zarządzanie strategiczne - zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 182
Wyświetleń: 6461
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
zarządzanie strategiczne - zagadnienia - strona 1 zarządzanie strategiczne - zagadnienia - strona 2 zarządzanie strategiczne - zagadnienia - strona 3

Fragment notatki:

Większość pytań jest obrazowana przykładem z praktyki gospodarczej.
Podstawowe decyzje determinujące przyszłą działalność firmy dotyczące produktów i rynków, dominującego modelu działania. Planowanie strategiczne, opis metod. Szkoła planistyczna: definicje, założenia, prekursorzy. Geneza szkoły ewolucyjnej: główne przesłanki, geneza, krytyka i obrona podejścia. Militarna i naukowa geneza szkoły pozycyjnej, metody, metody diagnostyczne i projektowe, ocena szkoły pozycyjnej z perspektywy szkoły planistycznej i ewolucyjnej. Szkoła zasobowa i szkoła pozycyjna, model vario, teoretyczne i praktyczne ograniczenia szkoły zasobowej. Znaczenie analizy otoczenia w budowaniu strategii, metody, scenariusze. 1) Model 5 sił M.Portera - główne założenia i logika analizy statycznej i dynamicznej.`Teoria grup strategicznych: podejście nominalistyczne, teoretyczne i praktyczne. Definicja grupy, typowe kryteria wyróżnienia grupy, powody kształtowania się grup. Analiza organizacji, koncepcje Benioka, Marka, Obłoja i propozycja z pracy Krupskiego opartą na koncepcji reengineringu, analiza SWOT. Trzy główne źródła przewagi konkurencyjnej w teorii Kaya. Wizja ? Misja ? Cele organizacji: definicje, problemy formułowania, funkcje wg Moszkowicza, Kinga i Cllelanda, Rue i Hollanda. Typologie strategii wg Portera, Treacy i Wiersemy, Milesa i Snowa, macierz BCG. Macierz Arthura d. Little'a. Omówienie metody benchmarking.

Pyt.1 Jakie s gówne wybory strategiczne konstytuujce strategi? W jaki sposób s ze sob powizane? W jaki sposób wybory te wpywaj na sposób radzenia sobie z konkurencj? Czy firma moe sprawnie dziaa nie podejmujc takich wyborów? Zilustruj przykadami historycznymi i / lub sukcesów i poraek polskich firm.
Strategia jest czym co ma fundamentalny wpyw na ycie lub mier, na sukces lub na porak firmy. Dlatego kady meneder musi odpowiedzie na trzy fundamentalne pytania strategiczne aby zrozumie czy i jak firma oferuje odbiorcom zaspokojenie ich potrzeb. S to pytania o:
sens istnienia firmy dzisiaj i jej wizj funkcjonowania w przyszoci
rynki i produkty
dominujcy model dziaania.
Odpowiedzi na te pytania s wanie STRATEGICZNYMI WYBORAMI.
WIZJA FIRMY
Sens istnienia firmy w dugim okresie, obraz przyszoci firmy, który uczestnicy firmy chc wykreowa. „Skd przychodzimy? Czym jestemy? Dokd idziemy?”
W wysoko rozwinitych gospodarkach zakada si dzisiaj, e wypracowanie dalekosinej wizji przyszoci firmy jest nie tylko potrzebne - jest niezbdne. Wielu przedsibiorców i menederów nie powica ani czasu ani wysiku na wypracowanie koncepcji przyszoci firmy, id drog któr wyznaczaj ograniczenia otoczenia, konkretne szanse oraz dotychczasowa przeszo firmy. Niekoniecznie musi to by bdem.( SONY zaczyna od sodzonych zup, kijów do minigolfa, linijek i garnków do gotowania ryu). S firmy, które gownie powielaj swoje istnienie z racji stabilizacji rynków na których dziaaj i wychodzi im to bardzo dobrze. Wiele firm uwaa za soj wizj osiganie zysku co jest z kolei myleniem rodków i celów. Nawet jeli nie mona od razu sformuowa misji trzeba sobie systematycznie zadawa to pytanie.
RYNKI I PRODUKTY
Innowacyjne zdefiniowanie rynków, nie tylko przez pryzmat odbiorców, ale i konkurentów. Wybór rynków ma wiele aspektów i podtekstów. Prawdziwa sztuka polega na tym, aby zdefiniowa go innowacyjnie. Firmy inteligentnie budujce strategi, wybieraj swoich konkurentów oraz sposób radzenia sobie z nimi. Cztery opcje wyboru i radzenia sobie z konkurencj ( jednoczenie odpowied na trzeci czon pytania ) to: konf ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz