Plazmowy rozkład związków chlorowych-ćwiczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 497
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Plazmowy rozkład związków chlorowych-ćwiczenia - strona 1 Plazmowy rozkład związków chlorowych-ćwiczenia - strona 2 Plazmowy rozkład związków chlorowych-ćwiczenia - strona 3

Fragment notatki:

WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
ZAKŁAD TECHNOLOGII NIEORGANICZNEJ I CERAMIKI
Laboratorium „PODSTAWY TECHNOLOGII CHEMICZNEJ”
Instrukcja do ćwiczenia pt.
PLAZMOWY ROZKŁAD ZWIĄZKÓW ZAWIERAJĄCYCH CHLOR
Prowadzący: dr inŜ. Bogdan Ulejczyk
WSTĘP
Do głównych metod zmniejszania emisji toksycznych związków stosowanych obecnie
w skali przemysłowej naleŜą: spalanie bezpośrednie, spalanie katalityczne, kondensacja,
adsorpcja na węglu aktywnym, metody absorpcyjne oraz metody biologiczne. Wymienione
powyŜej metody nie gwarantują jednak całkowitego rozkładu tych substancji, a takŜe wymagają
duŜych nakładów finansowych związanych z budową urządzeń i prowadzeniem procesu.
Główne problemy, które występują w stosowanych metodach to duŜe przepływy masowe
(metody biologiczne), niskie stęŜenia związków toksycznych w gazach i wysoka temperatura
procesu (metody spaleniowe). Atrakcyjną metodą ze względu na moŜliwość uzyskiwania
wysokiego stopnia przemiany toksycznych związków jest katalityczne spalanie na warstwie
katalizatora. Zaletą tej metody jest moŜliwość stosowania niskich stęŜeń substancji rozkładanej i
niska temperatura procesu, co jest bardzo waŜne z uwagi na moŜliwość powstawania innych
równieŜ toksycznych produktów rozkładu. Niestety nakłady związane z produkcją i eksploatacją
katalizatora jak i jego czułość na tzw. trucizny zawarte w oczyszczanym gazie powoduje, Ŝe
poszukuje się innych metod.
W ostatnich latach pojawiło się wiele prac, w których wykorzystuje się zjawiska
elektroplazmowe do zmniejszania emisji toksycznych związków chemicznych. Stosowanie tego
typu metod ma w wielu przypadkach uzasadnienie ekonomiczne, mimo znacznych kosztów
energii elektrycznej uŜytej do wytwarzania plazmy. Obecnie prowadzone są badania nad
zastosowaniem wiązki elektronów, wyładowania jarzeniowego, koronowego, ślizgowego,
cichego, mikrofalowego oraz wyładowania powierzchniowego do rozkładu zanieczyszczeń
gazowych.
WYŁADOWANIE KORONOWE [1]
Wyładowanie koronowe powstaje w układzie, w którym występuje nierównomierność
rozkładu natęŜenia pola elektrycznego, np. pręt w rurze. Wówczas wokół elektrody zaczyna
się jonizacja gazu, w postaci świetlistej korony. W wyładowaniu tym wyróŜnia się dwie
podstawowe strefy. W pierwszej zachodzi jonizacja gazu w obszarze elektrody wyładowczej.
Jest to tzw. strefa jonizacji. Jonizacja jest skutkiem zderzeń elektronów z cząsteczkami gazu.
Drugim obszarem jest tzw. strefa dryfu, gdzie następuje przepływ nośników bez jonizacji.
Hipotetyczny mechanizm zjawisk zachodzących w reaktorze moŜna w ogólnej formie
przedstawić następująco. W środowisku plazmy występują nośniki energii - elektrony o
2
energii kilku elektronowoltów, które powodują powstawanie cząstek aktywnych: atomów,
rodników, wzbudzonych molekuł, będących produktami przejściowymi wielu moŜliwych
reakcji.
PODSTAWOWE POJĘCIA STOSOWANE DO OPISU PROCESÓW CHEMICZNYCH
Stopień przemiany [2]
Stopień przemiany określa, jaka część początkowej ilości substratu przereagowała w ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz