Podstawowe pojęcia z makroekonomii - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe pojęcia z makroekonomii - wykład - strona 1 Podstawowe pojęcia z makroekonomii - wykład - strona 2 Podstawowe pojęcia z makroekonomii - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Makroekonomia - podstawowe pojęcia
Mikroekonomia - teoria cen czynników wytwórczych i zachowania podmiotów gospodarczych w zależności od kształtowania się cen, utargów, kosztów produkcji i zysków (w przypadku przedsiębiorstwa), lub cen dóbr konsumpcyjnych, dochodów i preferencji (w przypadku konsumenta)
Makroekonomia - teoria tworzenia i podziału dochodu narodowego z uwzględnieniem polityki pieniężnej banku centralnego i polityki fiskalnej państwa. Zajmuje się funkcjonowaniem całej gospodarki i formułowaniem polityki rządowej
Proces tworzenia wartości dodanej i produkcji finalnej w gospodarce
Produkcja globalna to wartość wytworzonej produkcji dóbr i usług w ciągu roku w przedsiębiorstwie, składają się na nią wartość przeniesiona oraz wartość dodana
Wartość przeniesiona stanowi nabyte z zewnątrz i zużyte w procesie produkcji surowce, materiały, półprodukty, paliwo, energię etc.
Wartość dodana obejmuje sumę nowo wytworzonej wartości w przedsiębiorstwie. Jeśli dołączymy tu amortyzację, otrzymamy wartość dodaną brutto
Produkcja globalna działu = ∑ produkcji globalnych przedsiębiorstw w każdym dziale
Produkcja globalna gospodarki narodowej = ∑ produkcji globalnych działów
Produkcja finalna występuje w przypadku, gdy proces produkcji w kraju został zakończony i dane dobro nie podlega już przetworzeniu, ale jest przeznaczone do konsumpcji lub inwestycji w kraju, albo na eksport
Tablica przepływów międzydziałowych
Dział gospodarki narodowej
Sprzedaż dóbr pośrednich i usług
(przepływy międzydziałowe)
Produkcja finalna
Produkcja globalna
Rolnic-two
Przem. Wydo-bywczy
Przem. Prze-twórczy
Budow-nictwo
Usługi Przepły-wy ogółem
Rolnictwo 35
2
20
11
2
70
100
170
Przem. wydobywczy
8
2
35
2
3
50
80
130
Przem. Przetwórczy
50
45
220
130
35
480
420
900
Budownictwo
10
15
38
2
15


(…)

… od dochodów przedsiębiorstw do budżetu państwa Tbz. Jednocześnie osobisty dochód ludności powiększony jest o transfery z budżetu państwa na rzecz ludności Bt (emerytury, renty, zasiłki dla bezrobotnych, opieka socjalna, stypendia etc.)
Dyspozycyjny dochód ludności - DDL są to dochody gospo- darstw domowych po potrąceniu podatków bezpośrednich Tb. Trzy podstawowe podmioty gospodarcze, uczestniczące w podziale…
…) pomnożony przez 100 tworzy wskaźnik zwany deflatorem. Służy on do przeliczenia dochodu nominalnego w cenach bieżących na dochód realny w cenach stałych.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz