Perspektywy zarządzania zasobami ludzkimi

Nasza ocena:

5
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1050
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Perspektywy zarządzania zasobami ludzkimi - strona 1 Perspektywy zarządzania zasobami ludzkimi - strona 2 Perspektywy zarządzania zasobami ludzkimi - strona 3

Fragment notatki:

Perspektywy zarządzania zasobami ludzkimi.
„Przedsiębiorstwo to ludzie - dobre wykorzystanie tego potencjału przesądza o sukcesie organizacji”
ZZL - Zarządzanie Zasobami Ludzkimi bywa określane jako zespół działań menadżera nakierunkowany na wydajne i efektywne wykorzystanie zasobów organizacji tj.:
ludzi ( kwalifikacje, wiedza i doświadczenie)'
kapitału,
informacji itd.
Definicje ZZL ----------Ujęcie węższe - Zarządzanie Personelem,
----------Ujęcie szersze - Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Charakterystyka i porównanie ZZL i ZP
ZZL
ZP
W obu ujęciach pojawia się naturalna troska o pracownika i jego potrzeby. Nacisk kładzie się na poszukiwanie skutecznych środków związanych z selekcją, szkoleniem, rozwojem, oceną i wynagradzaniem pracowników.
W odróżnieniu od ZP podejmuje się:
czynności związane z różnymi aspektami stosunków pracowników z organizacją, co połączone jest z akcentowaniem nadrzędności zasady efektywności ekonomicznej;
Nacisk kładzie się na stworzenie zintegrowanych mechanizmów łączących cele pracowników z celami organizacji;
Ważne jest wyszukiwanie skutecznych rozwiązań problemów dostrzeżonych przez pracowników, co przejawia się w budowaniu takich systemów organizacyjnych, które umożliwią samorealizację pracowników;
Widoczny jest udział naczelnego kierownictwa w określaniu kierunków rozwoju pracowników oraz tego co ma być priorytetem w ewentualnych zmianach;
Ważne jest tworzenie i utrzymywanie proefektywościowej kultury organizacyjnej
W odróżnieniu od ZZL podejmuje się czynności związane z kształtowaniem właściwych relacji organizacji z pracownikami i to zarówno w kontaktach bezpośrednich jak i w stosunku do zespołów pracowniczych. Są to:
nacisk na biurokratyczne kontrolowanie siły roboczej i systemu kierowania pracownikami;
nacisk na zachowania opiekuńcze kierownika d/s. personelu wobec całej załogi,
wpływ kierownika d/s personelu na kierowników liniowych
* Kierownika d/s. personelu wielu autorów nazywa innowatorem dewiantem
1
Definicje:
Griffin - ZZL to inaczej gospodarowanie zasobami ludzkimi, które oznacza działalność nastawioną na przyciąganie, rozwój i utrzymywanie efektywnej działalności pracowników w organizacji.
Amstrong -ZZL definiuje się jako strategię spójną i jednorodną; swoistą metodę kierowania najcenniejszym z kapitałów organizacji, który osobistym i zbiorowym wysiłkiem przyczynia się do realizacji celów przedsiębiorstwa a tym samym do umocnienia przewagi konkurencyjnej.

(…)

… o zatrudnieniu i o stopniu poprawności wykonania zadań. Dlatego nie można lekceważyć tych zależności.
Istwan - Używa zamiennie określenia Zarządzanie Kadrami utożsamiając je z funkcją personalną; To zbiór działań związanych z pracownikami zmierzających do osiągnięcia celów organizacji jednocześnie z zaspokojeniem potrzeb przez pracowników. Autor analizuje ww. działania jako część ogólnego zarządzania przedsiębiorstwem. Natomiast jeżeli chodzi o potraktowanie przez niego funkcji personalnej jako funkcji zarządzania to oznacza to że działania składające się na zarządzanie kadrami należą do podstawowych zadań menedżerskich, gdyż jest to uzasadnione celami przedsiębiorstwa.
Reasumując możemy wskazać że we wszystkich definicjach akcentuje się tworzenie pracownikom odpowiednich warunków do rozwoju i pracy…
… konkurencyjnej.
Alicja Kożduj - ZZL definiuje jako formułowanie celów i polityki zatrudnienia w zakresie rozwoju systemu społecznego ( ujęcie szersze) poprzez określenie potrzeb w sferze potencjału ludzkiego jakim powinna dysponować organizacja lecz to także określenie dróg realizacji tych potrzeb ( ujęcie węższe) przejawiające się w sferze funkcjonalnej. Aspekty ZZL powinny być także uwzględnione w misji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz