planowanie finansowe - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
planowanie finansowe - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Zadaniem planowania finansowego jest ustalenie przewidywanych zmian w majątku przedsiębiorstwa i w źródłach jego finansowania. Ustalenie planowanych kosztów i przychodów oraz wyniku finansowego. Zmiany w składnikach majątkowych następują głównie w środkach trwałych dotyczą: inwestycji rzeczowych i finansowych (określa się na podstawie zamierzeń budowy i zakupu środków trwałych), planowanej likwidacji (dotyczy śr. trwałych których stopień zużycia nie kwalifikuje się do dalszej eksploatacji), planowanej sprzedaży (związane jest ze sprzedażą rzeczowego i finansowego majątku trwałego), planowanej amortyzacji która powoduje trzy skutki finansowe (zmniejszenie majątku trwałego, jest kosztem uzyskania przychodu ale nie jest wydatkiem, umożliwia pozyskanie i gromadzenie środków pieniężnych) Kwoty odpisów amortyzacyjnych do środków trwałych oblicza się na podstawie przyjętych stawek amortyzacyjnych od średniej wartości środków trwałych. Średni stan rocznej wartości brutto oblicza się dodając go do stanu wartości brutto środków trwałych na dzień 1 - stycznia, średnią roczną wartość zwiększenia śr. trwałych i odejmując średnią roczną wart. zmniejszenia. Planowanie kosztów ma na celu ustalenie wielkości nakładów na całą działalność gosp. prowadzoną przez przedsięb. oraz ustaleniu kosztów poszczególnych rodzajów działalności i kosztów poszczególnych wyrobów. Rodzaje kosztów i sposoby ich ustalania - wartość sprzedanych towarów i materiałów (ustalamy w cenach zakupu lub nabycia) -koszty materiałów i energii (obejmują one zużyte materiały i energię obcą) -usługi obce (koszt ustala się na podst cen na te usługi) -podatki i opłaty (planujemy na podst obowiązujących przepisów) - wynagrodzenia ( wysokość płac) -świadczenia na rzecz pracowników - amortyzacja (koszt wynikaja z planu amortyzacji) -pozostałe koszty (ustalamy na podst danych za lata ubiegłe). Planowane przychody obejmują : - pl. przych. ze sprzed towarów. - pl. przych ze sprzed wyrobów i usług. - pl. przych finansowe - pl. pozostałe przych operacyjne. Planowane wydatki. - wart pl. sprzed towarów w cenie zakupu lub nabycia. - pl. koszty sprzed. - pl. koszty zarządu - pl. koszty finansowe - pl. techniczny koszt wytworzenia. Bilans jest to sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa , jest to podstawa do obliczenia wsk finansowych i stanu firmy handlowej dzięki niemu możemy zorientować się jak przedstawia się efektywność działania firmy oraz jakie są perspektywy przyszłościowe danego podmiotu. Planowanie sprzedaży polega na ustaleniu wielkości sprzedaży na rynek krajowy i na export. Wielkość sprzedaży może być wyrażona wartościowo i ilościowo. Pl. sprzedaż uwzględnia układ asortymentowy co wynika z wymogów dostosowania się do potrzeb odbiorców. Wielkość pl. sprzedaży zależy od efektywnego popytu na towary oferowane przez przedsięb. i od kształtowania się cen rynkowych na te towary , efektywny popyt decyduje bowiem o rozmiarach sprzedaży a ceny decydują o rentowności sprzedaży. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz