takiej samej wartości (skutek bezpośredni, sprawa Defrenne 43/75. W ust. 3 TS wypowiedział się na temat równości kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu całościowym). Dyrektywa nr 54 z 2006 - konsoliduje cały dorobek TS odniesieniu do równości płci w stosunkach pracy (np. molestowanie).
● Art. 113 - wprowadzony na mocy Traktatu z Amsterdamu w przeciwieństwie do powyższych nie wywiera skutku bezpośredniego. Upoważnia instytucje wspólnotowe (Radę i PE) do przyjmowania aktów prawnych, służących zwalczaniu dyskryminacji ze względu na wspomniane w tym przepisie kryteria: płeć, wiek, niepełnosprawność, rasa lub pochodzenie etniczne, orientacja seksualna, religia, bądź przekonania. Na jego podstawie wydano dwie ważne dyrektywy:
•Dyrektywa nr 78 z 2000 - ustanawiająca ogólne warunki ramowe w zakresie zatrudniania i pracy. Sprzeciwia się dyskryminacji ze względu na wiek, religię, przekonania i orientację seksualną. Odnosi się tylko i wyłącznie do stosunków pracy. Wg niej pracodawca w razie oskarżenia musi udowodnić, że nie dyskryminował potencjalnej ofiary - dyrektywa odwraca ciężar dowodu (sprawa Navas C-13/05 - pracodawca rozwiązał umowę o pracę z kobietą ze względu na jej chorobę, TS w związku z podniesieniem zarzutu o dyskryminację ze względu na niepełnosprawność uznał, że dyrektywa nie obowiązuje w przypadku

(…)

… parlamentów krajowych, np. procedura współdecydowania daje status równy Radzie, nadal jednak wydaje głównie opinie i konsultacje.
Każda z trzech instytucji działa w zakresie swoich uprawnień powierzonych traktatem, nie mogą się nawzajem zastępować w działaniu, muszą opierać się na standardowych procedurach stanowienia prawa, działają w oparciu o wewnętrzne regulaminy.
c) Zasada jednolitych ram
… niedziałania prawa wstecz. Bezwzględny zakaz działania wstecz dotyczy prawa karnego. TS przyjął pewną możliwość odstępstwa (sprawa Fadesa C-331/88 - TS dopuścił skutek retroakcji, podtrzymał podstawę prawną). Musi to być uzasadnione ważnym celem i spełnione muszą zostać uprawnione oczekiwania.
2) Zasady, które regulują funkcjonowanie struktur europejskich, instytucji UE.
a) Zasada kompetencji powierzonych (art. 5 akapit 1 TUE) - Wspólnota działa w granicach kompetencji powierzonych traktatem oraz celów nim wyznaczonych (art. 7 TWE wspiera tę zasadę). Każda z instytucji działa w granicach przyznawanych traktatem.
Państwa członkowskie zawierające traktaty nadały tym organizacjom (wspólnotom) określone kompetencje - wspólnoty mogą stanowić prawo i działać wyłącznie w zakresie powierzonych kompetencji…
…, struktura może podlegać regulacji), regulacje dot. prawa własności. Realizując kompetencje wyłączne prawo państwowe musi zgadzać się z prawem wspólnotowym. Zasada kompetencji powierzonych dotyczy także poszczególnych instytucji i rozdziału kompetencji między nimi - jest to zasada równowagi instytucjonalnej.
b) Zasada równowagi instytucjonalnej - rozdzielenie kompetencji nie opiera się tu na podziale…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz