Podstawowe elementy prawa admin.

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe elementy prawa admin. - strona 1

Fragment notatki:

PRAWO ADMINISTRACYJNE
25.10.2012
ROZDZIAŁ IV
PODSTAWOWE ELEMENTY PRAWA EUROPEJSKIEGO
UWAGI WPROWADZAJĄCE
Idea - maj 1950, w 1951 roku podpisano już traktat paryski powołujący do życia EWWIS (1952 wszedł w życie)
25.07.1957 - dwa traktaty rzymskie - EWG i Euratom (1958 weszły w życie)
Rewizja traktatów europejskich - Jednolity Akt Europejski - Luksemburg, 17.02.1986 (nazwa UE)
Ustalenie zrealizowanie do 01.01.1993 roku rynku wewnętrznego (przestrzeń gospodarcza bez wewnętrznych granic)
07.02.1992 - Traktat u Unii Europejskiej (Traktat z Maastricht) - wprowadzenie obywatelstwa Unii, unię gospodarczą i walutową, wspólna polityka zagraniczna, wspólna waluta i system banków europejskich - każde państwo może ubiegać się o status członka UE
Polska - państwo stowarzyszone ze Wspólnotami Europejskimi a ich państwami członkowskimi
01.05.2004 - Polska wchodzi do UE
POJĘCIE PRAWA EUROPEJSKIEGO
SENSU STRICTO - prawo EWWIS, EWG i Euratomu (dominuje traktat ustanawiający EWG)
SENSU LARGO - prawo wszystkich zachodnioeuropejskich organizacji międzynarodowych (1948 - OECD), Unii Zachodnioeuropejskiej, Rady Europy, EFTY, KBWE
PRAWO UNIJNE:
PRAWO INSTYTUCJONALNE - część prawa unijnego, która określa pozycję prawną, kompetencje i możliwości organów UE oraz stosunki między unijnym porządkiem prawnym a porządkami prawnymi państw członkowskich
PRAWO MATERIALNE - zajmuje się unijną regulacją tych rodzajów działalności, które są objęte sferą oddziaływania traktatów. Reguluje: swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału, itd. Określa ramy prawne konieczne do rozwoju wolności handlu i wolnej konkurencji oraz promowania harmonijnego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego Unii przy maksymalnej ochronie środowiska naturalnego, rozwoju badań naukowych i nowych technologii, wysokim poziomie zatrudnienia i pomocy socjalnej oraz podniesieniu jakości życia społeczeństwa UE
ORGANY I INSTYTUCJE UE
PE - przedstawiciele obywateli UE do 750 członków - funkcja prawodawcza i budżetowa, kontrola polityczna i konsultacyjna, wybiera przewodniczącego Komisji
RE - nie pełni funkcji prawodawczej; szefowie państw lub rządów państw członkowskich (prace z Wysokim Przedstawicielem)
Rada - funkcja prawodawcza i budżetowa - określanie polityki i koordynacji; jeden przedstawiciel szczebla ministerialnego z każdego państwa członkowskiego
KE - wspiera ogólny interes UE, czuwa nad stosowaniem Traktatów; jeden obywatel z każdego państwa członkowskiego

(…)

… - zapewnia poszanowanie prawa w wykładni i stosowaniu Traktatów; jeden sędzia z każdego państwa członkowskiego
EBC - osobowość prawna - wyłączne prawo do upoważniania do emisji euro. Trybunał Obrachunkowy - kontrola rachunków UE; jeden obywatel z każdego państwa członkowskiego
DODATKOWE: POMOCNICZE I DORADCZE
Komitet Społeczno - Ekonomiczny - organ doradczy UE; do 350 przedstawicieli organizacji pracodawców, pracowników, oraz inni przedstawiciele podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie Komitet Regionów - do 350 członków; EBI - osobowość prawna - ułatwia finansowanie programów inwestycyjnych w powiązaniu z pomocą funduszy strukturalnych i innych instrumentów finansowych UE
ŹRÓDŁA PRAWA UNIJNEGO
PRAWO PIERWOTNE - stanowi trzon - tzw. konstytucja UE; ma postać prawa pisanego lub niepisanego (traktaty…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz