Podstawowe zasady bhp przy wykonywaniu robót ziemnych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 371
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe zasady bhp przy wykonywaniu robót ziemnych - strona 1 Podstawowe zasady bhp przy wykonywaniu robót ziemnych - strona 2

Fragment notatki:

Podstawowe zasady bhp przy wykonywaniu robót ziemnych
Podczas realizacji robót ziemnych trzeba prze­strzegać niżej wymienionych zasad bhp: o Prace muszą być prowadzone zgodnie z do­kumentacją.
• Przed przystąpieniem do robót należy bez­względnie wyznaczyć przebieg instalacji pod­ziemnych, a szczególnie linii gazowych i elek­trycznych.
• Roboty w bezpośrednim sąsiedztwie insta­lacji podziemnych należy prowadzić szczegól­nie ostrożnie i pod nadzorem kierownictwa bu­dowy.
• W odległości mniejszej niż 0,5 m od istnieją­cych instalacji roboty należy prowadzić ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego, narzędziami na drewnianych trzonkach.
• Teren, na którym są prowadzone roboty ziemne, powinien być ogrodzony i zaopatrzo­ny w odpowiednie tablice ostrzegające.
• Wykopy powinny być wygrodzone barierami, ustawionymi w odległości co najmniej 1,0 m od krawędzi wykopu.
• W przypadku prowadzenia robót w terenie dostępnym dla osób postronnych wykopy należy zakryć szczelnie balami.
9 Nachylenie skarp powinno być określone w projekcie; dla skarp nieobciążonych można przyjąć nachylenia według tablicy 5.6.
• Wykonywanie wykopów przez podkopywanie jest zabronione.
• Wykopy wąskoprzestrzenne i jamiste powinny być bezwzględnie zabezpieczone przez rozpar­cie ścian.
• Do wykonywania deskowań stosować należy jedynie drewno III lub IV klasy. » Deskowanie zabezpieczające wykop powinno wystawać co najmniej 15 cm ponad krawędź wykopu w celu ochrony przed spadaniem grun­tu, kamieni i innych przedmiotów.
• Deskowania rozbiera się warstwami szero­kości do 40 cm od dołu, odpiłowując stojaki w miarę rozbierania ścian.
• Schodzić i wchodzić do wykopów można je­dynie po drabinkach lub schodniach.
e Jeśli projekt nie podaje minimalnych odległo­ści, jakie należy zachować przy prowadzeniu ro­bót w pobliżu istniejących budynków, przyjmu­je się, że odległości bezpieczne przy wykony­waniu wykopów bez specjalnych zabezpieczeń wynoszą:
3,0 m - jeśli poziom dna wykopu jest położo­ny ponad 1,0 m w stosunku do poziomu spodu fundamentu istniejącego budynku, 4,0 m - jeśli poziomy są jednakowe, 6,0 m - jeśli dno wykonywanego wykopu jest poniżej spodu istniejącego fundamentu, lecz nie niżej niż 1,0 m.
« Przy robotach zmechanizowanych należy wy­znaczyć w terenie strefę zagrożenia, dostosowa­ną do rodzaju użytego sprzętu.
• Koparki powinny zachować odległość co naj­mniej 0,6 m od krawędzi wykopów.
• Nie dopuszczać, aby między koparką a środ­kiem transportowym znajdowali się ludzie.
• Samochody powinny być ustawione tak, aby kabina kierowcy była poza zasięgiem koparki.

(…)

…, aby między koparką a środ­kiem transportowym znajdowali się ludzie.
• Samochody powinny być ustawione tak, aby kabina kierowcy była poza zasięgiem koparki.
• Wyładowanie urobku powinno odbywać się nad dnem środka transportowego.
• Niedozwolone jest przewożenie ludzi w skrzy­niach zgarniarek lub innego sprzętu mechanicz­nego.
• W przypadku konieczności dokonania jakich­kolwiek prac w pobliżu pracujących maszyn…
… jest składowanie urobku w gra­nicach prawdopodobnego klina odłamu gruntu przy wykopach nieumocnionych. W przypadku osunięcia się gruntu lub prze­bicia wodnego należy wstrzymać roboty, zabez­pieczyć miejsce niebezpieczne i ustalić przy­czynę zjawiska; do usunięcia usuwisk lub prze­bić wodnych należy przystąpić niezwłocznie po ustaleniu ich przyczyny i sposobu likwidacji. 9 Gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostaną znalezione niewypały lub przedmioty trudne do zidentyfikowania, roboty należy prze­rwać, miejsce odpowiednio zabezpieczyć i nie­zwłocznie powiadomić właściwe władze admi­nistracyjne i policję.
W przypadku natrafienia na przedmioty zabyt­kowe bądź szczątki archeologiczne należy robo­ty przerwać, teren zabezpieczyć i powiadomić właściwy urząd konserwatorski. W przypadku odkrycia pokładów kruszyw
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz