Funkcje i klasyfikacja finansów-oparcowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Funkcje i klasyfikacja finansów-oparcowanie - strona 1 Funkcje i klasyfikacja finansów-oparcowanie - strona 2

Fragment notatki:

Funkcje finansów
§Funkcja alokacyjną (zwana także funkcją rozdzielczą) odnosi się dokonywania za pomocą strumieni pieniężnych alokacji zasobów w gospodarce rynkowej (rozdzielenie czynników produkcji oraz wytworzonych dóbr). Przepływów pieniężnych skutkujący alokacją czynników wytwórczych, zarówno w sferze produkcji jak i w sferze ostatecznej konsumpcji, realizuje się w oparciu o mechanizm rynkowy oraz rozwiązania instytucjonalno-prawne w danym kraju.
§Funkcja redystrybucyjna związana jest z ponownym rozdysponowaniem zgromadzonych już zasobów pieniężnych. Wyróżnia się dwa rodzaje redystrybucji. Pierwsza ma charakter budżetowy, nieekwiwalentny; związana jest z realizacją różnego typu obciążeń na rzecz sektora finansów publicznych (podatków dochodowych, majątkowych, opłat, składek), często określana jest też mianem redystrybucji w wąskim znaczeniu. Druga to redystrybucja pozabudżetowa, w której uczestniczą przede wszystkim podmioty sfery realnej i finansowej, a przedmiotem są wyłącznie różnego rodzaju przepływy pieniężne w związku z operacjami finansowymi §Funkcja stabilizacyjna finansów związana jest z wykorzystywaniem przez państwo zjawisk finansowych do realizacji makroekonomicznych celów, takich jak: wzrost gospodarczy, stabilizacja, ograniczenie bezrobocia czy inflacji, poprawa ; bilansu płatniczego. Za autora doktryny interwencjonizmu państwowego, wykorzystującego przepływy finansowe do korekty mechanizmu rynkowego, uznaje się J.M. Keynesa.
§Funkcja kredytowa finansów związana jest z finansowym zasilaniem podmiotów gospodarczych przez instytucje kredytowe. Przedmiotem tej funkcji jest kredyt, będący pieniądzem emitowanym przez banki (pieniądz bezgotówkowy).
Klasyfikacja zjawisk finansowych
§Klasyfikacja podmiotowa dzieli zjawiska finansowe ze względu na specyficzne zachowania różnych grup podmiotów gospodarujących w stosunku do strumieni i zasobów pieniężnych. §Z kolei klasyfikacja przedmiotowa to podział poszczególnych elementów: strumieni pieniężnych według kryterium ich charakteru. Klasyfikacja podmiotowa
§Finanse gospodarstw domowych (ludności, konsumentów). Podstawowym, zwykle dominującym, źródłem przychodów gospodarstw domowych jest sprzedaż zasobów pracy. Uzupełniający charakter mają przychody osiągane z tytułu posiadania kapitału, np.: dywidendy, udziały, oprocentowanie obligacji, depozytów i lokat bankowych. §Finanse przedsiębiorstw (biznesowe) często określane są mianem finansów sektora zarobkowego (w tej grupie uwzględniane są podmioty gospodarcze uczestniczące w procesie produkcji i wymiany dóbr w celach zarobkowych). §Finanse banków i innych pośredników finansowych (bez ubezpieczycieli). Rodzaj strumieni i zjawisk finansowych w sektorze banków jest odzwierciedleniem dwuszczeblowej struktury systemu bankowego, na którą składa się: bank centralny, który jako jedyny podmiot może emitować pieniądz gotówkowy, oraz banki komercyjne, które emitują wyłącznie pieniądz bezgotówkowy. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz