Pełnomocnictwo w postępowaniu przed organami podatkowymi

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1386
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pełnomocnictwo w postępowaniu przed organami podatkowymi - strona 1 Pełnomocnictwo w postępowaniu przed organami podatkowymi - strona 2 Pełnomocnictwo w postępowaniu przed organami podatkowymi - strona 3

Fragment notatki:

Temat: Pełnomocnictwo w postępowaniu przed organami podatkowymi dla adwokata Tezy:
Ustanowienie pełnomocnika
Zakresy postępowań
Pełnomocnictwo ogólne i szczególne
Uwierzytelnienie pełnomocnictwa
Cofnięcie pełnomocnictwa
Wyrok
U stanowienie pełnomocnika Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych. Ponieważ w prawie podatkowym jedną z naczelnych zasad jest zasada pisemności, pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone ustnie do protokołu (art. 137 § 2 Ordynacji podatkowej). Zakres udzielonego pełnomocnictwa zależy wyłącznie od woli strony. Organ podatkowy nie może więc nakazać określenia w pełnomocnictwie tylko niektórych czynności, do dokonania których uprawniony będzie pełnomocnik. Przepisy Ordynacji podatkowej nie określają żadnych terminów, w jakich należy ustanowić pełnomocnika. W związku z tym, z możliwości ustanowienia pełnomocnika można skorzystać w każdym czasie - czyli zarówno przed wszczęciem postępowania podatkowego, jak i w trakcie tego postępowania. Również w każdym czasie pełnomocnictwo można odwołać. Momentem, od którego pełnomocnictwo zostaje skutecznie ustanowione jest złożenie do akt sprawy oryginału, urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa, względnie odpisu poświadczonego przez adwokata, radcę prawnego lub doradcę podatkowego albo też dzień zgłoszenia pełnomocnictwa ustnie do protokołu. Organ podatkowy załącza pełnomocnictwo do akt sprawy danego podatnika i od czasu jego ustanowienia, wszelkie pisma (wezwania, postanowienia itp.) w postępowaniu toczącym się wobec podatnika będzie doręczał ustanowionemu pełnomocnikowi. Również pełnomocnik (a nie podatnik) będzie informowany o wszelkich czynnościach dokonywanych przez organ podatkowy i będzie mógł w czynnościach tych uczestniczyć - m.in. przeglądać akta sprawy oraz sporządzać z nich notatki, kopie lub odpisy. Z chwilą doręczenia organowi podatkowemu pełnomocnictwa organ ten jest zobligowany do respektowania udziału pełnomocnika w sprawie i traktowania go jak strony, zapewniając mu wszelkie te prawa procesowe, które ustawa przyznaje stronie. Pamiętać przy tym należy, iż pełnomocnictwo ustanowione we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nie jest jednocześnie pełnomocnictwem do reprezentowania podatnika w postępowaniu podatkowym. Pełnomocnictwo wygasa z dniem powiadomienia organu podatkowego o jego odwołaniu przez stronę. Przyczyną wygaśnięcia pełnomocnictwa może też być zrzeczenie się pełnomocnictwa przez osobę, na rzecz której zostało ono ustanowione, a także śmierć mocodawcy. Zakresy postępowań

(…)

… i dochodowego od dnia 1 stycznia 1991 r.
Jako argumenty uzasadniające wydanie decyzji tego rodzaju powołano:
1) nieprowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów w okresie 27-28 maja 1991 r. (co ustalono w oparciu o to, że tom IV księgi pobrano w Urzędzie i oparafowano 29 maja 1991 r.);
2) wykonanie usługi transportowej dla przedsiębiorstwa „I.” w B. (rachunek z dnia 25 lipca 1991 r. na kwotę 5.500.000…
… publicznej w sprawach obowiązków podatkowych pełnomocnikiem podatnika, płatnika, inkasenta może być również doradca podatkowy. Doradca podatkowy - podobnie jak adwokat i radca prawny - może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa, także w postępowaniu przed sądem administracyjnym (art. 37 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Ponieważ egzekucji administracyjnej podlegają…
… i cofania winien być taki sam - cofnięcie pełnomocnictwa wywiera skutki prawne od czasu dołączenia pisma informującego o cofnięciu do akt sprawy.
Wyrok
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku
z dnia 28 lutego 1997 r.
I SA/Gd 968/96
W świetle przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 maja 1990 r. w sprawie zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego podatników…
…, B. Szumacher.
Protokolant: E. Wilczewska.
Naczelny Sąd Administracyjny - Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 1997 r. sprawy ze skargi Andrzeja R. i Zygmunta S. - wspólników spółki cywilnej „Z.” w R. na decyzję Izby Skarbowej w G. z dnia 26 kwietnia 1996 r. Nr ISPF-2/82/47/95 w przedmiocie stwierdzenia utraty uprawnienia do zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego…
…, rzeczą organu było wyjaśnienie tej kwestii, a nie pomijanie pełnomocnika w postępowaniu. Trafnie pełnomocnik skarżących zauważa, że zasada dwuinstancyjności postępowania administracyjnego (art. 15 kpa) wymaga, aby strona miała możliwość korzystania z pomocy ustanowionego pełnomocnika w obydwu instancjach, przed wydaniem decyzji, a nie tylko przy wnoszeniu środków zaskarżenia. Za naruszającą prawa strony…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz