Podstawowe metody prywatyzacji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1043
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe metody prywatyzacji - strona 1 Podstawowe metody prywatyzacji - strona 2 Podstawowe metody prywatyzacji - strona 3

Fragment notatki:

Powa_owski. Notatka składa się z 7 stron.
Podstawowe metody prywatyzacji def. z ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji: prywatyzacja pośrednia → zbywanie należących do SP akcji (udziałów) w spółkach ;
niezależnie od podstawy prawnej powstania tych spółek, w tym powstałych w wyniku komercjalizacji (która jest wtedy przesłanką prywatyzacji); też jako obejmowanie udziałów/akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółek SP powstałych w wyniku komercjalizacji przez podmioty „inne niż SP”;
stosuje się odpowiednio do przedsiębiorstw komunalnych ; prywatyzacja bezpośrednia → rozporządzanie wszystkimi składnikami materialnymi i niematerialnymi P.P. lub spółki powstałej w wyniku komercjalizacji ;
w drodze: sprzedaży ; wniesienia P (art. 55 1 kc) do spółki ; oddania do odpłatnego korzystania ;
stosuje się odpowiednio do przedsiębiorstw komunalnych ;
I. Prywatyzacja pośrednia przedsiębiorstw państwowych komercjalizacja stanowi przesłankę prywatyzacji pośredniej P.P. (bez niej nie jest ona możliwa);
Cel i mechanizm komercjalizacji pod ustawą o prywatyzacji P.P. - nie było „komercjalizacji” tylko przekształcenie (w okresie przedwojennym k = wydzielenie, nadanie osobowości prawnej i poddanie spółki pod zarządzanie oparte na zasadach gospodarki handlowej)  ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji - komercjalizacja polega na przekształceniu P. P. w spółkę kapitałową SP (= zmiana formy org.-pr.);
komercjalizacja i prywatyzacja pośrednia to odrębne zdarzenia prawne, ale wzajemnie uwarunkowane (przesłanka, działanie); cel k.: prywatyzacja P.P. , chyba że inny cel, np. restrukturyzacja; dokonuje jej Min. SP w imieniu SP (ale gdy w innym celu to za zgodą RM);
może nastąpić: na wniosek Min. SP lub organu założ. (+ obowiązek info. do dyrektora, rady pracowniczej o organu założ.) → obowiązek Min. dokonania; na wniosek dyrektora i rady pracowniczej ( łącznie ) → obowiązek Min. dokonania;
na uzasadniony wniosek sejmiku województwa , gdzie siedziba P.P. → gdy uwzględniony Min. info jak w/w, a gdy odrzucony - info z uzasadnieniem do sejmiku; wyłączenie możliwości komercjalizacji - gdy w szczególnej sytuacji wg ustawy o P.P. , np.: stan upadłości ;
wykonujące prawomocną decyzję o podziale ( połączeniu ); zarządzane przez zarządcę (chyba że to zarządca wystąpi z takim wnioskiem; będące adresatem zarządzenia o prywatyzacji bezp .;
to nie jedyna możliwość komercjalizacji P.P., np.: ustawa o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji → przekształcenie w spółki w celu wniesienia ich akcji do narodowych funduszy inwestycyjnych jako S.A. SP w celu pomnażania ich majątku (wykaz tych P.P. w rozp. RM);


(…)

… wniesienia ich akcji do narodowych funduszy inwestycyjnych jako S.A. SP w celu pomnażania ich majątku (wykaz tych P.P. w rozp. RM);
tryb - Min. SP na zasadach z działu II;
ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi SP → niektóre P.P. rolne nadal jako jednoosobowe spółki SP (niedopuszczalne ich zbywanie);
Charakter prawny i skutki aktu komercjalizacji
akt komercjalizacji to cywilnoprawne oświadczenie…
… analizy określa rozp. RM;
skutki zarządzenia → ustaje z mocy prawa działalność organów P - funkcje przejmuje pełnomocnik;
bilans zamknięcia + wniosek o wykreślenie PP z rejestru P (po dokonaniu pryw. bezp.) przez pełnomocnika;
szczególne uregulowania → ustawa o gosp. nieruchomościami rolnymi SP → najpierw dokonano likwidacji PP gosp. rolnej, a potem mienie po likwidacji włączono do Zasobu Własności Rolnej SP, którym gospodaruje Agencja Nieruchomości Rolnych gł. w formach prawa prywatnego, co stwarza możliwość prywat.;
Agencja działa jako powiernik - w imieniu własnym, ale na rzecz SP;
Prawne możliwości prywatyzacji bezpośredniej
zbycie P - w drodze umowy sprzedaży lub wniesienia P do spółki (art. 48-49)
sprzedaż w trybie : (1) przetargu publ.; (2) rokowania na podstawie publ. zaproszenia…
…), o ile nie w strefie nadgranicznej ani nie są rolne;
okres ważności zezwolenia - 2 lata;
decyzja adm., uznaniowa;
tryb wydawania jak przy wydawaniu zezwolenia na nabycie nieruchomości (kpa z zastrzeżeniem zmian z ustawy z 1920 r.),
wydaje MSWiA we współdziałaniu z MON, a gdy rolne też Min.Rolnictwa;
treść zezwolenia → możliwość skutecznego nabycia akcji/udziałów (to przesłanka skuteczności zbycia oraz uprawnienia…
komun. przez organy gminy/związku gmin tworzyła ustawa o ppp (nie ustawa o komer. i pryw., bo wyłączyła to ustawa o gosp. kom. → więc norma odsyłająca do odpowiedniego stos. ustawy o komer. i pryw. do P komun. jest bezprzedmiotowa;
podstawy prawne przekształcenia z mocy prawa wynikały z ustawy o gosp. komun. (art. 14 ust. 1);
zasady prywaty. pośredniej stosuje się wobec pewnej grupy P gminnych/związku…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz