Postępowanie podatkowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2632
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie podatkowe - strona 1

Fragment notatki:

Jest to zbiór treści z wykładów, z którego dowiemy się więcej na takie tematy, jak: zasady ogólne postępowania podatkowego, zasada przekonywania, pojęcie strony, przedsiębiorstwo, wezwania, obowiązek sporządzenia protokołu.

POSTĘPOWANIE PODATKOWE 2005r.
WYKŁAD 1
EWOLUCJA REGULACJI PRAWNYCH POSTĘPOWANIA PODATKOWEGO
Po 1918 r. rozbicie procedur podatkowych, prace nad procedurami trwały do 15 marca 1934 r., uchwalono ustawę ORDYNACJA PODATKOWA, której tekst był wzorowany na niemieckiej ustawie. Dotyczyła ona wymiaru podatków i ówczesnego postępowania podatkowego (100 artykułów), np. powstanie i wygaśnięcie zobowiązania podatkowego, prawo karno-skarbowe.
Po II wojnie światowej ustawodawca nie uchwalił przeniesienia przedwojennej ustawy. Podzielono ustawę na dwa dekrety dotyczące ogólnego prawa podatkowego
-o zobowiązaniach podatkowych
-o postępowaniu podatkowym (16 maja 1946)
W formie dekretów została powielona przedwojenna ordynacja podatkowa. Dekret o postępowaniu podatkowym dotrwał do 31 grudnia 1980 r. (nowelizowany). Od 1981 r. zdecydowano się przejść na KPA w sprawach podatkowych. Do KPA dodano dział o zobowiązaniach podatkowych. Od 1981 do końca 1997 r. obowiązywał tylko KPA w sprawach podatkowych. ORDYNACJA PODATKOWA 29 sierpnia 1997 r. (przestały obowiązywać przepisy KPA w sprawach podatkowych).
Ordynacja zawarła wszystko co dotyczyło ogólnego prawa podatkowego w jednym dokumencie.
Ordynacja podatkowa zawiera przepisy ogólne:
-zobowiązania podatkowe
-kontrola pod.
-czynności sprawdzające
-kontrola skarbowa
Korea Północnakonstytucja zabrania nakładania podatków, nie ma podatków.
Ustawa o zobowiązaniach podatkowych z 1980 r. przestała obowiązywać w dniu wejścia w życie ordynacji z 1997 r.
1995-1997-podsekretarz W. Modzelewski tworzył i przygotowywał podatek VAT i ordynację podatkową.
Postępowanie podatkowe (szerokie znaczenie)- całokształt czynności prawnych i faktycznych podejmowanych przez organy podatkowe, organy kontroli, podatnika i innych uczestników postępowania na podstawie różnych przepisów prawa i zmierzających do ustalenia istnienia obowiązku podatkowego, konkretyzacji zobowiązania i dobrowolnej jego realizacji.
Wąskie znaczenie obejmuje natomiast regulowane przepisami prawa całokształt czynności związanych z wszczęciem postępowania, prowadzeniem go w ramach określonych przepisami, procedurami i zakończonej wydaniem decyzji podatkowej.
Czynności sprawdzające - uregulowane w ordynacji podatkowej (dział V, art. 272-280), sprawdzanie terminowości składania deklaracji podatkowych i wpłacania zadeklarowanych podatków, stwierdzanie formalnej poprawności deklaracji podatkowych oraz ustalanie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z deklaracjami podatkowymi. Nie wszczynają postępowania podatkowego, nie kończą się wydaniem decyzji. Są wstępną kontrolą podatkową(swoistą). Poprzedzają bardzo często np. wszczęcie kontroli podatkowej czy też postępowania podatkowego. Wszczęcie czynności sprawdzających wiąże się z kosztem.


(…)

… od dnia doręczenia decyzji, której wygaśnięcie się stwierdza.
Art. 259.  § 1. W razie niedotrzymania terminu płatności odroczonego podatku lub zaległości podatkowej bądź terminu płatności którejkolwiek z rat, na jakie został rozłożony podatek lub zaległość podatkowa, następuje z mocy prawa wygaśnięcie decyzji:
  1)  o odroczeniu terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę - w całości,
  2)  o rozłożeniu na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej - w części dotyczącej raty niezapłaconej w terminie płatności.
§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do odroczonych lub rozłożonych na raty należności płatników lub inkasentów.
11. zasada jawności postępowania wyłącznie dla stron (129)
-obowiązek zachowania informacji z postępowania w tajemnicy
-tajemnica…
… nakładające karę.
WYKŁAD 5
PRZYWRÓCENIE TERMINU
Art. 162. § 1. W razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na wniosek zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.
§ 2. Podanie o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi. Jednocześnie z wniesieniem podania należy dopełnić czynności, dla której był określony termin…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz