Wykład - rachunek zysków i strat w Pekao SA

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 350
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - rachunek zysków i strat w Pekao SA - strona 1 Wykład - rachunek zysków i strat w Pekao SA - strona 2 Wykład - rachunek zysków i strat w Pekao SA - strona 3

Fragment notatki:

Skonsolidowany rachunek zysków i strat
Fuzja czterech banków wchodzących w skład grupy Pekao S.A. zakończyła się 1 stycznia 1998r. Wyniki finansowe banku za wcześniejsze lata zostały podane przez bank w taki sposób, aby można je było porównać z osiągniętymi po połączeniu. Według nich wynik na działalności bankowej, na który składają się wyniki z tytułu odsetek, prowizji, operacji finansowych oraz przychody z papierów wartościowych i wynik z pozycji wymiany - każdego roku wzrastał. Wszystkie wartości składające się na ten wynik w latach 1997 - 1999 stale rosły, lecz w bardzo niewielkim stopniu (por. zał. 15). Wynik na działalności bankowej w 1998r. wzrósł o 14% w stosunku do 1997r. (por. wykres 4). Natomiast koszty działania banku rosły i to w znacznym stopniu. W 1999r. były one wyższe o około 48% w stosunku do 1997r (por. wykres 5).
Każdego roku rezerwy tworzone przez Bank Pekao S.A. przewyższały rezerwy rozwiane (różnica wartości rezerw i aktualizacji - por. zał. 15). W 1999r. różnica ta była znacznie wyższa niż w latach poprzednich. Powodem stworzenia tak wysokich rezerw było ogólne pogorszenie jakości kredytów w związku ze słabszą koniunkturą gospodarczą oraz pogorszenie sytuacji finansowej trzech znaczących kredytobiorców. Źródło: Opracowanie własne.
Źródło: Opracowanie własne.
Wynik finansowy brutto każdego roku malał . W 1999r. był to spadek o 53,4% w porównaniu do 1998r. Podatki i inne obciążenia utrzymywały się na podobnym poziomie. Wynik finansowy netto w 1997r. i 1998r. spadł o prawie połowę w ujęciu nominalnym, natomiast w ujęciu realnym, czyli po uwzględnieniu inflacji spadł o ponad połowę. W 1999 roku sytuacja ta stała się jeszcze gorsza , gdyż wynik ten spadł o 60,2% w stosunku do 1998r. (patrz wykres 6). Źródło: Opracowanie własne.
ZAŁĄCZNIK 15. Skonsolidowany rachunek zysków i strat
Banku Pekao S.A.
(na 31 grudnia, w mln PLN)
1997
1998
1999
Przychody z tytułu odsetek
5.395,5
5.909,1
5.345,1
Koszty odsetek
3.553,6
3.975,6
3.319,6
Wynik z tytułu odsetek
1.841,9
1.933,5
2.025,5
Przychodu z tytułu prowizji
642,7
763,6
Koszty z tytułu prowizji
68,9
96,3
Wynik z tytułu prowizji
573,8
667,3
670,9
Przychody z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych

(…)

… z Bankiem Centralnym
2.940,9
5.479,3
Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w BC
11,0
10,5
Należności od sektora finansowego
5.000,3
4.307,9
4.885,3
Należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego
19.051,2
21.532,7
26.674,5
Należności od jednostek zależnych i stowarzyszonych nie objętych konsolidacją
510,7
525,9
Należności od jednostek zależnych i stowarzyszonych objętych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz