Pierwiastki śladowe w glebach - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pierwiastki śladowe w glebach - wykład - strona 1 Pierwiastki śladowe w glebach - wykład - strona 2 Pierwiastki śladowe w glebach - wykład - strona 3

Fragment notatki:

PIERWIASTKI  ŚLADOWE W GLEBACH, ROŚLINACH I ORGANIZMACH  ZWIERZ ĘCYCH NA OBSZARACH NIE OBJĘTYCH BEZPOŚREDNIM  WP ŁYWEM ZANIECZYSZCZEŃ  (H,O,C,N,Ca,K,Mg,P,S,Na,Cl s ą to pierwiastki główne i podrzędne zaś  pozosta łe nazywa się śladowymi).      Gleba  - dostarcza mineralnych sk ładników i przy współudziale wody,  powietrza i energii s łonecznej zapewnia rozwój życia w ekosystemach  l ądowych. Powstała w wyniku nakładających się czynników wietrzeniowych,  biologicznych i mikrobiologicznych.  Procesy glebotwórcze  wyznaczają  kierunek i zakres migracji sk ładników, wpływają na ukształtowanie przekroju  gleby. Ka żdy typ gleby ma charakterystyczny profil zależny od roli wody,  substancji organicznej oraz wp ływu mikroorganizmów i szaty roślinnej.  Próchnica spełnia istotną rolę zarówno w rozwoju roślin jak i w obiegu  sk ładników chemicznych.  Gleba jest wyj ściowym i podstawowym ogniwem w łańcuchu troficznym:  gleba  - ro ślina - zwierzę - człowiek .  Dwa podstawowe procesy  ługowanie i  podsi ąkanie  decydują o powstawaniu określonego typu gleby, a  czynnikami  glebotwórczymi  są:  skała macierzysta, klimat i roślinność . Gleba jest  uk ładem wielofazowym . Poza  pierwiastkami głównymi i podrzędnymi  wa żną rolę spełniają pierwiastki śladowe . Ich  naturalne źródło  stanowią:  ska ła macierzysta, opad atmosferyczny   pyłów i deszczy oraz rozłożony  materia ł biologiczny.  Rozmieszczenie pierwiastków śladowych  w  poszczególnych składnikach gleb jest zróżnicowane i zależy od wielu   procesów, a mianowicie:  rozpuszczalności, sorpcji, powstawania  zwi ązków kompleksowych, wytrącania, okluzji, dyfuzji (w strukturę  minera łu), utleniania, wiązania przez substancję organiczną oraz  pobierania przez mikroorganizmy .   W wi ększości gleb pierwiastki te związane są przede wszystkim z frakcją  ilast ą. Istotnym problemem jest wyznaczenie “tła”.  Formy występowania  pierwiastków w   glebie  decydują w znacznym stopniu  o ich mobilności i  przyswajalno ści przezrośliny  np.  Cr, Ni, i Pb  są  mniej ruchliwe , podczas  gdy  Cd, Zn, Mo s ą najbardziej   mobilne.   Rozpuszczalno ść metali śladowych  często jest przedstawiana jako funkcja  odczynu gleb, w nawi ązaniu do ilości i jakości substancji organicznej,  potencja łu redox, pojemności wymiennej w stosunku do kationów, zawartości  w ęglanów, uwodnionych tlenków żelaza i manganu, ilości i rodzaju minerałów  ilastych.  Gleba spe łnia funkcje :  filtrujące, buforujące, chroniące  ekosystemy przed   nadmiernym przep ływem pierwiastków śladowych, 

(…)

… i człowiek) - właściwe stężenie pierwiastków śladowych jak i
ich wzajemne proporcje w tkankach ustroju decydują o prawidłowym rozwoju i
zdrowiu organizmu a drogi docierania tych pierwiastków są różne. Rośliny są
ważnym ogniwem w przemieszczaniu pierwiastków chemicznych do zwierząt i
człowieka. Pyły glebowe i pyły z atmosfery także ich dostarczają. Często
pierwiastki śladowe z gleby włączane są do łańcucha
… w funkcjonowaniu pewnych tkankowych
przemian materii. W wyniku różnorodnej działalności człowieka są uwalniane
różne pierwiastki chemiczne i wprowadzane do określonych ekosystemów, a
to często powoduje zmiany ich naturalnej egzystencji.
Są one czynnikiem stresowym, wpływającym na kształtowanie rozwoju
różnych organizmów. Wszystkie pierwiastki chemiczne występujące w
nadmiernych ilościach mogą stwarzać warunki…
… i człowiek) - właściwe stężenie pierwiastków śladowych jak i
ich wzajemne proporcje w tkankach ustroju decydują o prawidłowym rozwoju i
zdrowiu organizmu a drogi docierania tych pierwiastków są różne. Rośliny są
ważnym ogniwem w przemieszczaniu pierwiastków chemicznych do zwierząt i
człowieka. Pyły glebowe i pyły z atmosfery także ich dostarczają. Często
pierwiastki śladowe z gleby włączane są do łańcucha…
… w funkcjonowaniu pewnych tkankowych
przemian materii. W wyniku różnorodnej działalności człowieka są uwalniane
różne pierwiastki chemiczne i wprowadzane do określonych ekosystemów, a
to często powoduje zmiany ich naturalnej egzystencji.
Są one czynnikiem stresowym, wpływającym na kształtowanie rozwoju
różnych organizmów. Wszystkie pierwiastki chemiczne występujące w
nadmiernych ilościach mogą stwarzać warunki…
… kationów w otoczeniu korzeni odgrywa rolę w ich przyswajalności,
odczyn roztworu glebowego wpływa na ich fitoprzyswajalność. Formy i
rodzaje związków pierwiastków śladowych decydują o intensywności
poboru ich przez rośliny. Często korzenie w czasie niedoboru pewnych
kationów wytwarzają swoje kwasy organiczne np. mugeinowy, aby pobierać
żelazo z jego nierozpuszczalnych form. Do najważniejszych czynników
wpływających na przyswajalność pierwiastków przez rośliny zalicza się:
całkowitą zawartość przyswajanych pierwiastków, stężenie
ich w roztworze glebowym i ich wzajemne proporcje ilościowe, przepływ
pierwiastków ze stałej fazy glebowej do fazy ciekłej, a następnie do
korzeni. W warunkach naturalnych istnieje duże zróżnicowanie ich zawartości
w zależności od gatunku, odmiany, części rośliny, stadium rozwoju…
… może
spowodować znaczący spadek produktywności
oślin uprawnych a rozwiązaniem może być hodowla nowych odmian.
Metale śladowe łatwo przechodzą przez błonę biologiczną i tworzą
połączenia zbiałkami i kwasami nukleinowymi oraz z lipidami, powodując
uszkodzenie komórek i zaburzenia ich funkcji metabolitycznych a także
wpływają niekorzystnie na rozwój genetyczny. Największą zdolność do
adaptacji wykazują bakterie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz