podatek od środków transportowych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
podatek od środków transportowych - omówienie - strona 1 podatek od środków transportowych - omówienie - strona 2 podatek od środków transportowych - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

. Podatek od środków transportowych - ogólna charakterystyka, elementy konstrukcyjne.
Art. 8 - 12b ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (uPiOL)
Nieczytelna konstrukcja  wysokość zależy od danych nieosiągalnych lub trudno osiągalnych. Np. DMC. Stawki podatku zawarte są w stosownej uchwale rady gminy. W uchwale mogą być także zawarte zwolnienia przedmiotowe i inne elementy. Uchwały określające stawki i zwolnienia wchodzą w życie 14 dni od dnia ich ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
PODMIOT PODATKU  osoby fizyczne i prawne będące właścicielami zarejestrowanych środków transportowych. W razie współwłasności mamy tutaj solidarność dłużników. Podatek ten opłacać także muszą jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, za zarejestrowane na nie środki transportowe. Obowiązek podatkowy nie spoczywa na podmiotach. Które czasowo wycofały środek transportowy z ruchu.
OBOWIĄZEK PODATKOWY POWSTAJE  w przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.
Obowiązek podatkowy, powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium RP, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.
Obowiązek podatkowy, powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.
Obowiązek podatkowy, wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono.
PRZEDMIOT PODATKU  opodatkowaniu podlegają następujące rodzaje środków transportowych:
@ samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton
@ samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
@ ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton
@ ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
@ przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

(…)

… właściwym jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, możliwość składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

… przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji zagranicznych, korzystających z przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, oraz członków ich personelu, jak również innych osób zrównanych z nimi, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium RP
@ środki transportowe stanowiące zapasy mobilizacyjne, pojazdy specjalne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz