Plan D - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1043
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Plan D - omówienie - strona 1  Plan D - omówienie - strona 2  Plan D - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
Bruksela, dnia 13.10.2005
COM(2005) 494 końcowy
KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY, PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,
KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO ORAZ KOMITETU REGIONÓW
Wkład Komisji w okres refleksji i plany na przyszłość:
Plan D dla demokracji, dialogu i debaty
PL
PL
1.
WPROWADZENIE
Pod koniec szczytu Rady Europejskiej w dniu 18 czerwca 2005 r. głowy państw i
szefowie rządów przyjęli deklarację w sprawie „ratyfikacji Traktatu
ustanawiającego Konstytucję dla Europy”. W deklaracji wezwano do „okresu
refleksji” w związku z negatywnymi wynikami referendów w sprawie przyjęcia
Konstytucji Europejskiej we Francji i Niderlandach.
Głowy państw i szefowie rządów udzielili wskazówek Państwom Członkowskim
odnośnie do typu debaty, jaką można zorganizować: „okres refleksji zostanie
wykorzystany do przeprowadzenia w każdym z naszych państw szerokiej debaty
obejmującej obywateli, społeczeństwo obywatelskie, partnerów społecznych,
parlamenty krajowe oraz partie polityczne”. Wskazano również, że instytucje
europejskie powinny „wnieść swój wkład, a szczególna rola przypada w tym
kontekście Komisji”. Celem niniejszego komunikatu jest udzielenie odpowiedzi na
wniosek głów państw i szefów rządów.
Komisja Europejska zdecydowanie popiera ratyfikację Konstytucji i udziela
wsparcia wszystkim Państwom Członkowskim w organizowanych przez nie
kampaniach informacyjnych. Poszczególni komisarze biorą udział w debatach
krajowych. Komisja nadal uważa, że Konstytucja byłaby ważnym krokiem naprzód,
by Unia Europejska stała się bardziej demokratyczna, przejrzysta, skuteczna i
silniejsza wobec krajów zewnętrznych. Jednakże w obecnych okolicznościach
Komisja z przykrością stwierdza, że jest mało prawdopodobne, by Konstytucję
ratyfikowano w przewidywalnej przyszłości. Przy ciągle nierozstrzygniętym wyniku
procesu ratyfikacyjnego Komisja uważa, że nie należy podważać osiągniętej w
Konstytucji ogólnej równowagi przez wprowadzanie w życie jedynie części jej
tekstu. Komisja uważa, że okres refleksji powinien zostać przede wszystkim
wykorzystany dla przeprowadzenia zakrojonej na szeroką skalę i intensywnej
dyskusji. Jakakolwiek wizja przyszłości Europy opierać się musi na wyraźnym
zrozumieniu potrzeb i oczekiwań obywateli. To właśnie jest celem planu D.
2.
CELE PLANU D
Komisja przedstawiła plan D dla demokracji, dialogu i debaty, który nie stanowi
działania dla ratowania Konstytucji, lecz ma wywołać szerszą debatę pomiędzy
obywatelami i instytucjami demokratycznymi Unii Europejskiej. Ma on charakter
uzupełniający w stosunku do obecnie istniejących lub zaproponowanych inicjatyw i
programów dotyczących np.: edukacji, młodzieży, kultury oraz programów
promujących aktywne obywatelstwo europejskie.
Plan D sprzężony jest z planem działań1, którego celem jest poprawa jakości
informacji na temat Europy , służącym ulepszeniu sposobu przedstawiania przez
Komisję jej działalności wobec odbiorców zewnętrznych, oraz z mającą wkrótce się
ukazać Białą Księgą odnoszącą się do strategii komunikacji i demokracji, która
1
PL
Plan działań Komisji Europejskiej mający na celu poprawę jakości informacji na temat Europy
SEC(2005) 985 – 20.7.2005.
2
PL
uruchomi proces konsultacyjny dotyczący zasad stojących za polityką informacji i
komunikacji w Unii Europejskiej oraz obszarów współpracy z innymi instytucjami i
organami europejskimi. Wraz z planem D inicjatywy te składają się na długofalowy
plan ożywienia demokracji europejskiej i wsparcie dla wyłaniającej się europejskiej
sfery publicznej, gdzie obywatelom udziela się informacji i daje narzędzia, które
umożliwiają aktywny udział w procesie podejmowania decyzji i pozwalają na
zaangażowanie się w projekt europejski.
Przywracanie zaufania publicznego w Unii Europejskiej
W obliczu spadającego zaufania do systemów politycznych Komisja jest przekonana
o szczególnym znaczeniu zagwarantowania, by demokracja przedstawicielska nadal
pozwalała na jego utrzymanie i zaangażowanie obywateli europejskich. Z ostatniego
sondażu Eurobarometru wynika, że w ciągu ostatnich miesięcy publiczna akceptacja
Unii Europejskiej stale maleje. Odnotowano spadek wszystkich wskaźników,
zarówno w kategorii zaufania, jak i wizerunku lub oceny członkostwa w UE.
Zauważa się podobny spadek uznania publicznego i zaufania do krajowego procesu
politycznego. Choć członkostwo w Unii Europejskiej ciągle jeszcze cieszy się
poparciem 54% obywateli UE, wizerunek Unii Europejskiej stale traci w oczach jej
obywateli, wskutek czego tylko 47% obywateli pozytywnie wyraziło się na ten
temat. Zaufanie do Unii Europejskiej spadło z 50% obywateli deklarujących ufność
jesienią 2004 r. do 44% wiosną 2005 roku.
Ludzie muszą odczuć, że Europa przynosi im wartość dodaną, i że mają oni
możliwość wywarcia wpływu na podejmowane decyzje. Obecnie 53% obywateli
europejskich nie sądzi, by ich głos liczył się w Unii Europejskiej2. Jednakże w
odpowiedzi na zapytanie o pożądaną rolę Unii Europejskiej za pięć lat, 49 %
zapytanych chciałoby, żeby odgrywała ona większą rolę, podczas gdy zaledwie 14 %
życzyłoby sobie, aby UE mniej angażowała się w kluczowe dziedziny polityki. Tym
samym obywatele wyrazili potrzebę Europy, która bardziej wsłuchuje się w głos
swych obywateli, aby spełnić ich oczekiwania.
Ma to pierwszorzędne znaczenie, ponieważ instytucje europejskie zbyt często
odgrywają rolę kozłów ofiarnych w wyniku niepopularnych decyzji i są często
postrzegane jako oddalone od społeczeństwa i biurokratyczne. Jednym z głównych
celów okresu refleksji powinno być zainspirowanie do dokładniejszego
przekazywania społeczeństwu informacji na temat działalności Unii Europejskiej.
Istotną zmianą, jaka musi mieć miejsce, jest zakończenie wzajemnego obwiniania
się, zarówno ze strony Państw Członkowskich, jak i instytucji europejskich.
Odbiorcy docelowi i nowoczesne środki masowego przekazu
Komisja wyraża przekonanie, że debata w żadnym razie nie może ograniczać się do
przywódców politycznych i tradycyjnych stron zainteresowanych. Komisja zgadza
się z poglądami głów państw i szefów rządów, że w tych debatach powinni
uczestniczyć „społeczeństwo obywatelskie, partnerzy społeczni, parlamenty krajowe
i partie polityczne”, ale uważa także, iż dodatkową korzyść przyniosłoby
wysłuchanie konkretnych grup odbiorców, do których nie dotarto w trakcie kampanii
2
PL
http://europa.eu.int/comm/public_opinion/archives/eb/eb63/eb63_en.htm
3
PL
referendalnych, takich jak młodzi ludzie lub mniejszości. Zatem debaty zakończą się
pomyślnie jedynie pod warunkiem zaangażowania w ten proces środków masowego
przekazu, w szczególności telewizji. W równym stopniu pierwszorzędne znaczenie
dla stymulacji debaty ma Internet.
Zaangażowanie długofalowe
Plan D nie ogranicza się do okresu refleksji. Jest to zadanie, które musi trwać przez
całą kadencję obecnej Komisji i dłużej. Obecny kryzys można przezwyciężyć
jedynie poprzez osiągnięcie nowego konsensusu w ramach projektu europejskiego,
opartego na oczekiwaniach obywateli.
Od wysłuchania do dalszego zaangażowania
Ostatecznie, plan D dla demokracji, dialogu i debaty stanowi zadanie polegające na
słuchaniu, dzięki któremu Unia Europejska będzie mogła odpowiedzieć na obawy
wyrażane przez jej obywateli. Celem Komisji jest stymulowanie tej debaty i
zdobycie uznania dla wartości dodanej, jakiej może dostarczyć Unia Europejska.
Proces odnowy demokratycznej oznacza, że obywatele UE muszą mieć prawo, aby
ich wysłuchano.
3.
WSPIERANIE DEBAT KRAJOWYCH
3.1.
Organizacja debat krajowych
Główna odpowiedzialność dotycząca reakcji na wezwanie do okresu refleksji
spoczywa na Państwach Członkowskich. Wszystkie z nich zobowiązały się do
podjęcia szeroko zakrojonych debat krajowych odnośnie do przyszłości Europy.
Podczas gdy Komisja odnotowała, że w niektórych Państwach Członkowskich trwa
już ożywiona debata, w innych jeszcze się ona nie zaczęła albo też tam, gdzie debata
się rozpoczęła, wymaga ona intensyfikacji i poszerzenia. Komisja gotowa jest
udzielić wsparcia w celu zintensyfikowania debaty, proponując wspólne podejście i
przedstawiając swoje pomysły odnośnie do sposobów wniesienia swego wkładu w
debatę jako instytucja europejska.
Komisja wyraża przekonanie, że jej rolą jest udzielanie wsparcia, a nie wyręczanie
Państw Członkowskich w organizacji debat krajowych. Komisja będzie
współpracować z rządami krajowymi, udzielając wsparcia przy organizacji i
finansowaniu imprez promujących debatę. Imprezy te powinny uwzględniać całe
polityczne spektrum poglądów. Kluczową rolę w udzielaniu wsparcia w trakcie
okresu refleksji będą miały Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Państwach
Członkowskich (Przedstawicielstwa) oraz Biura Parlamentu Europejskiego. Również
Parlament Europejski mógłby odgrywać kluczową rolę w debatach krajowych,
zarówno na drodze współpracy z krajowymi instytucjami, jak i przez zaangażowanie
poszczególnych jego członków.
Nie ma standardowego modelu organizacji debat w Państwach Członkowskich. W
niektórych z nich istnieją stałe struktury, fora lub platformy starające się prowadzić
regularne debaty o sprawach europejskich. W innych natomiast mamy do czynienia z
mniej rozwiniętym systemem prowadzenia dialogu i debat. Modele takie jak Forum
PL
4
PL
Narodowe w Irlandii lub Platforma dla Europy w Hiszpanii mogą stanowić
inspirujący przykład dla Państw Członkowskich.
Parlamenty krajowe, regionalne i lokalne mają konkretną rolę do odegrania w
organizacji i promocji debat. Parlamenty krajowe stanowią pomost służący
zapewnieniu efektywnej kontroli decyzji podejmowanych przez rządy krajowe w
sprawach europejskich. Podczas gdy wiele parlamentów krajowych stanowi przykład
najlepszej praktyki, wiele pozostaje do zrobienia w kwestii poprawienia
funkcjonowania kontroli. Komisji zależy zatem na rozwoju współpracy z
parlamentami krajowymi wykraczając poza ustanowione cele relacji Komisji z
parlamentami krajowymi, które zaczęła wdrażać na początku roku 2005. Cele te
obracają się wokół trzech głównych tematów – usługi wzajemne, nawiązywanie
konkretnych kontaktów, nawiązywanie kontaktów z obywatelami oraz wybranymi
przez nich przedstawicielami: przyznanie więcej głosu parlamentom oznacza więcej
głosu dla obywateli europejskich – i obejmują one szereg konkretnych działań
począwszy od, przykładowo, większego zaangażowanie w prace COSAC oraz
Konferencji Rzeczników UE oraz ustanowienie wymagań parlamentów krajowych
odnośnie do typów informacji i sposobów współpracy, ułatwiając wymianę
elektroniczną informacji związanych z UE pomiędzy parlamentami krajowymi.
Tak szybko, jak to możliwe, w ścisłej współpracy z Parlamentem Europejskim i po
konsultacjach z aktualnym Przewodniczącym Konferencji Rzeczników UE i Trojką
Prezydencji COSAC, Komisja zaprosi parlamenty krajowe Państw Członkowskich
na forum dyskusyjne do Brukseli w celu omówienia wkładu parlamentów krajowych
w trakcie okresu refleksji, wymiany poglądów na temat doświadczeń
poszczególnych państw, najlepszych praktyk, zbadania możliwości współpracy oraz
wspólnych działań i/lub ze wsparciem instytucji europejskich podczas tego okresu.
3.2.
Treść
Plan D dla demokracji, dialogu i debaty określa zorganizowany proces mający na
celu rozpoczęcie debaty publicznej na temat przyszłości Unii Europejskiej. Z treści
polityki prowadzonej debaty publicznej powinno wyłonić się podejście, które
zostanie przyjęte pod koniec okresu refleksji.
W dążeniu do zapewnienia wspólnych ram działania, Komisja w pełni zdaje sobie
sprawę z tego, że każda debata posiada swoje lokalne, regionalne i narodowe cechy
charakterystyczne. Podkreślone zostaną inne zagadnienia, a znaczenie Unii
Europejskiej będzie miało inny aspekt w zależności od kraju i omawianej treści.
Pomimo narodowych cech szczególnych, debaty krajowe powinny skupiać uwagę
obywateli na przyszłości Europy, badając ich oczekiwania i omawiając korzyści
dodatkowe oraz konkretne pożytki z działania Wspólnoty. W ten sposób debata
powinna wyjść poza zagadnienia instytucjonalne oraz Konstytucję. Powinna się ona
skupić na tym, jak Europa zajmuje się takimi sprawami jak zatrudnienie, gospodarka,
transport, walka z terroryzmem, środowisko, ceny ropy naftowej, klęski żywiołowe
czy zwalczanie ubóstwa w Afryce i w innych miejscach. Wyniki tych debat powinny
pomóc instytucjom europejskim, w szczególności Komisji, lepiej zdefiniować swoje
priorytety.
PL
5
PL
Powinien to być proces dwustronny, polegający na informowaniu obywateli o tym,
czym zajmuje się Europa przedstawiając jej konkretne osiągnięcia i wysłuchiwaniu
ich oczekiwań co do działań na przyszłość. Debata mogłaby obejmować następujące
tematy:
• Ekonomiczno-społeczny rozwój Europy: zdolność generowania rozwoju i
tworzenia większej liczby miejsc pracy, maksymalizacja efektów strategii
lizbońskiej; wspólne wartości, na których opierają się ekonomiczno-społeczne
modele w Europie; reformy potrzebne w obliczu konkurencji globalnej oraz
warunków trwałego rozwoju.
• Poszukiwanie Europy oraz zadania UE: bazowanie na poprzednich
osiągnięciach i konkretnych korzyściach wprowadzonych w życie codzienne
przez Unię (np.: bezpieczeństwo żywności, program Erasmus, jedna waluta,
ochrona konsumenta, rynek wewnętrzny), debata mogłaby wziąć pod uwagę to, co
zdaniem obywateli należałoby zrobić na szczeblu lokalnym i jaką rolę ma ich
zdaniem odgrywać Unia w przyszłości, włączając w to rozwój przestrzeni
sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa albo postępowanie w kwestii zmian
klimatycznych i klęsk żywiołowych.
• Granice Europy oraz jej rola w świecie: perspektywa kolejnych rozszerzeń,
zdolność Unii do przyjmowania nowych członków, ogólne bezpieczeństwo
kontynentu, stosunki z sąsiadami lub wpływy Europy w stosunkach z innymi
potężnymi blokami politycznymi na świecie. Czego oczekują obywatele od
Europy w zglobalizowanym świecie odnośnie do handlu (np. tekstylia), ochrony
środowiska (np. zmiany klimatyczne), mobilności (np. sieci transeuropejskie),
bezpieczeństwa (np. udział w misjach pokojowych), i rozwoju (np. pomoc krajom
rozwijającym się, oddłużanie Trzeciego Świata)?
Niemniej jednak rzeczą oczywistą jest, że w ramach planu D zakres tematyczny nie
będzie żaden sposób ograniczony. W rzeczy samej, w zależności od odbiorców i
okoliczności, powinno się omawiać tematy najbardziej ich absorbujące. Komisja jest
gotowa opracować takie tematy na wniosek Państw Członkowskich.
3.3.
Proces przekazywania i odbioru reakcji
Debaty krajowe muszą być tak zorganizowane, aby reakcje na nie mogły mieć
bezpośredni wpływ na program polityczny Unii Europejskiej. W celu wyjaśnienia
rezultatów uzyskanych pod koniec okresu refleksji, trzeba je ująć i przedstawić
uczestnikom debaty w ostatecznej formie. Każde Państwo Członkowskie powinno
przedstawić Komisji oraz Prezydencji Rady syntezę wstępnych rezultatów debaty
narodowej. Synteza ta powinna zostać podana do wiadomości publicznej.
Proces przekazywania wstępnych reakcji powinien mieć miejsce w kwietniu 2006
roku, aby można było wyciągnąć pierwsze wnioski. Pierwszym krokiem będzie
zorganizowanie przez Komisję konferencji europejskiej w dniu 9 maja 2006 roku, w
„Dniu Europy”, odnoszącej się do przyszłości Europy, angażującej społeczeństwo
obywatelskie, przedstawicieli Państw Członkowskich i Parlamentu Europejskiego
oraz parlamentów krajowych, obywateli oraz inne instytucje i organy unijne. Celem
konferencji będzie zebranie głównych wniosków z debaty na szczeblu europejskim
oraz określenie działań wynikających z debaty transgranicznej. W maju 2006 roku
PL
6
PL
Komisja przygotuje również dokument zawierający całościową syntezę debat
krajowych organizowanych w całej Unii.
Pozwoli to również austriackiej Prezydencji UE ukierunkować przygotowania do
przeprowadzenia podsumowania na posiedzeniu Rady Europejskiej w czerwcu 2006
roku zgodnie z deklaracją głów państw i szefów rządu.
4.
INICJATYWY NA POZIOMIE WSPÓLNOTY
Komisja Europejska gotowa jest odegrać znaczącą rolę w szeroko zakrojonej debacie
na temat przyszłości Europy. Mimo, że sama w sobie nie jest przedmiotem debaty,
ma ona do wniesienia swój wkład w dążenie do zapewnienia, by inicjatywy
transgraniczne były promowane i wspierane. Szereg nagłośnionych imprez
transgranicznych może również pomóc w rozpropagowaniu tego procesu i
przyczynić się do zaangażowania nowych postaci w proces decyzyjny na szczeblu
europejskim.
Partnerstwo z instytucjami i organami europejskimi
Komisja będzie pracować z obecną i przyszłymi Prezydencjami, Parlamentem
Europejskim, Radą, Komitetem Regionów oraz Europejskim Komitetem
Ekonomiczno-Społecznym w celu pobudzenia debaty na szczeblu europejskim.
Zdecydowana większość tych inicjatyw może zostać przeprowadzona wspólnie z
Parlamentem Europejskim oraz innymi instytucjami i organami. Komisja zachęca
wszystkie instytucje i organa europejskie do wniesienia swego wkładu w dyskusję
nad obszarami współpracy i wspólnego działania.
Celem inicjatywy Komisji jest zainspirowanie obywateli UE do podjęcia aktywności
politycznej w ramach debaty dotyczącej przyszłości Europy; nagłośnienie wartości
dodanej, jaką niesie ze sobą Unia Europejska; oraz zachęcanie rządów, partii
politycznych i osób opiniotwórczych, by sprawę Europy umieszczali na pierwszym
planie świadomości publicznej.
W trakcie okresu refleksji na szczeblu Wspólnoty powinno się rozważyć następujące
inicjatywy.
4.1.
Stymulowanie szerszej debaty publicznej
4.1.1.
Wizyty komisarzy w Państwach Członkowskich
Komisja zamierza nawiązać bardziej bezpośrednie relacje z obywatelami,
wysłuchiwać ich obaw oraz uczestniczyć w sposób bardziej dostrzegalny w debatach
krajowych i regionalnych.
Przewodniczący i/lub wiceprzewodniczący ds. stosunków instytucjonalnych odbędą
serię wizyt w jak największej ilości Państw Członkowskich. Szczególny wysiłek
zostanie podjęty w nadchodzących miesiącach. Towarzyszyć im będzie Komisarz z
danego Państwa Członkowskiego oraz inni Komisarze, tam gdzie będzie to
stosowne. Komisja zalecałaby tu również udział członków Parlamentu
Europejskiego. Powinni się oni spotykać z przedstawicielami rządów, parlamentów
krajowych, przywódcami świata biznesu oraz związków zawodowych,
PL
7
PL
społeczeństwem obywatelskim, studentami oraz władzami szczebla regionalnego i
lokalnego. Kluczowe znaczenie dla każdej wizyty będą miały wydarzenia z udziałem
środków masowego przekazu oraz kontakty ze społeczeństwem obywatelskim.
4.1.2.
Dyspozycyjność komisarzy wobec parlamentów krajowych
Parlamenty krajowe stanowią pomost służący zapewnieniu skutecznej kontroli
decyzji podejmowanych w kwestiach europejskich przez rządy krajowe. Jak już
nadmieniono, Komisja zamierza odegrać aktywną rolę w ułatwianiu debaty nad
sprawami europejskimi oraz zwiększyć przejrzystość procesu tworzenia polityki
europejskiej na wszystkich forach politycznych.
Oprócz powołania wiceprzewodniczącego odpowiedzialnego za stosunki z
parlamentami krajowymi, poszczególni Komisarze będą starać się pozostawać do
dyspozycji parlamentów krajowych i być gotowymi do pomagania im w zrozumieniu
polityki Komisji, a także przedstawiać przegląd ostatnich wydarzeń w Unii
Europejskiej. Podejmuje się kontakty z parlamentami krajowym dla podjęcia
praktycznych porozumień.
4.1.3.
Przedstawicielstwa otwarte dla społeczeństwa
Przedstawicielstwa Komisji to krajowe przyczółki Komisji Europejskiej, niemniej
jednak nie są one wystarczająco znane przez większość obywateli, którzy nadal
postrzegają Komisję jako instytucję oddaloną od społeczeństwa. Komisja wzmacnia
rolę Przedstawicielstw i zamierza zapoznać z nimi społeczeństwo, jako główny punkt
gromadzenia informacji i odbioru reakcji dotyczących obaw w sprawach
europejskich.
Obiekty Przedstawicielstw są na stałe otwarte dla publiczności. Ponadto szef
Przedstawicielstwa (albo jeśli to możliwe, komisarz) będzie do dyspozycji obywateli
i będzie odpowiadał na ich pytania w trakcie regularnych dyżurów. Takie sesje nie
powinny się ograniczać do miast stołecznych. Parlament Europejski zachęca się do
przedsięwzięcia podobnych działań, a te wydarzenia powinny być skoordynowane.
4.1.4.
Wykorzystanie sieci punktów informacyjnych Europe Direct na rzecz wydarzeń
regionalnych
Zdecentralizowana sieć lokalnych punktów informacyjnych Unii Europejskiej
została zorganizowana przez Komisję we współpracy z regionalnymi i lokalnymi
strukturami na miejscu. Ta sieć stanowi cenne narzędzie, które mogą wykorzystać
wszystkie instytucje i organy unijne w celu przekazywania obywatelom w terenie
informacji związanych z Unią Europejską oraz przy wdrażaniu koncepcji Komisji
dotyczących działań związanych z przekazywaniem informacji.
Przedstawicielstwa wykorzystają pełnię możliwości, jakie oferuje sieć punktów
Europe Direct „nowej generacji” w związku z realizacją planu D. Należy je
wykorzystać jako centralny punkt działań na szczeblu regionalnym.
4.1.5.
Europejski Okrągły Stół dla Demokracji
Komisja zamierza dotrzeć do obywateli, w szczególności młodych ludzi
zainteresowanych sprawami Europy. Celem jest zbadanie sposobów
PL
8
PL
umożliwiających poszerzenie debaty transgranicznej, promowanie aktywnego
obywatelstwa, a także podniesienie świadomości procesu integracji europejskiej.
Komisja będzie współpracować z aktorami społeczeństwa obywatelskiego w celu
ustanowienia Europejskiego Okrągłego Stołu dla demokracji. Okrągły stół
zgromadzi obywateli z różnych środowisk, którzy będą współdziałać lub debatować
nad wspólnymi sprawami europejskimi. W oparciu o rezultaty Europejskiego
Okrągłego Stołu powinny zostać zorganizowane spotkania we wszystkich Państwach
Członkowskich.
4.1.6.
Europejscy Ambasadorzy Dobrej Woli
Kluczowe znaczenie będzie miało dobre przekazywanie informacji na temat naszych
działań. Dobre polityki muszą zostać uzupełnione o dobre i kreatywne inicjatywy
dążące do nawiązania kontaktu ze społeczeństwem oraz środkami masowego
przekazu.
Komisja będzie zabiegać o to, by wraz z Państwami Członkowskimi zorganizować
serię imprez na szczeblu lokalnym z udziałem „Europejskich Ambasadorów Dobrej
Woli” w oparciu o poprzedni model podobny do tych stosowanych przez ONZ oraz
czerpiąc z doświadczeń organizacji kampanii referendalnych w sprawie przystąpienia
do Unii w nowych Państwach Członkowskich i zaprosić dobrze znane osobistości
lub krajowe, lokalne sławne postaci ze świata kultury, biznesu, sportu albo innej
dziedziny zainteresowań odbiorców. Ci „ambasadorzy” będą prowadzić działalność
w danym Państwie Członkowskim odbywając otwarte spotkania, warsztaty i ogólne
rozmowy dotyczące konkretnych kwestii europejskich lub programów, jak na
przykład edukacja, walka z ubóstwem, udział w wyborach, badania i rozwój, itp.
4.2.
Działanie na rzecz udziału obywateli w procesie demokracji
4.2.1.
Działanie na rzecz efektywniejszych konsultacji
W ciągu ostatnich lat Komisja ulepszyła sposób konsultowania ważniejszych
inicjatyw politycznych. Znacząco wzrosła liczba konsultacji z zainteresowanymi
dzięki pośrednictwu Zielonych i Białych Ksiąg oraz Internetu. W ramach procesu
wsłuchiwania się w głos obywateli, Komisja zamierza wykorzystać i ulepszyć
istniejące narzędzia do zbierania reakcji bezpośrednio od obywateli, konsumentów i
biznesu we współpracy z Parlamentem Europejskim i innymi instytucjami.
Komisja będzie efektywniej propagować swe obecne procedury konsultacyjne mając
na celu uzyskanie większego zaangażowania osób zainteresowanych na szczeblu
krajowym i regionalnym, tak jak przewidziano w Planie działania na rzecz poprawy
komunikacji.
4.2.2.
Wsparcie Paneli Dyskusyjnych Obywateli Europejskich
W celu zajęcia się postrzeganym brakiem legitymacji demokratycznej i brakiem
zaangażowania obywateli europejskich w systemy polityczne, istnieje potrzeba
dalszego wzmocnienia ich poczucia partycypacji i zaangażowania w europejskie
ideały na wszystkich szczeblach. To właśnie postawił sobie za cel zaproponowany
PL
9
PL
ostatnio program „Obywatele dla Europy” na rzecz wspierania aktywnego
obywatelstwa.
Ponadto na szczeblu lokalnym w niektórych Państwach Członkowskich ustanowiono
cały szereg paneli obywatelskich, które często powiązane są z procesem
podejmowania decyzji na szczeblu regionalnym. Komisja będzie wspierać inicjatywy
Panelu Dyskusyjnego Obywateli Europejskich, aby zebrać w miarę możliwości
reprezentatywną grupę obywateli z najróżniejszych regionów europejskich w celu
omówienia konkretnych dziedzin polityki. Proces ten mógłby bazować na wzorach
istniejących w Państwach Członkowskich oraz dostarczyć potencjalnych reakcji w
ramach debat europejskich.
4.2.3.
Większa otwartość
Obywatel europejski ma prawo oczekiwać wydajnie pracujących, otwartych i
usłużnych instytucji publicznych. Dlatego też Komisja wspiera zwiększenie
przejrzystości na wszystkich szczeblach instytucji europejskich, m.in. za pomocą
zorganizowanej przez siebie europejskiej inicjatywy na rzecz przejrzystości. Jeżeli
chodzi o Radę, Rada Europejska w Sewilli postanowiła otworzyć posiedzenia Rady
dla społeczeństwa, kiedy Rada odgrywa rolę współustawodawcy. Zasady te zostały
formalnie ujęte w Regulaminie Rady. Zapewnia on przedstawienie głównych
wniosków oraz ujawnienie głosowania i wyjaśnienie głosów. Te zobowiązania nie
zostały przeniesione na grunt praktyczny. Prezydencja brytyjska rozważa obecnie
szereg opcji w celu doprowadzenia do większego otwarcia obrad Rady.
Komisja w pełni popiera inicjatywę Prezydencji, która współgra z zorganizowaną
przez Komisję europejską inicjatywą na rzecz przejrzystości .
4.2.4.
Zwiększanie udziału wyborców
Niższa frekwencja w wyborach europejskich, krajowych i lokalnych wzmocniła
poczucie braku legitymacji prawnej w procesie politycznym. W szczególności liczba
wyborców w pewnych Państwach Członkowskich podczas ostatnich wyborów do
Parlamentu Europejskiego była rozczarowująca niska.
Komisja wystąpi do innych instytucji europejskich z propozycją, aby wspólnie
rozpatrzyć sposoby zwiększenia udziału wyborców w wyborach europejskich oraz
referendach narodowych w sprawach europejskich. Szczególną uwagę należy
zwrócić na uczestnictwo osób młodych i grup mniejszościowych oraz zastosowanie
nowych technologii w celu zwiększenia uczestnictwa. Mając na uwadze koordynację
wysiłków w tym zakresie, można powołać wspólną, interinstytucjonalną grupę
roboczą.
4.3.
NARZĘDZIA
STYMULUJĄCE
PRAWDZIWY
DIALOG
NA
TEMAT
POLITYKI
EUROPEJSKIEJ
4.3.1.
Szczegółowy Eurobarometr dotyczący przyszłości Europy
Plan D to zadanie polegające na słuchaniu i dialogu. Ostatecznym celem Komisji jest
zdolność do wyciągania wniosków z obaw wyrażanych przez obywateli. Pomoże to
PL
10
PL
tez Państwom Członkowskim w zrozumieniu obaw swoich obywateli podczas okresu
refleksji.
Komisja przedstawi szczegółową analizę Eurobarometru odnośnie do przyszłości
Europy, biorącą pod uwagę poglądy obywateli na temat przyszłości projektu
europejskiego, jak również na temat poparcia i oczekiwań obywateli dotyczących
programów i działań europejskich.
4.3.2.
Internet
Coraz większa liczba doświadczeń wskazuje na to, że Internet stał się ważnym forum
debaty politycznej. Jeśli Komisja zamierza odegrać aktywną rolę w prowadzeniu
debaty odnośnie do przyszłości Europy, powinna zbadać możliwości zastosowania
każdego interaktywnego środka komunikowania się, który może ułatwić
prowadzenie debaty.
Komisja zastosuje najnowszą technologię internetową w celu prowadzenia aktywnej
debaty i przedstawienia popieranej przez siebie polityki w cyberprzestrzeni, która
stała się ważnym, opiniotwórczym forum debaty.
4.3.3.
Docelowe grupy dyskusyjne
W ramach kluczowej części zadania, polegającego na wsłuchiwaniu się w głos
społeczeństwa, Komisja powinna oprzeć się na dobrej praktyce wykorzystania grup
dyskusyjnych, co stanowić będzie pierwszy krok w kierunku otwartych procesów
tworzenia polityki. Szczególny nacisk położyć należy na poglądy młodych ludzi.
Mogłoby to pomóc Państwom Członkowskim we wzmocnieniu procesu
przekazywania reakcji w debatach krajowych.
Komisja wyraża gotowość wsparcia Państw Członkowskich w celu podjęcia prac w
grupach dyskusyjnych odnośnie do konkretnych kwestii europejskich.
5.
FINANSOWANIE
Szeroko zakrojona debata dotycząca przyszłości Europy musi być wsparta stosowną
pomocą finansową. Komisja będzie zabiegać o udzielenie pomocy Państwom
Członkowskim i społeczeństwu obywatelskiemu poprzez wspieranie indywidualnych
inicjatyw.
Na początku roku 2005 kwotę dziewięciu milionów euro w ramach pozycji
budżetowej Prince przeznaczono na przyszłość debaty europejskiej (pozycja
budżetowa 250302). Wszystkie Państwa Członkowskie otrzymały już pewną pomoc
finansową w kwocie prawie sześciu milionów, która została przydzielona w trakcie
procesu ratyfikacji. Komisja wyraża przekonanie, że pozostałe zasoby należy
wykorzystać w celu wsparcia inicjatyw ze strony Państw Członkowskich i
społeczeństwa obywatelskiego.
W związku z tym Komisja popiera zamiar Parlamentu Europejskiego udostępnienia
dodatkowych sześciu milionów EUR na 2006 r. z pozycji budżetowej Prince 2006.
PL
11
PL
6.
WNIOSKI
Debaty krajowe na temat ratyfikacji Konstytucji Europejskiej dowiodły istnienia
utrzymującego się poparcia dla członkostwa w Unii Europejskiej, ale też
wzrastającego poczucia oddalenia od procesu demokratycznego.
Głowy państw i szefowie rządów Unii Europejskiej wydali deklarację, w której
podkreśla się potrzebę wsłuchania się w obawy obywateli i umożliwienia odbycia
szerokiej debaty społecznej.
Nadszedł czas na słuchanie i działanie. Niniejszy Komunikat ma na celu
przedstawienie treści i kwestii objętych planem D dla demokracji, dialogu i debaty.
Podkreśla on narodowy charakter debaty, ale także zaleca zorganizowany proces
przekazywania reakcji oraz szereg ewentualnych inicjatyw, które mogą zostać
podjęte na szczeblu Wspólnoty.
Plan D musi dążyć do wyjaśnienia, pogłębienia i usankcjonowania nowego
konsensusu odnośnie do Europy, odnieść się do krytyki i znaleźć rozwiązania tam,
gdzie oczekiwania nie zostały spełnione. W świetle powyższego, Komisja
Europejska zaleca, aby Państwa Członkowskie:


Współpracowały z Komisją oraz innymi instytucjami i organami w celu
zorganizowania najefektywniejszej pomocy i współpracy, włączając w to
wizyty składane w poszczególnych krajach, które mogą przyczynić się do
debaty krajowej;

PL
Podjęły niezbędne kroki w celu zorganizowania debaty krajowej, tak szybko
jak to możliwe, w każdym kraju;
Do następnego posiedzenia Rady Europejskiej uzgodnić proces przekazywania
reakcji w celu zapewnienia, że obawy i oczekiwania obywateli zostaną
rozpowszechnione i zebrane w ramach tzw. podsumowania, które zostanie
przeprowadzone w trakcie Prezydencji austriackiej.
12
PL
LEGISLACYJNE ZESTAWIENIE FINANSOWE
1. TYTUŁ WNIOSKU:
Wkład Komisji w okresie refleksji i później: Plan D dla demokracji, dialogu i debaty.
2. STRUKTURA ABM/ ABB
Dziedzina/dziedziny polityki, których dotyczy wniosek: 16-PRASA I KOMUNIKACJA
Zadania powiązane (według nomenklatury PDB 2006):
16 03
Analiza opinii publicznej i opracowanie ogólnego materiału informacyjnego dla
obywateli
3. POZYCJE W BUDŻECIE
3.1. Pozycje w budżecie wraz z treścią:
16 03 04 – Prince – debata o przyszłości Unii Europejskiej
3.2. Czas trwania działania i wpływu finansowego:
Plan D, który jest przedmiotem niniejszego komunikatu, przewidziany jest do corocznej,
powtarzalnej realizacji, a pod względem budżetowym włączony jest do wieloletniego
programowania finansowego.
3.3. Informacje budżetowe (w razie potrzeby należy dodać rubryki):
Pozycja w
budżecie
Pozycja 16 03 04
PL
Rodzaj
wydatków
Nieob
owiąz
kowe
Zróżn
icowa
ne
Nowe
Wkład EFTA
Wkład krajów
ubiegających się
o członkostwo
Dział w
perspektywie
finansowej
Nie
Nie
Nie
Nr 3
13
PL
4. ZESTAWIENIE ZASOBÓW
4.1. Zasoby finansowe
4.1.1. Zestawienie środków na zobowiązania (CA) i środków na płatności (PA)
mln EUR (do 3 miejsc po przecinku)
Sekcja
nr
Następne
lata3
2006
Rodzaj wydatków
Razem
Wydatki operacyjne4
Środki na zobowiązania
Środki na płatności
a
6,000
---
6,000
b
8.1
6,000
---
6,000
6,000
---
6,000
6,000
---
6,000
KWOTA REFERENCYJNA OGÓŁEM
a
Środki na zobowiązania
b
Środki na płatności
Wydatki administracyjne nieuwzględnione w kwocie referencyjnej5
Wydatki
na
zasoby
ludzkie
i
powiązane
wydatki (NDA)
8.2.3
d
0,810
---
0.810
Indykatywne koszty finansowe interwencji ogółem
ŚRODKI
NA
ZOBOWIĄZANIA
OGÓŁEM,
w
tym
koszty zasobów ludzkich
4
5
PL
6,810
---
6,810
ŚRODKI
NA
PŁATNOŚCI
OGÓŁEM,
w
tym
koszty zasobów ludzkich
3
a+d
b+d
6,810
---
6,810
Plan D będzie realizowany podczas 2007 i 2008 roku, jednakże potrzebne kredyty na jego cel, zostaną
ustalone w zależności od wyników procesu przekazywania i odbioru reakcji (feedback).
Wydatki niewchodzące w zakres rozdziału 16 01 w tytule 16.
Wydatki odnoszące się do rozdziału 16 01, z wyjątkiem artykułów 16 01 04 i 16 01 05.
14
PL
4.1.2. Zgodność z programowaniem finansowym
Dla budżetu na 2005 r. wniosek jest zgodny z istniejącym programowaniem
finansowym.
Realizacja planu D w 2005 r. zostanie zapewniona poprzez przesunięcie środków
wewnętrznych przewidzianych dla DG PRESS do pozycji PRINCE.
Potrzeby na 2006 r. pokryte zostaną z pozycji PRINCE, z zastrzeżeniem
przydziału potrzebnych środków przez władzę budżetową. Należy zaznaczyć, że
Parlament Europejski przedłożył różne poprawki do propozycji podwyższenia w
porównaniu do WPB na 2006 r. w celu wzmocnienia środków z tej pozycji
budżetowej.
Plan D będzie nadal realizowany w latach 2007 i 2008. Przydział środków na
wymienione lata będzie zależał od wyniku wstępnego procesu przekazywania
reakcji. Nie figuruje on zatem w tabeli niniejszego zestawienia finansowego.
Będzie on uzależniony od przyjęcia perspektywy finansowej na lata 2007-2013
oraz wynikającego z niej wieloletniego programowania finansowego.
4.1.3. Wpływ finansowy na dochody
Wniosek nie ma wpływu finansowego na dochody.
4.2. Zasoby ludzkie - osoby zatrudnione na pełnym etacie (w tym urzędnicy, pracownicy
czasowi i personel zewnętrzny) - szczegółowe informacje w pkt 8.2.1.
Wymagania na dany
rok
Zasoby
ogółem
ludzkie
2006
Następne
lata
7,5
---
5. OPIS I CELE
5.1. Potrzeba, która ma zostać zaspokojona w perspektywie krótko- lub
długoterminowej
Dnia 18 czerwca 2005 r. Rada Europejska przyjęła deklarację zalecającą okres refleksji w
następstwie negatywnych wyników głosowania w sprawie Konstytucji we Francji i
Niderlandach. Komisja przedstawiła projekt planu D dla demokracji, dialogu i debaty, którego
zadaniem jest stymulacja ogólnej debaty na temat stosunków między demokratycznymi
instytucjami UE a obywatelami. Niniejszy komunikat proponuje podjęcie szeregu inicjatyw
mających na celu stymulację szerokiej publicznej debaty na szczeblu krajowym i europejskim.
Inicjatywy te powinny być także skierowane do określonych grup społecznych (kobiet,
młodzieży, mniejszości, bezrobotnych, itd.) i mieć zapewnioną odpowiednią obsługę medialną.
Strategia ta powinna być kontynuowana przez cały okres funkcjonowania Komisji i później.
PL
15
PL
Przedstawicielstwa Państw Członkowskich będą odgrywały kluczową rolę w tym procesie.
5.2. Wartość dodana z tytułu zaangażowania Wspólnoty i zgodność wniosku z innymi
instrumentami finansowymi oraz możliwa synergia.
Wartość dodaną zaproponowanych środków stanowi zapewnienie, że reakcje wywołane debatą
mogą mieć bezpośredni wpływ na program polityczny Unii Europejskiej. Komisja proponuje
zatem pomoc w organizacji i finansowaniu imprez promujących debatę. W miarę możliwości
inicjatywy powinny zostać zorganizowane we współpracy z innymi instytucjami i służbami UE.
Plan D zostanie zrealizowany we współdziałaniu z planem działania Komisji na rzecz poprawy
komunikacji w tematyce europejskiej, przyjętym przez Kolegium w dniu 20 lipca 2005 r..
5.3. Cele, spodziewane wyniki oraz wskaźniki związane z wnioskiem w kontekście ABM
(zarządzania opartego na zadaniach)
Ogólnie cele planu D wpisują się w ogólne cele Komisji oraz w cele operacyjne DG PRESS
zapisane w ABM oraz ABB.
Ta część zestawienia finansowego przedstawia działania i cele opisane w planie D, które
przekładają się na wpływ na budżet i/ lub zasoby ludzkie DG PRESS.
Przedstawicielstwa Komisji w Państwach Członkowskich zostaną intensywnie zaangażowane w
realizację wszystkich opisanych poniżej celów i działań
1. Pierwszy cel operacyjny: Wsparcie debat krajowych

Wkład w cele ABM DG PRESS oraz w ogólne cele Komisji
Cel ten jest realizowany za pomocą następujących działań, z których wszystkie
wpisują się w ogólne cele DG PRESS oraz istniejące pozycje budżetowe ABB:
1.1. Organizacja debat krajowych: będzie realizowana dzięki pomocy Komisji
dla Państw Członkowskich przy organizacji imprez promujących debatę.
1.2. Proces przekazywania i odbioru reakcji: zostanie zrealizowany poprzez
organizację konferencji europejskiej w dniu 9 maja 2006 r.

Realizacja/oczekiwane wyniki/oczekiwany wpływ/wskaźniki
Podcel
operacyjny/działania:
1.1. Organizacja
debat krajowych:
PL
Referencyjny plan D
3.1.
Realizacja
Oczekiwane
wyniki/oczekiwany
wpływ
Wskaźniki
Pomoc
przy
organizacji
imprez
promujących debatę
Organizacja
debaty
przez
Państwo
Członkowskie
Wsparcie
inicjatyw
regionalnych
i
zaangażowania
parlamentów krajowych
Liczba
zorganizowanych
debat.
16
Sprawozdania Państw
Członkowskich
PL
3.3.
1.2. Proces
przekazywania i
odbioru reakcji
Organizacja
konferencji
europejskiej w maju
2006 r./podsumowanie
Zestawienie pierwszych
wniosków z debat oraz
kierunków
orientacyjnych w celu
przygotowania szczytu
Rady Europejskiej w
czerwcu 2006 r.
Liczba
uczestników
konferencji
Ocena ex-ante i expost
2. Drugi cel operacyjny: Stymulacja szerszej publicznej debaty

Wkład w cele ABM DG PRESS oraz w ogólne cele Komisji
Cel ten jest realizowany za pomocą następujących działań, które wszystkie
wpisują się w ogólne cele DG PRESS oraz w istniejące pozycje budżetowe ABB:
2.1. Wizyty Komisarzy w Państwach Członkowskich: cel ten zostanie
zrealizowany w ramach planu działań Komisji Europejskiej mającego na celu
poprawę jakości informacji na temat Europy .
2.2. Przedstawicielstwa otwarte dla społeczeństwa: cel ten zostanie
zrealizowany przez przedstawicielstwa Komisji za pomocą organizacji częstych
seansów informacyjnych i debat publicznych.
2.3. Wykorzystanie sieci punktów informacyjnych Europe Direct na rzecz
imprez regionalnych cel ten zostanie zrealizowany w ramach planu działań
Komisji Europejskiej mającego na celu poprawę jakości informacji na temat
Europy.
2.4. Europejski Okrągły Stół dla Demokracji: zostanie zrealizowany w
szczególności przez ustanowienie Europejskiego Okrągłego Stołu oraz organizację
spotkań krajowych.
2.5. Ambasadorzy „Dobrej Woli” UE: cel ten zostanie zrealizowany w ramach
planu działań Komisji Europejskiej mającego na celu poprawę jakości informacji
na temat Europy.

Realizacja/oczekiwane wyniki/oczekiwany wpływ/wskaźniki
Podcel
operacyjny/działania:
Referencyjny plan D
Realizacja
Oczekiwane
wpływ
wyniki/
Wskaźniki
2.1. Wizyty Komisarzy w
Państwach
Członkowskich:
Wizyty Komisarzy
w
Państwach
Członkowskich,
wzmożone kontakty
z
mediami
regionalnymi
i
lokalnymi, działania
w
dziedzinie
komunikacji
Lepsza znajomość i
wizerunek komisarzy
europejskich w krajach
unijnych,
poprawa
jakości informacji oraz
ukierunkowania,
zbliżenie do obywateli
Obsługa
medialna,
wiedza obywateli na
temat UE
2.2. Przedstawicielstwa
otwarte dla społeczeństwa
PL
4.1.1.
4.1.3.
Organizacja
comiesięcznych
Zbliżenie
do
Liczba seansów/ debat
publicznych
17
obywatela
instytucji
PL
imprez
informacyjnych
oraz
debat
na
szczeblu krajowym
skierowanych
do
różnych
grup
docelowych
wspólnotowych
Poprawa
funkcji
wysłuchania
na
szczeblu krajowym
zorganizowanych
przez
Państwa
Członkowskie.
Liczba uczestników
2.3. Wykorzystanie sieci
punktów informacyjnych
Europe Direct na rzecz
imprez regionalnych
4.1.4.
Promocja
sieci
punktów
informacyjnych
Europe Direct
Gromadzenie reakcji
różnych
grup
docelowych
na
szczeblu
lokalnym
Zbliżenie i poprawa
informowania
obywateli
Liczba
zrealizowanych
imprez i omawianych
tematów/
Liczba
uczestników/ Ocena
ex-ante i ex-post
2.4. Europejski Okrągły
Stół dla Demokracji
4.1.5.
Realizacja
obrad
Europejskiego
Okrągłego Stołu dla
Demokracji
Organizacja
okrągłych stołów na
szczeblu krajowym
Dialog
polityczny
Komisji
i
innych
instytucji
z
obywatelami
Liczba
zrealizowanych
okrągłych stołów
Grupy, do których
udało się dotrzeć i
liczba uczestników
Ocena ex-ante i expost
2.5. „Ambasadorzy
dobrej Woli” UE:
PL
4.1.6.
Realizacja imprez
przyciągających
dużą ilość grup
docelowych.
Obsługa medialna
18
Poprawa
wizerunku
UE i znajomości jej
polityki Zbliżenie do
obywatela
Liczba imprez
Liczba uczestników
Jakość
medialnej
obsługi
PL
3. Trzeci cel operacyjny: Działanie na rzecz udziału obywateli w procesie demokracji

Wkład w cele ABM DG PRESS oraz w ogólne cele Komisji
Cel ten jest realizowany za pomocą następujących działań, z których wszystkie
wpisują się w ogólne cele DG PRESS oraz w istniejące pozycje budżetowe ABB:
3.1. Działanie na rzecz skuteczniejszych konsultacji: cel ten zostanie
zrealizowany w ramach planu działań Komisji Europejskiej mającego na celu
poprawę jakości informacji na temat Europy.
3.2. Wsparcie „Paneli Dyskusyjnych Obywateli Europejskich”: zostanie
zrealizowane przez organizację paneli dyskusyjnych na szczeblu
transregionalnym.
3.3. Otwartość i przejrzystość: cel ten zostanie zrealizowany za pomocą
inicjatyw Rady i Prezydencji UE.
3.4. Wykorzystanie nowych technologii w celu zwiększenia udziału
wyborców: cel ten zostanie zrealizowany za pomocą wspólnych działań instytucji
europejskich w porozumieniu z instytucjami Państw Członkowskich.

Realizacja/oczekiwane wyniki/oczekiwany wpływ/wskaźniki
Podcel
operacyjny/działania
:
3.1. Działanie na
rzecz
skuteczniejszych
konsultacji
Referencyjny plan D
4.2.1.
Realizacja
Oczekiwane
wyniki/ wpływ
Wskaźniki
Optymalne
wykorzystanie
istniejących
instrumentów dla
uzyskania reakcji
społeczeństwa
Przekazane
informacje
i
reakcje
w
procesie
opracowywania
polityki Unii
Liczba
i
jakość
zrealizowanych konsultacji
Grupy, do których udało
się dotrzeć
Ocena ex-ante i ex-post
3.2. Wsparcie
„Paneli
Dyskusyjnych
Obywateli
Europejskich”
Organizacja
paneli
dyskusyjnych na
szczeblu
transregionalnym
.
Zalecenia/spraw
ozdania
skierowane do
władz
regionalnych
i
krajowych
Redukcja
kryzysu
legitymacji
prawnej
systemów
politycznych
Podniesienie
znaczenia
uczestnictwa
obywatelskiego
Liczba reprezentowanych
regionów/paneli
dyskusyjnych/
liczba
uczestników/ocena ex-ante
i ex-post
3.3. Otwartość i
przejrzystość
PL
4.2.2.
4.2.3.
Przejrzystość
prac Rady
instytucji
Identyfikowanie
się
społeczeństwa z
Przyjęte środki poprawy
przejrzystości/
zmiany
regulaminu wewnętrznego
19
i
PL
Otwarcie
przebiegu
głosowania dla
publiczności
3.4. Zwiększanie
udziału wyborców
4.2.4.
decyzjami
podejmowanym
i przez Radę
Zrozumienie
roli
prawodawczej
Rady i roli
instytucji.
Utworzenie
międzyinstytucjo
nalnej
grupy
badawczej
Poprawa
legitymacji
prawnej
instytucji
demokratyczny
ch
Ulepszone
systemy
elektronicznego
głosowania/
Poziom
udziału w głosowaniu
4. Czwarty cel operacyjny: Tworzenie dialogu na temat polityki europejskiej

Wkład w cele ABM DG PRESS oraz w ogólne cele Komisji
Cel ten jest realizowany za pomocą następujących działań, z których wszystkie
wpisują się w ogólne cele DG PRESS oraz w istniejące pozycje budżetowe ABB:
4.1. Dyspozycyjność komisarzy wobec parlamentów krajowych: cel ten
zostanie zrealizowany w ramach planu działań Komisji Europejskiej mającego na
celu poprawę jakości informacji na temat Europy.
4.2. Specjalny Eurobarometr dotyczący przyszłości Europy: zostanie
zrealizowany za pomocą nowego Eurobarometru na temat przyszłości Unii.
4.3. Internet: cel ten zostanie zrealizowany we współdziałaniu z planem działań
Komisji Europejskiej mającym na celu poprawę jakości informacji na temat
Europy .
4.4. Docelowe grupy dyskusyjne: cel ten zostanie zrealizowany w ramach planu
działań Komisji Europejskiej mającego na celu poprawę jakości informacji na
temat Europy.

Realizacja/oczekiwane wyniki/oczekiwany wpływ/wskaźniki
Podcel
operacyjny/działania:
Referencyjny plan D
Realizacja
Oczekiwane
wpływ
wyniki/
Wskaźniki
4.1. Dyspozycyjność
Komisarzy wobec
parlamentów krajowych
4.1.2.
Wyjaśnienia
dotyczące polityki
Unii
udzielane
przez Komisarzy w
parlamentach
krajowych
Ułatwienie
przeprowadzania
debaty na temat Unii;
podniesienie
przejrzystości
funkcjonowania
instytucji UE
Liczba
seansów
parlamentarnych/
Debat krajowych
4.2. Specjalny
4.3.1.
Prezentacja
wyników
specjalnego
Analiza
obywateli
oczekiwań
Wskaźniki
wykorzystania
wyników
ankiety.
Eurobarometr
dotyczący przyszłości
PL
20
poglądów
i
ich
wobec
PL
Eurobarometru
dotyczącego
przyszłości Europy
Europy:
projektu europejskiego
Profile społeczne
4.3. Internet
4.3.2.
Utworzenie
specjalnej strony
internetowej
przeznaczonej na
debatę
Komunikacja
interaktywna
ułatwiająca
przeprowadzanie
debaty, atrakcyjność
strony,
ogólna
spójność, skuteczność
narzędzi badawczych
Rozwój ilości wizyt
strony/
wydajność
systemów
4.4. Docelowe grupy
4.3.3.
Wykorzystanie
grup dyskusyjnych
przez
Państwa
Członkowskie
Wzmocnienie
mechanizmów
konsultacyjnych
Liczba
grup
dyskusyjnych. Liczba
odpowiedzi.
Integracja wyników
dyskusyjne
5.4. Warunki realizacji
Zarządzanie scentralizowane:
-bezpośrednio przez Komisję.
6. MONITOROWANIE I OCENA
6.1.
System monitorowania
Istniejące wewnętrzne systemy operacyjne sprawozdawczości zostaną rozszerzone na
nowe działania.
6.2.
Ocena
6.2.1.
Ocena ex-ante
W trakcie posiedzenia kolegium w dniu 20 września 2005 r. poświęconego w
szczególności planowi D, Komisarze potwierdzili ogólne kierunki orientacyjne, w
których muszą się zawrzeć założenia omawianego planu, które niniejsze zestawienie
finansowe przekłada na dodatkowe zasoby niezbędne dla DG PRESS.
Działania operacyjne ukierunkowane na realizację komunikatu wykorzystają wyniki
analiz przeprowadzonych przez funkcję oceny DG PRESS
6.2.2.
Środki podjęte w wyniku oceny pośredniej/ex-post
W kwietniu 2006 r. należy przeprowadzić wstępny proces przekazywania i odbioru
reakcji, który pozwoli na wyciągnięcie wstępnych wniosków. Komisja zorganizuje w
dniu 9 maja 2006 r. – „Dzień Europy” - konferencję europejską na temat przyszłości
Europy, która skupi przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, deputowanych,
obywateli oraz inne instytucje i organizacje unijne. Konferencja ta postara się
wypracować pierwsze wspólne wnioski dotyczące debaty na poziomie europejskim. W
maju 2006 r. Komisja przygotuje podsumowanie debat narodowych.
PL
21
PL
Pozwoli to Prezydencji austriackiej na przygotowanie podsumowania na szczyt Rady
Europejskiej w czerwcu 2006 r. w sposób wskazany w deklaracji głów państw i szefów
rządów.
6.2.3.
Warunki i częstotliwość przyszłych ocen
Na podstawie wyników szczytu Rady Europejskiej w czerwcu 2006 r., na początku 2007
r. można wdrożyć kolejny proces przekazywania i odbioru reakcji w celu
przeprowadzenia przez Komisję śródokresowego przeglądu jej programu strategicznego
i politycznego.
7.
ŚRODKI ZWALCZANIA NADUŻYĆ FINANSOWYCH
Wdrożone zostaną przepisy finansowe odnoszące się do wykonania budżetu, a
zwłaszcza do środków kontroli.
8.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASOBÓW
8.1. Cele wniosku z uwzględnieniem ich kosztu (środki na zobowiązania w EUR)
Koszty przedstawione w zamieszczonej poniżej tabeli pokrywają potrzeby niezbędne dla
przeprowadzenia działań przewidzianych w planie D.
Zważywszy, że w odniesieniu do pewnej liczby działań opisanych w planie D przewidziano, że
będą one współdziałać z planem działań Komisji Europejskiej mającym na celu poprawę jakości
informacji na temat Europy , należy również zauważyć, że w tabeli zawarto jedynie koszty
działań uzupełniających w stosunku do tego planu.
PL
22
PL
(En euros)
Należy
wskazać cele,
działania
i
realizacje/
wyniki
Rodzaj
realizacji/
wyniki
Średni
koszt
2006
Liczba
realizacji/
wyników
1.
Wsparcie
debat
krajowych
1.1.
Organizacja
debat
krajowych
Wsparcie
organizacji
imprez
promujących
debaty
1.2.
Proces
przekazywania
i
odbioru
reakcji
Konferencja
europejska
Suma
cząstkowa Cel
1
PL
Wsparcie
imprezy
europejskie
RAZEM
Koszt
całkowity
nr
Koszt
całkowity
8.000
25
200.000
25
200.000
700.000
1
700.000
1
700.000
900.000
23
900.000
PL
2.
Stymulowanie
szerszej
debaty
publicznej
2.4. Europejski
Okrągły
Stół
na
rzecz
Demokracji
Posiedzenia
Europejskiego
Okrągłego
Stołu
Suma
cząstkowa Cel
2
3. Działanie na
rzecz udziału
obywateli
w
procesie
demokratyczn
ym
3.2. Wsparcie
Paneli
Dyskusyjnych
Obywateli
Europejskich
Panele
Suma
cząstkowa Cel
3
4. Tworzenie
dialogu
na
temat polityki
europejskiej
4.2.
Eurobarometr
-specjalny
Eurobarometr
dotyczący
przyszłości
Europy
Suma
cząstkowa Cel
4
KOSZT
CAŁKOWITY
PL
Posiedzenia
96.000
25
2.400.000
25
2.400.000
Panele
84000
25
2.100.000
2.400.000
25
2.100.000
Ankieta
Eurobarometru
-zakup usług i
danych
600.000
1
600.000
2.400.000
2.100.000
2.100.000
1
600.000
600.000
6.000.000
24
600.000
6.000.000
PL
8.2. Wydatki administracyjne
8.2.1. Liczba i rodzaj pracowników
Personel, któremu
powierzono zarządzanie
działaniem przy użyciu
istniejących zasobów (liczba
stanowisk/pełnych etatów)
Rodzaj stanowiska
DG PRESS (Siedziba)
2006
FonctionUrzędnicy
lub pracownicy
czasowi6 (16 01
01)
OGÓŁEM
A*/AD
B*,
C*/AST
Następne lata
3
---
4,5
---
7,5
Działanie zostanie zrealizowane z wykorzystaniem zasobów ludzkich przydzielonych grupie
zadaniowej „Przyszłość Unii” na 2005 r., z wykorzystaniem stałych zasobów ludzkich lub
przesunięciem personelu wewnętrznego.
8.2.2. Źródła zasobów ludzkich (stosunek pracy)
Stanowiska obecnie przypisane do zarządzania programem, które zostaną utrzymane.
Wszystkie stanowiska zostaną utrzymane.
6
PL
Koszty te NIE są uwzględnione w kwocie referencyjnej.
25
PL
8.2.3. Koszt zasobów ludzkich i koszty powiązane nieuwzględnione w kwocie
referencyjnej
mln EUR (do 3 miejsc po przecinku)
Rodzaj zasobów ludzkich
Urzędnicy i pracownicy czasowi (16
01 01)
Koszt zasobów ludzkich i koszty
powiązane (nieuwzględnione w
kwocie referencyjnej) ogółem
2006
Następne
lata
0,810
---
0,810
Kalkulacja – urzędnicy i pracownicy czasowi (16 01 01)
EUR
108 000 rocznie x 7,5 urzędników = 810 000 rocznie
(cf. patrz Wytyczne w sprawie wypełniania zestawienia finansowego, Budg Web)
PL
26
PL
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz