"PKO SA"- wynik finansowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Fuzja czterech banków wchodzących w skład grupy Pekao S.A. zakończyła się 1 stycznia 1998r. Wyniki finansowe banku za wcześniejsze lata zostały podane przez bank w taki sposób, aby można je było porównać z osiągniętymi po połączeniu. Według nich wynik na działalności bankowej, na który składają się wyniki z tytułu odsetek, prowizji, operacji finansowych oraz przychody z papierów wartościowych i wynik z pozycji wymiany - każdego roku wzrastał. Wszystkie wartości składające się na ten wynik w latach 1997 - 1999 stale rosły, lecz w bardzo niewielkim stopniu (por. zał. 15). Wynik na działalności bankowej w 1998r. wzrósł o 14% w stosunku do 1997r. (por. wykres 4). Natomiast koszty działania banku rosły i to w znacznym stopniu. W 1999r. były one wyższe o około 48% w stosunku do 1997r (por. wykres 5).
Każdego roku rezerwy tworzone przez Bank Pekao S.A. przewyższały rezerwy rozwiane (różnica wartości rezerw i aktualizacji - por. zał. 15). W 1999r. różnica ta była znacznie wyższa niż w latach poprzednich. Powodem stworzenia tak wysokich rezerw było ogólne pogorszenie jakości kredytów w związku ze słabszą koniunkturą gospodarczą oraz pogorszenie sytuacji finansowej trzech znaczących kredytobiorców. Źródło: Opracowanie własne.
Źródło: Opracowanie własne.
Wynik finansowy brutto każdego roku malał . W 1999r. był to spadek o 53,4% w porównaniu do 1998r. Podatki i inne obciążenia utrzymywały się na podobnym poziomie. Wynik finansowy netto w 1997r. i 1998r. spadł o prawie połowę w ujęciu nominalnym, natomiast w ujęciu realnym, czyli po uwzględnieniu inflacji spadł o ponad połowę. W 1999 roku sytuacja ta stała się jeszcze gorsza , gdyż wynik ten spadł o 60,2% w stosunku do 1998r. (patrz wykres 6). Źródło: Opracowanie własne.
ZAŁĄCZNIK 15. Skonsolidowany rachunek zysków i strat Banku Pekao S.A. (na 31 grudnia, w mln PLN) 1997 1998 1999 Przychody z tytułu odsetek 5.395,5 5.909,1 5.345,1 Koszty odsetek 3.553,6 3.975,6 3.319,6 Wynik z tytułu odsetek 1.841,9 1.933,5 2. 025,5 Przychodu z tytułu prowizji 642,7 763,6 Koszty z tytułu prowizji 68,9 96,3 Wynik z tytułu prowizji 573,8 667,3 670,9 Przychody z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych 71,8

(…)

… z Bankiem Centralnym
2.940,9
5.479,3
Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w BC
11,0
10,5
Należności od sektora finansowego
5.000,3
4.307,9
4.885,3
Należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego
19.051,2
21.532,7
26.674,5
Należności od jednostek zależnych i stowarzyszonych nie objętych konsolidacją
510,7
525,9
Należności od jednostek zależnych i stowarzyszonych objętych konsolidacją metodą praw własności
499,1
823,4
Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem zakupu
1.339,4
44,8
Dłużne papiery wartościowe
15.420,8
16.233,7
Akcje, udziały w jednostkach zależnych i stowarzyszonych nie objętych konsolidacją
240,4
203,0
Akcje i udziały w jednostkach zależnych i stowarzyszonych objętych konsolidacją metodą praw własności
12401
177,9
Akcje…
… działania banku
1.286,0
1.761,9
1.907,5
Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
150,7
187,5
Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości
630,1
805,2
Rozwiązanie rezerw i zmniejszenie dotyczące aktualizacji
340,7
519,1
Różnica wartości rezerw i aktualizacji
-289,4
-286,1
-713,2
Wynik z działalności operacyjnej
999,2
729,1
Wynik na operacjach nadzwyczajnych
0,3
0,7
- zyski
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz