Opracowane zagadnienia na egzamin - aksjologia wychowania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2086
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowane zagadnienia na egzamin - aksjologia wychowania - strona 1 Opracowane zagadnienia na egzamin - aksjologia wychowania - strona 2 Opracowane zagadnienia na egzamin - aksjologia wychowania - strona 3

Fragment notatki:

1. Pedagogika jako filozofia wychowania. Istotna jest tu AKSJOLOGIA wychowania, zajmująca się teorią wartości edukacyjnych. Pedagogika - nauka o wychowaniu i nauczaniu. Pedagogika wyrosła na gruncie filozofii . Dopiero od XVII wieku , głównie dzięki J. A. Komeńskiemu pedagogika stała się odrębną i samodzielną dyscypliną naukową, jednak poglądy na wychowanie nawiązują do filozoficznych i ideowych przesłanek swojej epoki. 1/2. Fil ozofia wychowania, a inne nauki. Każda teoria wychowania ma związek z filozofią, gdyż wyrosła ona z niej (teoria wychowania z filozofii) i dotyczy: teolo gii wychowania : nauka o stawianiu celów aksjologii wychowania : nauka o wartościach antropologii kondycji współczesnego człowieka Filozofia i edukacja: w nauczaniu w którym teoria nierozerwalnie łączy się z praktyką- sposobu myślenia nie można od d zieli ć od sposobu dział ania. Istota nauczania nie polega tylko na przekazywaniu uczniom wiedzy na lekcjach Podejście nauczyciela do uczniów polega na przyjętej przez niego koncepcji natury ludzkiej Kształcenie polega na osiąganiu konkretnych celów Działy główne filozofii; Met afizyka - dyscyplina badająca najogólniejsze własności bytu Epistemologia - dział filozofii , zajmujący się relacjami między poznawaniem, poznaniem a rzeczywistością. Aksjologia - nauka o wartościach, próba ustalenia jakie zachowanie jest dobre, a jakie złe? Dzieli się na:
Etykę - rozważanie na temat wartości moralnych i zasad moralnego postępowania.
Estetykę - bada wartości związane z pięknem i sztuką
Logika - nauka o sposobach jasnego i ścisłego formułowania myśli Logika deduk cyjna - zajmuje się rozumowaniem, prowadzącym od ogólnych sądów do konkretnych przypadków. ( od ogółów do szczegółów).
Logika indukcyjna - rozumowanie w odwrotnym kierunku, dochodzenie od poszczególnych przypadków do uogólnień. ( od szczegółów do ogółów).
Klasyczny konflikt wartości można opisać na przykładzie różnic zachodzących pomiędzy dwiema teoriami etycznymi:
Obiektywistyczną- dobro jest własnością niezależną od ludzkich ocen, uniwersalną i niezmienną
Subiektywistyczną- o wartościach stanowią osobiste lub grupowe preferencje, które zależą od konkretnych okoliczności czasu i miejsca, wartości są relacyjne czyli kształtujące się pod wpływem syt.
3. Pojęcie kształtowania rozwoju osobistego. Kształtowanie- świadome i planowane zmiany, nauczanie, formacja, proces. R ozwojowi osobowości nie sprzyja:

(…)

… jest niezgodna z „prawem bożym”.
03. Argument z błędów lekarskich : diagnozy lekarskie będące podstawą do podjęcia decyzji o eutanazji mogą być błędne. Czasami zdarzają się niewytłumaczalne uleczenia.
04. Argument z nadużyć : w przypadku legalizacji eutanazji może dochodzić do wielu nadużyć w tym zakresie.
05. Pierwszy argument z równi pochyłej : od eutanazji do ludobójstwa. Zalegalizowanie eutanazji staje się w rękach państwa niebezpieczną bronią mogącą prowadzić do szeroko zakrojonej akcji przeciwko własnemu społeczeństwu, przeciwko przeciwnikom politycznym
06. Drugi argument z równi pochyłej : zgoda na eutanazję powoduje zmniejszenie a w dalszej konsekwencji brak szacunku dla ludzkiego życia. Akceptując eutanazję dobrowolną z czasem zaakceptujemy też niedobrowolną, a potem i inne formy pozbawiania życia…
…- samowychowanie jednostki, samorozwój.
27. Personalizm- podstawowe kategorie. Do podstawowych kategorii w pedagogice personalistycznej należy zaliczyć najpierw sam termin „personalizm”, a następnie zwłaszcza takie pojęcia jak: „osoba” i „wspólnota”.
Termin personalizm ma wiele odmian i nurtów. Cecha wspólna wszystkich jego odmian, to zainteresowanie sprawami wychowania i pedagogiczny charakter.
Społeczność…
… (nie jest społecznością)- Podkreśla relacje interpersonalne a społeczność podkreśla cel, do którego chcemy dążyć, np. do demokracji. Wspólnota powstaje dla dobra osób i ma wartość samą w sobie. 28. Wnioski pedagogiczne płynące z personalizmu. GŁÓWNE TEZY:
Najwyższym celem wychowania jest uzdalnianie wychowanka do przejęcia kierownictwa nad własnym samowychowaniem
Wychowanek nie uważany jest jako przedmiot
Wychowanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz