Partnerstwo publiczno-prywatne - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Partnerstwo publiczno-prywatne - wykład - strona 1 Partnerstwo publiczno-prywatne - wykład - strona 2 Partnerstwo publiczno-prywatne - wykład - strona 3

Fragment notatki:

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ MIAST dr Agnieszka Sobol Wykład 5
Partnerstwo publiczno-prywatne - PPP
Korzyści decentralizacji usług komunalnych:
• Podniesienie jakości oraz wachlarza usług;
• Większa elastyczność dopasowania do specyfiki
lokalnych uwarunkowań;
• Większe możliwości aktywnej partycypacji i zaangażowania różnych środowisk lokalnych;
• Wzrost poziomu zadowolenia mieszkańców i generalnie jakości życia.
art. 43 ustawy o samorządzie gminnym
Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.
budżetowej gminy. art. 60 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym
Za prawidłową gospodarkę finansową gminy odpowiada wójt. art. 61 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym
Gospodarka finansowa gminy jest jawna.
Gminna gospodarka finansowa
art. 51 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym
Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie uchwały budżetowej gminy. art. 60 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym
Za prawidłową gospodarkę finansową gminy odpowiada wójt. art. 61 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym Gospodarka finansowa gminy jest jawna
Wymiary lokalnego rozwoju zrównoważonego (puzzle i strzałka na wymiar środowiskowy)
Środowiskowe determinanty rozwoju lokalnego
• Rodzaj i wielkość oraz stopień odnawialności zasobów naturalnych;
• Bioróżnorodność, czyli bogactwo różnych form Życia;
• Stopień zanieczyszczenia środowiska, w tym zwłaszcza skala degradacji środowiska;
• Stopień wrażliwości środowiska na różne formy antropogenicznego oddziaływania;
• Struktura zarządzania zasobami środowiska, w tym udział powierzchni chronionych oraz bogactwo form ochrony przyrody i krajobrazu;
• Walory krajobrazowe;
• Walory klimatyczne.
Miasto jako układ ekologiczny
Proces zmian zachodzących w lokalnym środowisku naturalnym nazywany jest rozwojem ekologicznym.
Obejmuje on zjawiska zachodzące w wyniku naturalnych sił przyrody oraz w efekcie wzajemnej wymiany pomiędzy człowiekiem a otaczającym go środowiskiem przyrodniczym tzw. Oddziaływanie antropogeniczne. Środowisko miast poddawane jest procesom bardzo silnej antropopresji.
Negatywne zmiany w wymiarze środowiskowym miast
• Ograniczanie w strukturze miast powierzchni terenów zielonych i rekreacyjnych;
• Intensywna gospodarka przestrzenna w tym duża koncentracja terenów komunikacyjnych;
• Duża koncentracja zanieczyszczeń atmosferycznych;


(…)

… zanieczyszczania hałasem;
• Koncentracja zanieczyszczenia wód i gleb;
• Zanikanie bioróżnorodności.
Czynniki kształtujące klimat miasta
Powierzchnie w mieście i ich albedo
Albedo - stosunek ilości promieniowania odbitego do padającego, jest parametrem określającym zdolność odbijania promieni przez daną powierzchnię.
Zieleń miejska
• Korzystnie wpływa na klimat lokalny, zmniejsza poziom zanieczyszczenia…
… podejście do rozwoju jednostki lokalnej;
• Duży nacisk na rozwój jakościowych aspektów rozwoju, tzw. czynników miękkich, w tym zwłaszcza kapitału społecznego;
• Działania na rzecz uspołecznienia rozwoju i wprowadzenia mechanizmów współrządzenia rozwojem lokalnym
Nowe zarządzanie publiczne (New Public Management - NPM)
Adaptowanie praktyk, metod i zasad działania z sektora prywatnego do publicznego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz