Podstawowe kategorie finansowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1127
Wyświetleń: 4725
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe kategorie finansowe - strona 1 Podstawowe kategorie finansowe - strona 2 Podstawowe kategorie finansowe - strona 3

Fragment notatki:...Dług finansowy – Stanowi pieniężne zobowiązanie jakiegoś podmiotu do zapłaty tego długu w określonych wielkościach oraz terminach. Źródłem długu są przede wszystkim zaciągnięte pożyczki lub skumulowane deficyty z poprzednich okresów. Dług finansowy może dotyczyć wszystkich podmiotów systemu ekonomicznego. Szczególne znaczenie ma dług publiczny – zobowiązania finansowe władz publicznych oraz innych związków i instytucji publiczno – prawnych, powstałe głównie z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych u różnych podmiotów krajowych oraz zagranicznych. Źródłem długu publicznego są także zobowiązania o charakterze odszkodowawczym powstałe na mocy orzeczeń sądu, czy zobowiązania wynikające z ustaw. Formą zaciągania długu publicznego jest także emisja papierów wartościowych. Podstawową przyczyną powstawania są jednak deficyty budżetowe i zaciągnięte w związku z nimi pożyczki, które ulegają kumulacji i przekształcają się w dług publiczny...

...Koszt - Stanowi pieniężny wyraz czynników wytwórczych zużywanych w procesie gospodarczym.
Utożsamiany jest też z pojęciem kosztu alternatywnego, zwanym kosztem utraconych możliwości, związanym z utratą korzyści, jakie dany czynnik produkcji mógłby przynieść, gdyby był wykorzystany w innej działalności gospodarczej.
Koszty w krótkim okresie dzieli się na koszty stałe (ich wielkość nie zmienia się wraz ze zmianą wielkości produkcji) i koszty zmienne (podlegają zmianom wraz ze zmianą rozmiaru produkcji). Wszystkie koszty w długim okresie są kosztami zmiennymi. Suma kosztów stałych i zmiennych stanowi koszt całkowity, który podzielony przez ilość wyrobów, informuje o wysokości kosztu jednostkowego. Koszt krańcowy informuje, o ile zmienią się koszty całkowite w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia produkcji o jednostkę...
Ćwiczenia 6.03 Funkcje finansów
1. Funkcja alokacyjna - odnosi się do alokacji strumieni pieniężnych i zasobów gospodarki. Alokacja ta dokonuję się w przypadku finansów szeroko rozumianych w oparciu o mechanizm rynkowy i w oparciu o system prawny. W przypadku finansów publicznych alokacja dokonuje się bez mechanizmu rynkowego i wtedy mamy doczynienia z dobrami publicznymi.
Dobra publiczne dzielimy na
- klasyczne dobra publiczne- bezpłatne, lub za minimalną opłatą, np. dobra naturalne ( lasy góry - szlaki), drogi, ławki w parku, obrona narodowa, administracja publiczna. Charakteryzują się : ogólno dostępne, są pozbawione elementów konkurencji,. Wykres zależności miedzy użytecznością : wraz ze wzrostem dochodu użyteczność jest stała.
- społeczne dobra publiczne- edukacja, ochrona zdrowia. Bez względu na właściwości mogły by być dobrami prywatnymi. Tym co determinuje że korzystamy z dobra prywatnego a nie społecznego jest dochód konsumenta. Zależność miedzy dochodem a użytecznością : wraz ze wzrostem dochodu użyteczność dobra społecznego maleje bo kiedy mamy wiecej pieniędzy przerzucamy się na dobra prywatne. Czy jest potrzebna?? - tak bo gdyby jej nie było to cześć społeczeństwa jest pozbawiona części towarów i usług( np. leczenia ), po drugie trudno sobie wyobrazić że będziemy mieli prywatną policję czy prywatne wojsko. Dzięki tej funkcji, że państwo finansuje niektóre rzeczy może ono narzucić pewne obowiązki na społeczeństwo np. obowiązek szkolny.
2.Funkcja redystrybucyjna- ponowne rozdysponowanie zgromadzonych zasobów. Mamy dwa rodzaje redystrybucji :
- redystrybucja budżetowa - wiąże się ze wszelkiego rodzaju obciążeniami na rzecz sektora finansów publicznych. Np.

(…)

… rachunku bankowego. Rozliczenia pieniężne gotówkowe Prowadzone przy zastosowaniu czeku gotówkowego lub wpłaty na rachunek bankowy
Rozliczenia pieniężne bezgotówkowe - polecenie przelewu, polecenie zapłaty, czek rozrachunkowy, karty płatnicze
Czek gotówkowy - pieniądze z czeku podane do ręki; zlecające bankowi wypłatę gotówki,
Czek rozrachunkowy - pieniądze z czeku przelane na konto; służące do rozliczeń bezgotówkowych, odbiorcą takiego czeku może być wyłącznie posiadacz rachunku bankowego
Polecenie przelewu - jedna z form pieniężnych rozliczeń bezgotówkowych. Polega na wydaniu bankowi dyspozycji przekazania określonej kwoty z rachunku bankowego płatnika na wskazany przez niego inny rachunek bankowy.
Polecenie zapłaty - bezgotówkowa forma rozliczeń bankowych. Przeprowadzanie rozliczeń w tej formie wymaga, aby zarówno dłużnik jak i wierzyciel posiadali rachunki w bankach, które zawarły porozumienie o stosowaniu polecenia zapłaty, a dłużnik wyraził zgodę na obciążanie jego rachunku w tej formie. W przeciwieństwie do polecenia przelewu stroną inicjującą jest wierzyciel. Uznanie rachunku wierzyciela następuje po uzyskaniu środków przez jego bank od banku dłużnika, wystarczających do pokrycia dyspozycji.
Terminy odwołania polecenia zapłaty przez dłużnika
30 dni kalendarzowych - osoby fizyczne,
5 dni roboczych - w przypadku pozostałych podmiotów.
Kredyt bankowy - umowa zawarta w formie pisemnej pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. Bank zobowiązuje się udostępnić określoną kwotę na określony cel oraz czas a kredytobiorca zobowiązuje się wykorzystać kredyt zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zwrócić pobraną kwotę wraz…
… zagranicznego, budowlane itp. Universalizm patrz 36
30. PODAJ PRZYKŁAD SYSTEMU OPARTEGO NA SPECJALIZACJI BANKÓW.
Do typowych banków wyspecjalizowanych należą banki hipoteczne. Ich akcje znajdują się na ogół w posiadaniu banków uniwersalnych, a tym samym - choć są prawnie wyodrębnione - wchodzą do koncernów bankowych. Banki hipoteczne zajmują się udzielaniem pożyczek zabezpieczonych na hipotece nieruchomości…
…, które podmiot osiąga niezależnie od ich tytułu oraz treści ekonomicznej - wpływy z tytułu zaciągniętych pożyczek, odszkodowania.
Dochodowe
Dochód - Dodatni rezultat zastosowanych w procesie gospodarczym czynników wytwórczych (ziemi, pracy, kapitału rzeczowego i finansowego). Dochód jest jednym z niecenowych czynników kształtujących popyt. Reakcję popytu na zmianę jednostki dochodu mierzy dochodowa elastyczność
… letni staż pracy w banku ma doświadczenie zawodowe. Znajomość języka polskiego ( można od tego odstąpić),
program działalności banku na okres co najmniej 3 letni
Minimalna kwota kapitału założycielskiego w bankach
Spółka akcyjna - 5 mln Euro
Bank spółdzielczy - 1 mln Euro
Czynności bankowe
Przyjmowanie wkładów pieniężnych, płatności na żądanie lub z nadejściem określonego terminu
Prowadzenie rachunku…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz