Podejście kosztowe- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1568
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podejście kosztowe- opracowanie - strona 1 Podejście kosztowe- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Podejście kosztowe, definicja, tok czynności dla każdej metody i techniki, wzory.
Podejście kosztowe polega na określeniu wartości nieruchomości przy założeniu, że wartość ta
odpowiada kosztom jej odtworzenia, pomniejszonym o wartość zużycia nieruchomości. Przy
podejściu tym określa się oddzielnie koszt nabycia gruntu i koszt odtworzenia jego części składowych.
Za wartość gruntu przyjmuje się koszty, jakie należałoby ponieść na zakup gruntu o takich samych
cechach. Zaś za wartość części składowych gruntu przyjmuje się kwotę równą kosztom ich
odtworzenia lub kosztom ich zastąpienia, pomniejszoną o wartość zużycia tych części składowych,
albo kwotę równą kosztom ich likwidacji. Stosując podejście kosztowe przy wycenie nieruchomości,
otrzyma się jej wartość odtworzeniową.
Zastosowanie:
1.
2.
3.
4.
Wartość odtworzeniowa budynków i budowli
Wartość odtworzeniowa nieruchomości= wartość gruntu + wartość części składowych gruntu
Wartość gruntu = wartość rynkowa gruntu oszacowana w podejściu porównawczym
Wartość części składowych = koszty ich odtworzenia – wartość ich zużycia
Metoda kosztów odtworzenia określa koszty odtworzenia części składowych gruntu przy
zastosowaniu tej samej technologii, której użyto do ich wzniesienia.
Metoda kosztów zastąpienia określa koszty zastąpienia części składowych gruntu obiektami o tej
samej funkcji, lecz wykonanymi przy użyciu aktualnie stosowanych technologii i materiałów.
Metodę kosztów odtworzenia lub kosztów zastąpienia stosuje się przy użyciu techniki szczegółowej,
techniki elementów scalonych albo techniki wskaźnikowej.
Przy użyciu techniki szczegółowej koszty odtworzenia albo koszty zastąpienia określa się na
podstawie ilości niezbędnych do wykonania robót budowlanych oraz cen jednostkowych tych robót.
W tym celu należy wykonać następujące czynności:
- przeprowadzić szczegółową inwentaryzację techniczną obiektu
- określić technologię wykonania robót budowlanych i instalacyjnych
- określić ilości robót dla poszczególnych elementów – Ji
- określić ceny jednostkowe poszczególnych robót w oparciu o normatywy, uwzględniając użyte
materiały oraz nakład pracy ludzi i pracy sprzętu oraz koszty bezpośrednie i pośrednie – Cji
- określić koszty dodatkowe – WKD (prace projektowe, geodezyjne, notarialne itp.)
Koszt odtworzenia brutto obiektu budowlanego określa się wzorem: KB = ∑ni=1 Ji*Cji*(1+WKD).
Przy użyciu techniki elementów scalonych koszty odtworzenia albo koszty zastąpienia określa się na
podstawie ilości scalonych elementów robót budowlanych oraz cen scalonych elementów tych robót.
Ceny scalonych elementów robót ustala się w oparciu o publikowane notowania tzw. zagregowanych
elementów robót, których cena najczęściej uwzględnia koszty bezpośrednie, pośrednie, zysk
wykonawcy itp.
Czynności prowadzące do określenia kosztów odtworzenia/zastąpienia w tej technice:
- inwentaryzacja techniczna obiektu
- określenie technologii wykonania robót budowlanych i instalacyjnych
- określenie ilości scalonych elementów robót ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz