Podatek dochodowy od osób fizycznych 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 5250
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 - strona 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 - strona 2 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 - strona 3

Fragment notatki:

Dokładna tematyka notatki jest następująca: Podatek dochodowy od osób fizycznych, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, który obejmuje, kartę podatkową, podmiot i przedmiot opodatkowania, zasadę powszechności podmiotowej, zasadę powszechności przedmiotowej, zasadę opodatkowania czystego zysku, kryterium przedmiotowe, osoby fizyczne, przychód, źródła przychodów, zwolnienia przedmiotowe, koszty uzyskania przychodów, zużycie czynników produkcji, źródło podatku dochodowego grupa przychodów nieobjętych ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podatek dochodowy od osób fizycznych
Obecnie na system opodatkowania dochodów osób fizycznych w Polsce składają się cztery zasadnicze akty prawne rangi ustawowej:
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 o podatku rolnym (Dz. U. Z1993 Nr 94, poz.431, z1994 Nr 1, poz. 3 z1996 Nr91, poz.409, z1997 Nr43 poz.272, Nr137, poz.926 z 1998, Nr108, poz.681), która swoim zakresem przedmiotowym obejmuje dochody z działalności rolniczej,
Ustawa z dnia 28 września 1991 o lasach (Dz. U. z 2000 Nr56 poz.679;Nr86 poz.958, Nr120 poz.1268), która swoim zakresem obejmuje przychody z gospodarki leśnej,
Ustawa z dnia 20 listopada 1998 o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz.930, z 2000 Nr 104 poz. 1104, Nr 122, poz.1324), która swoim zakresem przedmiotowym obejmuje dochody z działalności gospodarczej oraz dochody księży uzyskiwane z tytułu pełnienia funkcji o charakterze duszpasterskim; w przypadku dochodów z działalności gospodarczej ustawodawca wprowadza dwie zasadnicze formy opodatkowania:
a) ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, który obejmuje:
działalność gospodarczą wykonywaną przez rolników prowadzących gospodarstwo rolne działalność gospodarczą wykonywaną przez osoby świadczące usługi hotelarskie
działalność w zakresie wytwórczości ludowej i artystycznej działalność wykonywaną przez pozostałych podatników; przy czym w tym wypadku kryterium wyróżniającym - od którego ustawodawca uzależnia możliwość korzystania z tej formy opodatkowania - jest wielkość osiąganych przychodów
b) kartę podatkową, obejmującą swym zakresem :
- działalność usługową i wytwórczo - usługową (art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawa z dnia 20 listopada 1998 o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne), którą umownie nazwać można działalnością rzemieślniczą, zaliczając przy tym do tej grupy usług również usługi parkingowe
działalność handlową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami , wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami (art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy ryczałtowej)
działalność handlową w zakresie handlu obnośnego i obwoźnego handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi (art. 23 ust.1 pkt 3 ustawy ryczałtowej)
działalność gastronomiczną (art. 23 ust. 1 pkt4 ustawy ryczałtowej)
działalność usługową w zakresie usług transportowych (art. 23 ust.1 pkt. 5 ustawy ryczałtowej)
działalność usługową w zakresie usług rozrywkowych (art. 23 ust.1 pkt 6 ustawy ryczałtowej)
sprzedaż posiłków domowych w mieszkaniach (art.23 ust.1 pkt 7 ustawy ryczałtowej)
działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego (art. 23 ust.1 pkt 8 ustawy ryczałtowej)
działalność w zakresie usług weterynaryjnych ( art. 23 ust.1 pkt 9 ustawy ryczałtowej)


(…)

… - do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym trzykrotności najniższego wynagrodzenia za pracę, ogłaszanego na podstawie odrębnych przepisów, za grudzień roku poprzedzającego rok podatkowy,
otrzymywane zgodnie z odrębnymi przepisami świadczenia na:
rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą osób niepełnosprawnych z e środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz z zakładowych…
…,
przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zadań w zakresie postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej,
dotacje, subwencje i dopłaty otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez zakłady pracy chronionej na podstawie przepisów o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
kwoty wypłacone osobom wymienionym w art. 24 ust. 1 i2…
…, wyróżniając jedenaście podstawowych źródeł przychodów:
stosunek pracy, spółdzielczy stosunek pracy, stosunek służbowy i pracę nakładczą,
członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i w każdej innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną
emeryturę i rentę
pozarolniczą działalność gospodarczą
działy specjalne produkcji rolnej
nieruchomości i ich części
najem, podnajem, dzierżawę i poddzierżawę
kapitał…
…,
prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą ,
prowadzących działy specjalne produkcji rolnej,
osiągających dochody z nieruchomości,
wynajmujących i wydzierżawiających,
dysponujących prawami majątkowymi,
obracających kapitałami pieniężnymi,
dokonujących odpłatnego zbycia nieruchomości, praw majątkowych i rzeczy ruchomych,
ukrywających osiągane przez siebie dochody,
pozostałych podatników
Artykuł 2 wraz…
…, emerytura lub renta,
działalność wykonywana osobiście,
pozarolnicza działalność gospodarcza,
działy specjalne produkcji rolnej
nieruchomości lub ich części,
najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów…
…, o których mowa w art.27 ust.1
odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa i do obligacji emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oaz od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych, z wyjątkiem rachunków bankowych utrzymywanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
5a) kwoty zwracane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych w związku…
… i umów oraz wartość wyżywienia dla tłumaczy towarzyszących tym gościom, z wyjątkiem ekwiwalentów za to wyżywienie,
równoważniki pieniężne za brak kwatery, wypłacone: funkcjonariuszom Policji i Służby Więziennej, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej oraz strażakom Państwowej Straży Pożarnej - do wysokości nie przekraczającej trzykrotności najniższego wynagrodzenia za pracę, ogłaszanego na podstawie…
… i odpadów zużytych w procesie produkcji,
przychody z tytułu udziału w funduszach powierniczych lub inwestycyjnych, w tym również z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa w funduszach powierniczych oraz zbycia certyfikatów inwestycyjnych i jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych,
przychody z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w przypadku likwidacji funduszu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz