planowanie rozwoju regionalnego - kursy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1197
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
planowanie rozwoju regionalnego - kursy - strona 1 planowanie rozwoju regionalnego - kursy - strona 2 planowanie rozwoju regionalnego - kursy - strona 3

Fragment notatki:


1. KURS PILOTA WYCIECZEK to zawód wykonywany przez osoby posiadające uprawnienia do kierowania imprezą turystyczną. Uprawnienia pilota wycieczek uzyskuje się po odbyciu kursu i zdaniu egzaminu państwowego przed komisją marszałków województw.. Nadanie uprawnień przewodnika turystycznego i pilota wycieczek dokumentuje się poprzez wydanie odpowiedniej legitymacji i identyfikatora. Do zadań pilota wycieczek należy m.in.:
Sprawowanie opieki nad uczestnikami imprezy turystycznej oraz udzielanie im niezbędnej pomocy,
zapewnienie właściwej realizacji programu imprezy,
udzielenie uczestnikom informacji o przepisach obowiązujących turystów oraz podstawowej informacji krajoznawczej,
warunkowo pełnienie funkcji tłumacza podczas imprezy za granicą oraz dla turystów z zagranicy,
zgłaszanie organizatorowi uwag i opinii z przebiegu imprezy;
Egzamin dla kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek składa się z dwóch części: Teoretycznej i praktycznej (w terenie).
Część teoretyczna egzaminu jest przeprowadzana w formie pisemnej i ustnej. Prace pisemne są oznaczane kodem. Część pisemna egzaminu trwa 45 minut i polega na rozwiązaniu testu składającego się z 30 pytań. Warunkiem zdania części pisemnej egzaminu jest uzyskanie co najmniej 40 punktów.
Do części ustnej egzaminu dopuszcza się osoby, które zaliczyły pozytywnie część pisemną egzaminu. Część ustna polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania zamieszczone w wylosowanym zestawie pytań. Każdy z zestawów składa się z trzech pytań. Każdy egzaminator ocenia odrębnie odpowiedź na każde pytanie, przyznając od dwóch do pięciu punktów za odpowiedź prawidłową oraz zero punktów za odpowiedź nieprawidłową lub za brak odpowiedzi.
Część ustną egzaminu uważa się za zdaną w razie uzyskania przez zdającego co najmniej siedmiu punktów od każdego egzaminatora oraz nieuzyskania za żadne pytanie zera punktów od któregokolwiek z egzaminatorów. Po zakończeniu części ustnej egzaminu sekretarz komisji egzaminacyjnej ogłasza wyniki tej części.
Część praktyczna egzaminu dla pilotów wycieczek, przewodników miejskich i terenowych trwa jeden dzień, a dla przewodników górskich - dwa dni. Część praktyczna egzaminu składa się z trzech zadań. Do części praktycznej egzaminu dopuszcza się osoby, które zaliczyły część teoretyczną egzaminu.
Osobie, która zdała egzamin z wynikiem pozytywnym, wydaje się świadectwo. Osoba, która nie zdała części pisemnej, ustnej lub praktycznej egzaminu, może wystąpić o ponowne dopuszczenie do każdej z części egzaminu po upływie 30 dni od dnia, w którym ogłoszono wyniki egzaminu.

(…)

…, odwiedzanych miejscowościach, obszarach i obiektach turystycznych; uświadomienie turystom bogactwa kulturalnego naszego państwa, zabytków, pomników, które są naszym wspólnym dziedzictwem
- w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu - uczenie poszanowania natury
- opieka nad turystami
- udzielanie pierwszej pomocy
- przestrzeganie, popularyzowanie zasad kultury turystycznej, opieki nad zabytkami i ochrony…
… dla słuchaczy, grupie wykształconej musi przedstawić nie tylko sam eksponat, ale omówić też całość zjawisk i kierunków myślenia
3. KURS WYCHOWAWCY I KIEROWNIKA KOLONIJNEGO
Wymagania:
uczestnikiem kursu powinna być osoba pełnoletnia posiadająca wykształcenie, co najmniej średnie
musi być osobą zdrową, zrównoważoną psychicznie posiadającą predyspozycje do samodzielności w podejmowaniu decyzji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz