Podstawowe definicje i zakres robót montażowych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2170
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe definicje i zakres robót montażowych - strona 1 Podstawowe definicje i zakres robót montażowych - strona 2

Fragment notatki:

Podstawowe definicje i zakres robót montażowych
Montażem konstrukcji budowlanych nazywa się wszystkie prace związane z zestawieniem i trwałym połączeniem elementów lub ich ze­społów, wykonanych poza miejscem ich wbu­dowania. Montaż jest więc końcowym etapem w całym ciągu procesów budowlanych mają­cych na celu wzniesienie stanu surowego obiek­tu budowlanego. Podstawową korzyścią wyni­kającą z prowadzenia robót montażowych jest to, że główne i najbardziej pracochłonne czyn­ności w procesie realizacji budowy (produkcja, dostawa i montowanie gotowych elementów) są wykonywane przez wysoko wydajne maszyny budowlane (transportowe i montażowe), spro­wadzające pracę robotników (poza czynnościa­mi kierowania tymi maszynami) do czynności przygotowawczych, pomocniczych i uzupełnia­jących.
Wśród robót montażowych można wyróżnić:
— roboty przygotowawcze, które zasadniczo powinny być wykonane przed przystąpieniem do robót podstawowych; obejmują one wyrów­nanie terenu budowy, wykonanie dróg dojaz­dowych, przygotowanie i wyposażenie placów składowych elementów do montażu, zainstalo­wanie urządzeń montażowych na stanowiskach roboczych, przygotowanie sprzętu pomocnicze­go do montażu itp.,
— roboty podstawowe, które obejmują: scalanie elementów na placu składowym, dostarczenie elementów konstrukcyjnych na miejsce monta­żu, podnoszenie i ustawienie elementów w kon­strukcji itp.,
— roboty pomocnicze, czyli: prowizoryczne wzmacnianie elementów podczas montażu, pro­wizoryczne usztywnienie ustawionych elemen­tów, zabezpieczenie połączeń „na mokro" przed mrozem, demontaż urządzeń montażowych, li­kwidację dróg itp.
Cały zbiór procesów budowlanych zachodzą­cych przy wznoszeniu obiektu budowlanego z elementów prefabrykowanych dzieli się na etapy. Są to:
1) produkcja elementów w zakładzie prefabry-kacji (lub bezpośrednio na placu budowy), 2) dostarczanie elementów prefabrykowanych z zakładu na przyobiektowy plac składowy,
3) przygotowanie elementów na przyobiekto-wym placu składowym polegające m.in. na do­datkowym sprawdzaniu, sortowaniu, czyszcze­niu, scalaniu itp.,
4) montaż elementów, tj. dostarczenie elemen­tów z placu składowego na miejsce monta­żu, podniesienie, ustawienie i zamocowanie ich w projektowanym położeniu
Czwarty etap, czyli montaż poszczególnych ele­mentów, obejmuje:
— ewentualne tymczasowe wzmocnienie (usz­tywnienie) elementu, które ma zapobiec możli­wości powstania odkształceń w wyniku innego układu obciążeń w czasie montażu w porówna­niu z jego obciążeniem w czasie pracy w kon­strukcji;
— dostarczenie montowanego elementu z placu składowego do miejsca wbudowania, tj. w za­sięg działania urządzenia podnośnego,

(…)

….,
— założenie zawiesi i połączenie ich z hakiem maszyny montażowej,
— podniesienie próbne i kontrola prawidłowo­ści podwieszenia elementu,
— podniesienie na wymaganą wysokość i usta­wienie elementu na miejscu przewidzianym w projekcie konstrukcyjnym,
— sprawdzenie prawidłowości ustawienia i tym­czasowe zamocowanie montowanego elementu, zapewniające jego stateczność do chwili trwałe­go połączenia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz