Wstęp do socjologii - opracowanie rozdziału 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wstęp do socjologii - opracowanie rozdziału 1 - strona 1 Wstęp do socjologii - opracowanie rozdziału 1 - strona 2

Fragment notatki:

NORMAN GOODMAN "WSTÊP DO SOCJOLOGII"
ROZDZIA£ 1: "CZYM JEST SOCJOLOGIA" I. Rozwój socjologii, g³ówni twórcy: AUGUST COMTE (1798 - 1857) - twórca socjologii, wymyœli³ ten termin w1838r. G³ówne aspekty ¿ycia spo³ecznego:
a) statyka spo³eczna - porz¹dek i stabilizacja
b) dynamika spo³eczna - zmiany (one wp³ywaj¹ na osi¹ganie wy¿szych stadiów w rozwoju)
HERBERT SPENCER (1820 - 1903) - rozwija³ myœl Comte'a; porz¹dek i zmiany wyjaœni³ porównuj¹c spo³eczeñstwo do ¿ywego organizmu; a) spo³eczeñstwo - system sk³adaj¹cy siê ze wspó³zale¿nych czêœci
b) pojêcie darwinizmu spo³ecznego - tylko najsilniejsze jednostki przetrwaj¹, nieprzystosowani musz¹ zgin¹æ
KAROL MARKS (18181 - 1883) - jego pogl¹dy sta³y siê podstaw¹ "szko³y konfliktu" Spo³eczeñstwo dzieli siê na:
a) w³aœcicieli œrodków produkcji (" którzy maj¹ ")
b) nie posiadaj¹cych œrodków produkcji (" którzy nie maj¹ ")
= to powadzi do KONFLIKTU KLASOWEGO !
= konflikt = motor postêpu
EMIL DURKHEIM (1858 - 1917) - bada³ spójnoœæ spo³eczeñstwa; uwa¿a³, ¿e spo³eczeñstwo zespala forma struktury spo³ecznej: a) spo³eczeñstwa pierwotne ³¹czy³y siê ze sob¹ przez podobieñstwo (SOLIDARNOŒÆ MECHANICZNA)
b) spo³eczeñstwa póŸniejsze ³¹czy³y siê przez wspó³zale¿noœæ (SOL. ORGANICZNA)
MAX WEBER (1864 - 1920) - zajmowa³ siê dzia³aniami spo³ecznymi (co kieruje naszym zachowaniem). Socjologia powinna byæ:
= wolna od wartoœciowania = bez za³o¿eñ i wstêpnych uprzedzeñ GEORG SIMMEL (1858 - 1918) - porównywa³ spo³eczeñstwo do pajêczyny wzajemnych relacji , wszyscy ludzie s¹ ze sob¹ powi¹zani = to ujêcie nazwano socjologi¹ formaln¹
= prowadzi³ te¿ badania nad typami spo³ecznymi
II. WSPÓ£CZESNA SOCJOLOGIA AMERYKAÑSKA dzieli siê na dwa typy teorii:
a) MAKROPOZIOMOWE - dotycz¹ce spo³eczeñstw b) MIKROPOZIOMOWE - zajmuj¹ce siê mniejszymi tworami (grupy, pary)
TEORIE MAKROPOZIOMOWE: 1) UJÊCIE STRUKTURALISTYCZNO - FUNKCJONALNE: przedstawiciele: antropolog B. Malinowski, socjologowie T. Persons, R. Merton, K. Davis
podstawowe za³o¿enie: ró¿ne ZJAWISKA(równie¿ struktury spo³eczne) mo¿na wyjaœniæ poprzez ich FUNKCJE
pojêcie SYSTEMU - ró¿ne elementy spo³eczeñstwa s¹ ze sob¹ powi¹zane
zmiany nie s¹ niczym dobrym spo³eczeñstwo to stabilny system (Merton)
krytykowano za: konserwatyzm, niejasnoœæ pojêæ (np. harmonia i równowaga w spo³eczeñstwie)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz