Pedagogika Opiekuńcza

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2877
Wyświetleń: 14693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pedagogika Opiekuńcza - strona 1 Pedagogika Opiekuńcza - strona 2 Pedagogika Opiekuńcza - strona 3

Fragment notatki:


W niniejszym dokumencie opisano takie pojęci jak: atmosfera opieki i wychowania, atmosfera partnerstwa, atmosfera osobopochodna oraz atmosfera życia w określonym układzie opiekuńczo-wychowawczym, wyznaczniki atmosfery życia, atrybuty wartościowości potrzeb, opieka międzyludzka. Kolejny temat dotyczy cech odpowiedzialności opiekuna, przed własnym sumieniem jak i osobą podopiecznego. Ponadto w notatce można spotkać również takie zagadnienia jak: czynności opiekuńcze, pierwotne i wtórne opieki, czynniki postaw opiekuńczych, czynniki potrzeb ponadpodmiotowych, formy opieki. Następnie przedstawiono bardziej szczegółowo funkcje pedagogiki opiekuńczej, w tym rodzaje funkcji opieki, takie jak: homeostatyczna, egzystencjalna, regulacyjna, usamodzielniająca, osobotwórcza, socjalizacyjna oraz funkcje niespecyficzne formy opieki, funkcje opiekuńcze. Kolejny temat dotyczy funkcji opiekuńczych rodziny i ich dwojakiego rodzaju. W dalszej części dokumentu scharakteryzowano funkcje opiekuńcze szkoły, takie jak: funkcje podstawowe, kompensacyjne, korekcyjno-wyrównawcze, powodzeniowe i atmosferotwórcze. Kolejnym, największym działem w pliku jest zagadnienie opieki i licznych jej odmian. W notatce zdefiniowano takie odmiany opieki jak: opieka zwierzęca, ludzka, transcendentna, religijna, allocentryczna, ipsocentryczna, optymalna, społeczna, uspołeczniająca, wychowawcza i rodzinna. Jednak to nie jedyne jej odmiany które znalazły swoje miejsce w treści notatki, opisano tu również takie pojęcia jak: rodzinność opieki, opieka spontaniczna, wyprzedzająca, profilaktyczna, zbieżna, interwencyjna, kompensacyjna, rewalidacyjna, lecznicza, pielęgnacyjna, paliatywna, dzielona, perspektywiczna, prawna. Kolejnym terminem, który znalazł się w tekście jest postać opiekuna, państwa i pedagogiki opiekuńczej. Następny dział porusza zagadnienie planu i procesu planowania, a także osoby podopiecznego. Dalej znaleźć można też tematykę potrzeb ludzkich i analizę ich odmian, w tym potrzeb dzieciństwa i indywidualnych. Do rodzajów potrzeb indywidualnych należą: potrzeby chorobowe, traumatyczne, nawykowe, nałogowe. Natomiast do potrzeb grupy zalicza się potrzeby normalne, standardowe, hiperstandardowe oraz ponadpodmiotowe. Kolejnymi opisanymi w notatce zagadnieniami są: praca socjalna, prawa dziecka, proces opieki ewolucyjny, proces opieki inwolucyjny, proces nadzwyczajny opieki, proces globalny i parcjalny, przedprogowy poziom rozwoju. Dalej omówiono stosunek opiekuńczy i kryterie typologiczne stosunku opiekuńczego. Na koniec poruszono temat sieroctwa społecznego i rodzinno-patologicznego.

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA Temat:
TERMINOLOGIA PEDAGOGIKI OPIEKUŃCZEJ „Atmosfera opieki — dominujące w danym układzie opiekuńczym intersubiektywne odczucia podopiecznych i opiekunów, odzwierciedlające poziom zaspokojenia ich potrzeb i oczekiwań oraz stosunki interpersonalne na tym tle. Jako taka jest funkcją:
— czynników atmosferotwórczych pośrednich,
— poziomu i zakresu zaspokojenia potrzeb podopiecznych oraz jakości stosunków
między nimi a opiekunem,
— samooceny opiekuna co do pełnionej roli, jego stosunku do odczuć podopiecznych, odzwierciedlających stan zaspokojenia ich potrzeb i stosunku do niego.
(intersubiektywny (Słownik Języka Polskiego) dostępny więcej niż jednemu podmiotowi poznającemu; nie ograniczony wyłącznie do doznań, przeżyć i myśli jednostkowego podmiotu poznającego)
Atmosfera wychowania — dominujące w danym układzie wychowawczym
intersubiektywne odczucia wychowanków i wychowaw

(…)

… (społeczny interwencyjno-kompensacyjny zakres opieki).
Pedagogika opiekuńcza a pedagogika specjalna — w stosunkach między tymi dyscyplinami istnieje znaczny zakres wspólnej problematyki, łączy je bowiem ten sam przedmiot zainteresowania — opieka nad dziećmi i młodzieżą z określonymi odchyleniami od normy i realizowane na tym podłożu wychowanie przez opiekę.
Plan — funkcja szeroko pojętego procesu…
… społecznego, mogą mieć charakter dodatni, ambiwalentny, obojętny lub ujemny; c) potrzeby nałogowe (negatywne) — są uzależnieniami (spowodowanymi
przez ich podmiot lub osoby z nim związane i środowisko społeczne) od takich
przedmiotów tych potrzeb, jak: alkohol, nikotyna, morfina, narkotyki, których przyswajanie (konsumowanie) przez tenże podmiot wywiera destruktywny, degeneratywny wpływ na jego organizm…
….
— Nie wszystko możemy sami; korzystajmy ze świadczeń specjalistów.
— Dostarczajmy własnych przykładów wielostronnej samoobsługi.
— Starajcie się sami na miarę własnych możliwości pozyskiwać i wykorzystywać
racjonalnie przedmioty waszych potrzeb.
— Obsługujmy się sami; bądźmy zaradni i samowystarczalni.
— Próbujmy być dla siebie partnerami już dziś, aby być nimi jutro.
— Czasami radźcie sobie ze sobą zupełnie sami…
… ich urzeczywistniania się, częsta rozciągłość w czasie i przestrzeni uzyskiwanych efektów, a także różnorodność rozmiarów: od jednostek — dziedzin (czas wolny, nauka, współrządzenie, współgospodarzenie, samoobsługa) do jednostek — zadań cząstkowych, sytuacji opiekuńczych (czynności poranne, wycieczka, odrabianie lekcji).
Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej — względnie szczegółowa, wyczerpująca wiedza o danej formie…
… dobrostanu, decydowanie o sobie i swoich sprawach, samoobsługa) co może on i powinien już — na miarę swego potencjału — czynić sam dla siebie i za siebie; bliżej zaś oznacza to:
— opiekę wyprzedzającą, pozbawioną wymagań profilaktyki potencjalnych i realnych zagrożeń;
— wykraczanie ponad potrzeby ponadpodmiotowe podopiecznego czynnościami pseudoopiekuńczymi, zaspokajającymi potrzeby…
… się zmiany w zachowaniu jednostki, m.in. reorganizacja lub dezorganizacja ukierunkowana na cel czynności”.
Swoistości opieki w porównaniu z wychowaniem:
Opieka jest pierwotna (potrójnie) w stosunku do wychowania: w filogenezie
(droga rozwoju gatunku), ontogenezie (od momementu powstania do naturalnej śmierci) i procesie opiekuńczo-wychowawczym.
2. Opieka jest działalnością odnoszącą się do wymagań…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz