Perspektywa jednostka - kultura - wychowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1176
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Perspektywa jednostka - kultura - wychowanie - strona 1 Perspektywa jednostka - kultura - wychowanie - strona 2 Perspektywa jednostka - kultura - wychowanie - strona 3

Fragment notatki:


Wykład II Temat: Perspektywa jednostka - kultura - wychowanie E. Nowicka „Świat człowieka, świat kultury” Dwie propozycje Propozycja Ireny Wojnar (pedagog kultury)
Koncepcja - Nowe zamówienie edukacyjne (założenia)
1. Podstawową instancją edukacyjną (środowiskiem) staje się kultura.
2. Za pomocą kultury określamy humanistyczną jakość działań ludzkich i sposobów życia.
3. Edukacja to droga do urzeczywistnienia kultury, nade wszystko kultury w ludziach.
Cechy kultury: 1. Kultura jest zjawiskiem społecznym, a zatem nie można ją traktować w oderwaniu od danego społeczeństwa w którym ze względu na swój społeczny charakter nie jest nigdy jednolita (rodzina, środowisko, region, naród). 2. Kultura jest zjawiskiem symbolicznym - wyuczoną dziedziną ludzkiego zacho wania przekazywanego pokolenie na pokolenie przez tradycję i wszelkie formy symbolizmu kulturowego - przede wszystkim prze język.
3. Kultura jest rzeczywistością historyczną - stanowi zespół form historycznie przeobrażającej się świadomości społecznej - obiektywnej (rozwój sił wytwórczych, stosunków produkcji) oraz subiektywno - racjonalnej (urzeczywistnienie wartości).
4. Kultura ma charakter instrumentalny - jest odpowiedzią na ludzkie potrzeby . 5. Kultura jest powiązaną całością - wszystkie wytwory kultury pełnią określoną funkcję w jej uporządkowanym, zgodnie z pewnymi regułami logiczną całość.
6. Kultura jest zjawiskiem psychologicznym - faktem równocześnie psychicznym i zbiorowym, gdzie każda jednostka przetwarza zastany materiał kulturowy i na daje mu swoiste, indywidualne znaczenie. PODSTAWOWE PROCESY (związane z edukacją, wychowaniem i kulturą)
Antonina Kłoskowska (socjolog kultury)
1. Kultura materialna kulturyzacja 2. Kultura symboliczna 3. Kultura socjetalna socjalizacja (wszystkie role społeczne, zachowania, zwyczaje, obyczaje) PROCES KULTURYZACJI (wrastanie w kulturę materialną i symboliczną) PROCES SOCJALIZACJI ( wrastanie w kulturę socjetalna)
socjalizacja pierwotna socjalizacja wtórna rodzina każda inna proces kulturyzacja
proces inkulturyzacji (wrastania bycia w kulturze) proces socjalizacji enkulturacja Koncepcja Margot Mead (Mio) antropologa kultury „Tożsamość studium dystansu między pokoleniowego” K ultura postfiguratywna

(…)

…. rówieś. Kultura prefiguratywna, tzw. kultura „zagadkowych dzieci” - według antropolog Margaret Mead to typ kultury, w którym młodsze pokolenia przekazują wiedzę techniczną starszym pokoleniom, zmienia się kierunek przekazu wartości, dorośli nie nadążają za zmianami, świat jest zrozumiały tylko dla dzieci, (dla społeczeństw nowoczesnych), Pst Pmł FILOZOFIA DIALOGU - DIALOG W PEDAGOGICE
Koncepcje filozoficzne dialogu w ujęciu Martina Bubera i Jana Tarnowskiego. Dialog jako wartość i metoda w zastosowaniu pedagogicznym (Rutkowiak, Gadacz) Kategoria dialogu: Źródła historyczne - prekursor to Sokrates. Sentencja Sokratesa: Bezmyślnym życiem żyć człowiekowi nie warto. Metoda Sokratesa stawianie pytań. Rozmowa miała w jego przekonaniu prowadzić do odkrywania prawdy. dialog dyskusja
cel rozmowy odkrywanie…

proces inkulturyzacji (wrastania bycia w kulturze) proces socjalizacji enkulturacja
Koncepcja Margot Mead (Mio) antropologa kultury „Tożsamość studium dystansu między pokoleniowego”
Kultura postfiguratywna, tzw. kultura "nieocenionych przodków" - którym młodsze pokolenia przyswajają wzorce kulturowe od pokoleń starszych, dojrzewanie pociąga za sobą przejmowanie roli dorosłego, (dla społeczeństw
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz