Patologie społeczne - opracowanie

Nasza ocena:

5
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Patologie społeczne - opracowanie - strona 1 Patologie społeczne - opracowanie - strona 2 Patologie społeczne - opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Patologie spoeczne 09.03.2014. Zaoenia organizacyjne do realizacji przedmiotu
Oglna tematyka zagadnie:
1. Prba definicji patologii spoecznej.
2. Relatywizm czy rygoryzm moralny-dylematy wspczesnoœci.
3. Teoria stygmatyzacji.
4. Stereotypy i uprzedzenia.
5. Przestpstwa z nienawiœci-terroryzm.
6. Samobjstwa-problem powszechny spoeczestwa.
7. Skala zjawiska agresji wœrd dzieci i modziey.
8. Uzalenienia-problem XXI wieku.
9. Patologie seksualne.
10. Wykluczenie spoeczne.
11. Patologia instytucji-korupcja.
Literatura obowizkowa:
Pospiszyl I., Patologie spooeczne, Resocjalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
Pospiszyl K., Przestpstwa seksualne, Geneza, postacie, resocjalizacja oraz zabezpieczenie przed powrotnoœci, APS, Warszawa 2006.
Hoyst B., Kryminologia, PWN, Warszawa 2006.
Jarosz M., Samobjstwa, PWN, Warszawa 1997.
Literatura dodatkowa:
Pdgrecki A., Patologia ycia spoecznego, Warszawa 1969.
Pacewicz A. Dzieci alkoholikw, Warszawa 1994.
Cekiera Cz. Ryzyko uzalenie, Wydawnictwo KUL, Lublin 1994.
Zaoenia kocowe:
1. Przedmiot koczy si zaliczeniem.
2. Forma zaliczenia-pisemna.
PRBA DEFINICJI PATOLOGII SPOECZNEJ
Oglne pojcie patologii spoecznej.
Termin patologia pochodzi od greckiego sowa "pathos", ktre oznacza cierpienie. Pocztkowo by on uywany tylko do okreœlania chorb ciaa, w XIX wieku zaczto go jednak uywa take do okreœlania rnych dysfunkcji spoeczestwa.
Patologi spoeczn nazywamy dziaania, ktre w wyraŸny sposb odbiegaj od norm wypracowanych w spoeczestwie, od wyznawanych w danej grupie spoecznej wartoœci. Patologia spoeczna wie sie ze stanem zakcenia rwnowagi dotd panujcej w spoeczestwie, co moe skutkowa osabieniem wizi, zmniejszeniem skutecznoœci kontroli spoecznej i innymi negatywnymi zjawiskami
Pojcie patologii spoecznej wg sownika PWN:
Patologia to 1.zjawiska spoeczne bdce zagroeniem dla ycia spoecznego, jego porzdku i rozwoju np. przestpczoœ, alkoholizm, narkomania, 2. postawy i zachowania jednostek i grup, niezgodne z wartoœciami i normami danej kultury i spoeczestwa.
Przedmiot patologii spoecznej
Takie formy ludzkiej aktywnoœci, ktre postrzegane s jako: spoeczne zo, zaburzenie adu spoecznego, a take s spoecznie nieakceptowane. Patologi spoeczn definiuje si jako negatywne zjawisko spoeczne, ktre charakteryzuj nastpujce cechy: naruszenie norm i wartoœci, destruktywnoœ zachowania (mierzon skal potpienia spoecznego), wystpowanie w wikszej zbiorowoœci (lub w skali masowej), koniecznoœ wykorzystania zbiorowej siy- w celu poradzenia sobie z tym problemem.


(…)

… podjcie dziaa resocjalizacyjnych wobec osb, ktre ju dziaaj w tej profesji.
Czynniki sprzyjajce prostytucji:
--> wadliwa struktura rodziny
--> za atmosfera wychowawcza w domu
--> wadliwe metody wychowawcze --> nadmierny rygoryzm ojca
--> niski poziom wyksztacenia i brak przygotowania zawodowego
--> alkoholizm lub naduywanie alkoholu w rodzinie
--> niski status materialny, spoeczny rodziny
--> czsta zmiana œrodowiska
--> wczesna inicjacja seksualna
--> doœwiadczenie wykorzystania seksualnego w okresie dziecistwa.
Typologia prostytutek
*call girls- dziewczyny na telefon
*kobiety oferujce usugi seksualne w hotelach, w nocnych klubach
*prostytutki uliczne
*prostytutki dzialajce w agencjach towarzyskich i salonach masau erotycznego
*kobiety trudnice si nierzdem okazjonalnie
*damy do towarzystwa (wyksztacone…
… susznego moralnie postpowania (Kant); surowe bezwzgldne wypenianie norm moralnych.
PROSTYTUCJA
Prostytutk jest osoba, ktrej jednym lub podstawowym Ÿrdem utrzymania jest zysk czerpany z zaspokajania potrzeb seksualnych przygodnych partnerw (Radecki 68r.) Uprawiajca stale lub dorywczo proceder polegajcy na œwiadczeniu usug seksualnych w dowolnej formie w zamian za korzyœci materialne, ktre stanowi decydujcy…
… zapobiegania jej. W niektrych krajach- Iran, Jemen, Szwecja obowizuje zakaz kupowania usug seksualnych, czyli karani s klienci.
Reglamentaryzm- podstawowym zaoeniem jest legalizacja prostytucji jako za koniecznego w spoeczestwie, przy jednoczesnym poddaniu jej administracyjnej kontroli. Reglamentaryzm uczyni z prostytucji rzemioso. Reguy funkcjonowania:
1. rejestracja prostytutek
2. wprowadzenie dokumentw…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz