Piece fluidalne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1708
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Piece fluidalne - omówienie - strona 1 Piece fluidalne - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

PIECE FLUIDALNE
Piece fluidalne służą przede wszystkim do spalania odpadów wilgotnych, odpadów ciekłych i osadów ściekowych oraz stałych odpadów rozdrobnionych.
Piec fluidalny stanowi pionowy cylinder. Spalanie w złożu fluidalnym odbywa się zwykle w obecności materiału inertnego, m. in. Piasku, żwiru, kamienia wapiennego, gliny stanowiących znaczną część złoża.
Zjawisko fluidyzacji polega na zawieszeniu warstwy cząstek w płynącym od dołu strumieniu powietrza.
W palenisku fluidalnym złoże składa się głównie z cząstek inertnego materiału jak popiół, piasek i ziarna sorbentu (np. sorbentu wapniowego). Materiał spalany (np. odpady, osady ściekowe) stanowi kilka % całej masy złoża
Palenisko fluidalne tworzy warstwa materiału sypkiego o różnym uziarnieniu w przedziale 20-60µm , unoszona przez przepływające od spodu powietrze. Ze względu na tak dużą różnicę uziarnienia materiału warstwy fluidalnej następuje jego segregacja. Dolną gęstą część warstwy o charakterze pęcherzykowym tworzą grube frakcje. Drobne frakcje są wynoszone z dolnej do górnej części paleniska zakończonej separatorem pyłu, z którego cząstki są zawracane ponownie do dolnej części pieca.
Powietrze do spalania w złożu fluidalnym jest rozdzielone na powietrze fluidyzujące (pierwotne) i wtórne (podawane w górną część warstwy fluidalnej)
Piece fluidalne są najbardziej zaawansowaną metodą spalania bezpośredniego.
Ze względu na strukturę warstwy fluidalnej rozróżnia się 2 rodzaje palenisk:
- piece ze stacjonarną (pęcherzykową)
-i cyrkulacyjną warstwą fluidalną.
Najczęściej stosowane są paleniska fluidalne (podział uzależniony od prędkości przepływu gazu- powietrza):
- ze złożem pęcherzykowym (stacjonarnym) - klasyczne piece fluidalne
- ze złożem cyrkulującym (cyrkulacyjnym, rotującym, burzliwo- szybkim)
Zwiększenie prędkości gazu (powietrza) wprowadzanego od dołu pieca prowadzi do stanu, w którym znaczna masa złoża zostaje wyniesiona z urządzenia, konieczne jest doprowadzenia świeżej porcji materiału inertnego lub zawracanie - recyrkulowanie ( wynoszone przez spaliny z paleniska cząstki popiołu i koksu trafiają do separatora gdzie są oddzielane od spalin i zawracane do złoża.
Dobre mieszanie, kontakt odpadów z dużą powierzchnią materiału złoża fluidalnego zapewnia pełne wypalenia przy niewielkim nadmiarze powietrza ( 25-50%). Przestrzeń nas złożem ułatwia dopalenie lotnych substancji organicznych i CO. Części lotne spalane są nad złożem, nad warstwą fluidalną (mniej spalin).
Dzięki intensywnemu mieszaniu szybkość spalania w złożu fluidalnym jest duża mimo niskiej temperatury (temp w warstwie fluidalnej nie powinna przekraczać temperatury mięknięcia popiołu). Optymalna temperatura w warstwie fluidalnej to 850°C.


(…)

… materiał inertny)
-mały współczynnik nadmiaru powietrza, co generuje mniejszą ilość gazów odlotowych
Mała emisja NOx, HCl, SO2, i CO (dzięki bezpośredniemu podawaniu sorbentów do złoża- sorbenty wapniowe w warstwie fluidalnej, dzięki możliwości kontrolowania temperatury złoża oraz dzięki podawanemu powietrza wtórnego w strefę powyżej warstwy fluidalnej)
- stosunkowo niewielka emisję NOx z palenisk…
… dużej pojemności cieplnej złoża proces spalania jest mało wrażliwy na zmiany strumienia odpadów i ich właściwości palnych.
Istnieje możliwość dalszej, znacznej intensyfikacji spalania w złożu fluidalnym przez zwiększenie ciśnienia w palenisku (poprzez podawania powietrza pod ciśnieniem) Piece do spalania odpadów o niskich właściwościach paliwowych
Prędkość powierza fluidyzującego charakteryzuje rodzaj…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz