Podstawa szacowania ekonomicznych efektów turystyki

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawa szacowania ekonomicznych efektów turystyki  - strona 1

Fragment notatki:

W wersji uproszczonej RST podstawę szacowania eko-nomicznych efektów turystyki stanowią następujące parametry: udział poszczególnych turystycznych rodzajów działalności w produkcji globalnej sekcji, do których zostały zaklasyfikowane, udział poszczególnych turystycznych rodzajów działalności w tworzeniu wartości dodanej w sekcjach, do których zostały zaklasyfikowane, udział produkcji pierwszorzędnej i podatków od produktów netto w całkowitej podaży produktów turystycznych, struktura wydatków na poszczególne produkty turystyczne w ramach wydatków turystycznych mieszkańców Polski. Oszacowanie wielkości spożycia rezydentów (mieszkańców) terytorium ekonomicz-nego Polski oparto na następujących źródłach informacji: badaniu modułowym uczestnictwa w turystyce mieszkańców Polski w 2005 roku, prze-prowadzonym przez GUS oraz częściowo wynikach takiego badania z 2009 roku; badaniu budżetów gospodarstw domowych w latach 2006 i 2008 w ujęciu kwartalnym w zakresie niektórych wydatków związanych z uprawianiem turystyki i ich dynamiki, przeprowadzonym przez GUS; • badaniu Instytutu Turystyki z 2008 roku dotyczącym uczestnictwa w turystyce i wydat-ków na turystykę wyjazdową mieszkańców Polski; • danych dotyczących wydatków na podróże służbowe w 2007 oszacowanych przez GUS na potrzeby rachunków narodowych, skorygowanych w oparciu o wyniki wymienione-go wyżej badania Instytutu Turystyki. Popyt turystyczny nierezydentów oszacowano wykorzystując dwa źródła informacji: badania ankietowe odnoszące się do przyjazdów i wydatków nierezydentów (turystów i odwiedzających jednodniowych), przeprowadzone w 2008 roku przez Instytut Turys-tyki na granicach; dane Narodowego Banku Polskiego, zestawione w bilansie płatniczym na bazie tran-sakcji w pozycji „podróże” i „transport”, chociaż publikowany bilans płatniczy na bazie transakcji nie pozwala na dokładne obliczenie wartości usług transportu międzynarodo-wego w zakresie przewozów pasażerskich. 4 Łączne spożycie turystyczne na terytorium ekonomicznym Polski oszacowano w 2008 roku na poziomie 46 412484 tys. PLN (tab. I) , z czego 22 052 487 tys., tj. 47,5%, przypadło na wydatki rezydentów (gospodarstw domowych i poniesione w ramach podróży służbo-wych). ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz