podatek dochodowy od osób prawnych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
podatek dochodowy od osób prawnych - omówienie - strona 1 podatek dochodowy od osób prawnych - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

. Podatek dochodowy od osób prawnych - ogólna charakterystyka, elementy konstrukcyjne.
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych.
Podatek dochodowy od osób prawnych (ang. CIT - Corporate Income Tax - podatek od dochodów spółek (przedsiębiorstw) - jest podatkiem bezpośrednim obciążającym dochody uzyskiwane przez osoby prawne. Podstawowym aktem prawnym, który reguluje podatek CIT, jest ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Podatnicy w tym podatku muszą prowadzić pełną księgowość. Podobna konstrukcja do podatku PIT.
PODMIOT PODATKU  podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są wszelkie osoby prawne, spółki kapitałowe w organizacji, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej, chyba że mają siedzibę lub zarząd w innym państwie i zgodnie z przepisami prawa podatkowego danego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwa opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania), podatkowe grupy kapitałowe (czyli grupy co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które pozostają w związkach kapitałowych). Podatkowa grupa kapitałowa aby została uznana za osobę prawną musi ponadto spełniać poniższe warunki: @ podatkową grupę kapitałową mogą tworzyć wyłącznie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej @ przeciętny kapitał zakładowy (akcyjny) przypadający na każdą z tych spółek jest nie niższy niż 1 mln zł @ jedna ze spółek zwana spółką dominującą (spółka matka) posiada bezpośredni 95% udział w kapitale zakładowym (akcyjnym) @ spółki zależne (spółki córki) nie posiadają udziałów w kapitale zakładowym innych spółek tworzących tę grupę @ w spółkach tworzących grupę kapitałową nie występują zaległości we wpłatach podatków stanowiących dochód budżetu państwa @ spółka dominująca i spółki zależne zawarły umowę o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej w formie aktu notarialnego na okres co najmniej 3 lat podatkowych i zarejestrowały ją w urzędzie skarbowym @ po utworzeniu grupy kapitałowej spółki ją tworzące nie mogą korzystać ze zwolnień od podatku dochodowego na podstawie odrębnych ustaw oraz nie mogą stosować praktyk przerzucania dochodu na innych podatników podatku dochodowego nie wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej @ podatkowa grupa kapitałowa musi osiągać za każdy rok podatkowy co najmniej 3-proc. dochód w relacji do przychodów podatkowych PRZEDMIOT PODATKU  przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty.

(…)

…, wartość otrzymanych nieodpłatnie świadczeń, wartość przychodów w naturze, wartość umorzonych zobowiązań, wartość zwróconych wierzytelności. Za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Z opodatkowania wyłączone zostały przychody z: działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej; z gospodarki leśnej oraz z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.
PODSTAWA OPODATKOWANIA  podstawę opodatkowania stanowi dochód po odliczeniu darowizn przekazanych na rzecz organizacji pożytku publicznego (nie więcej niż 10 proc. dochodu), darowizn na cele kultu religijnego (nie więcej niż 10 proc. dochodu), bankach w wysokości 20 proc. kwoty umorzonych kredytów (pożyczek) w związku z realizacją programu restrukturyzacji zakwalifikowanych do straconych kredytów (pożyczek) i zaliczonych…
… funduszy emerytalnych @ Zakład Ubezpieczeń Społecznych @ Agencję Nieruchomości Rolnych # przedmiotowe @ dochody z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego @ dochody z tytułu prowadzenia szkół - w części przeznaczonej na cele szkoły @ dochody kościelnych osób prawnych @ dochody osób prawnych, których celem statutowym jest działalność w sferze pożytku…
… publicznego @ dochody sportowych spółek akcyjnych w części przeznaczonej na ich działalność sportową @ działalność organizacji pracodawców (m.in. związków zawodowych) i partii politycznych - w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej @ dochody narodowych funduszy inwestycyjnych @ inne podane w ustawie TRYB I WARUNKI PŁATNOŚCI  co miesiąc należy wpłacić zaliczkę…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz