Pilot a przewodnik

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1470
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pilot a przewodnik - strona 1 Pilot a przewodnik - strona 2 Pilot a przewodnik - strona 3

Fragment notatki:


Pilot Wycieczek Zagadnienia omawiane podczas kursu na pilota:
Ogólne zagadnienia dotyczące turystyki w Polsce i na świecie,
Wiedza o Polsce i świecie współczesnym,
Obsługa ruchu turystycznego,
Geografia turystyczna Polski i Europy,
Historia kultury i sztuki,
Interpretacja dziedzictwa,
Przepisy prawne w turystyce i ubezpieczenia turystyczne,
Pilot a grupa,
Szkolenie Praktyczne.
Egzamin zdaje się w dwóch częściach pisemnej oraz ustnej przed cztero osobową komisją zwołaną przez marszałków województw. Kandydat przechodzi też przez egzamin z języka obcego, w formie pisemnej i ustnej. Po zdanym kursie otrzymuje się identyfikator oraz legitymacje. Zadania pilota wycieczek:
sprawowanie, w imieniu organizatora turystyki, opieki nad uczestnikami imprezy turystycznej w niezbędnym zakresie, wynikającym z charakteru imprezy, a w sytuacjach nieprzewidzianych udzielanie im niezbędnej pomocy,
zapewnienie właściwej realizacji programu imprezy,
udzielenie uczestnikom imprezy informacji o przepisach obowiązujących turystów oraz podstawowej informacji krajoznawczej,
czuwanie nad sposobem wykonywania usług świadczonych na rzecz uczestników podczas imprezy oraz przyjmowanie od nich reklamacji dotyczących świadczonych im usług,
reprezentowanie organizatora turystyki wobec kontrahentów świadczących usługi w trakcie trwania imprezy, dbanie o dobre imię organizatora i nienarażanie go na straty,
obowiązek potwierdzenia klientowi przyjęcie reklamacji, a w wypadku jej niezałatwienia, przekazania jej niezwłocznie organizatorowi turystyki.
pełnienie funkcji negocjatora w przypadku występowania sytuacji konfliktowych w grupie,
warunkowo pełnienie funkcji tłumacza podczas imprezy za granicą oraz dla turystów z zagranicy,
zgłaszanie organizatorowi uwag i opinii z przebiegu imprezy;
wnioskowanie w sprawach programów imprez.
Organizator turystyki organizujący wycieczki za granicą jest obowiązany zapewnić opiekę pilota wycieczek posiadającego znajomość języka powszechnie znanego w kraju odwiedzanym lub języka uzgodnionego z kontrahentem zagranicznym. Organizując wycieczki dla turystów z zagranicy, organizator jest zobowiązany zapewnić usługi opiekę pilota wycieczek posiadających znajomość języka obcego umożliwiającą swobodny kontakt z uczestnikami lub języka uzgodnionego z kontrahentem zagranicznym.
Problematyka Zawodowa:
eliminacja szarej strefy; postuluje się kontrole grup turystycznych (szczególnie zagranicznych) poprzez policję turystyczną (konieczne doprecyzowanie tej kwestii w ustawie);
zbyt masowe szkolenie, zwłaszcza pilotów; postuluje się certyfikację ośrodków edukacyjnych w celu eliminacji najsłabszych;


(…)

… większa uwaga na interpretację dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, zwłaszcza w odniesieniu do grup przyjazdowych;
zniesienie wymaganego okresu między niezdanym egzaminem a poprawką egzaminu (zmiana w rozporządzeniu do ustawy);
prowadzenie dalszych okresowych badań naukowych dotyczących sytuacji przewodników i pilotów, rozeznanie organizacji przewodnictwa w innych krajach UE;
wymaganie od kandydatów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz