Parametry geometryczne kratownic - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 3339
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Parametry geometryczne kratownic - wykład - strona 1 Parametry geometryczne kratownic - wykład - strona 2 Parametry geometryczne kratownic - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Parametry geometryczne kratownic
Na rysunkach 6.6f i g pokazano kratownice z załamanymi pasami górnymi i dolnym. Umożliwia to ukształtowanie, ustroju odpowiednio do jego wytężenia przez zmianę wysokości konstrukcyjnej kratownicy.
Kratownice (rys. 6.6h, i) są wyposażone w elementy tworzące konstrukcję świetlików. Na rysunku 6.6j przedstawiono dwutrapezową kratownicę o schema­cie ustroju dwuprzęsłowego, na rysunku 6.6k natomiast wiązar jednoprzęsłowy ze wspornikiem.
Wysokość konstrukcyjną swobodnie podpartych kratownic trapezowych lub o pasach równoległych przyjmuje się jako 1/12-=-1/7 rozpiętości, przy czym sto­sunek ten zmniejsza się ze wzrostem rozpiętości, kratownic ciągłych zaś jako 1/16-1-1/8 rozpiętości przęsła ustroju. Wysokość konstrukcyjna na podporze wią­zarów połączonych ze słupem w sposób sztywny (rys. 6.6c) nie powinna być mniejsza niż 1/16-j-1/12 rozpiętości.
Przykłady kratownic łukowych pokazano na rys. 6.7. Ustroje te mogą mieć jeden (rys. 6.7a) lub oba pasy (rys. 6.7b i c) w kształcie łuku. Pojedyncze prę­ty pasów tych kratownic są proste, węzły ich zaś leżą na krzywych łukowych (kołowych, eliptycznych, parabolicznych). Mogą one mieć wysokość konstruk­cyjną zmienną (rys. 6.7a, b) lub stałą (rys. 6.7c). Łukowe kratownice stosuje się w obiektach o dużych rozpiętościach (ponad 30 m) jako krzywoliniowe ry­gle układu poprzecznego (np. oparte na słupach) lub ustroje bezpośrednio opar­te na fundamencie.
Posługując się w analizie statycznej belkowym modelem zastępczym dźwi­gara kratowego, można przyjąć, iż momenty zginające ustroju przenoszą pasy wiązara, siły poprzeczne zaś wykratowanie konstrukcji. Omawiając typy kratow­nic z uwagi na kształt obrysu dźwigarów, większą uwagę zwrócono na sposoby kształtowania pasów. Układ wykratowania wiązarów pokazanych na rys. 6.4+6.7 należy traktować umownie, jako zapewniający geometryczną niezmienność kon­strukcji. Typ układu geometrycznego słupków i krzyżulców kratownicy przyjmuje się m.in. na podstawie analizy jej wytężenia i technologiczności wykonania.
Wykratowanie dźwigarów kratowych pokazane na rys. 6.8a składa się tylko z krzyżulców, przedstawione zaś na rys. 6.8b-f-h ze słupków i krzyżulców.
Bezsłupkowe, trójkątne wykratowanie wiązara (typu V) makrzyżulce naprze­miennie ściskane i rozciągane. Są one najczęściej nachylone do pasa pod kątem 45+50°. Ten typ wykratowania charakteryzuje się małą liczbą węzłów ustroju. W przypadku wiązarów z takim wykratowaniem o pasach nierównoległych różno­rodność konstrukcyjno-geometryczna węzłów oraz różne długości prętów mogą być niedogodne technologicznie.
Słupkowo-krzyżulcowe wykratowanie (rys. 6.8b — typ N) składa się ze słup­ków oraz krzyżulców nachylonych jednostronnie w każdej połowie przęsła kra­townicy pod kątem 35^+45°. W tym typie wykratowania krzyżulce opadające, licząc od podpór, są rozciągane, co zmniejsza zużycie materiału.

(…)

…, a równocześnie zapewnia należyte usztywnienie pasa górnego na wyboczenie w płaszczyźnie kratownicy. Konsekwencją zagęszczenia wykratowania ustroju jest wzrost liczby typów (rodzajów) prętów i węzłów, co zwiększa pracochłon­ność wykonania konstrukcji.
Dobierając typ wykratowania dźwigara, należy przyjmować jednakowe prze­działy kratownicy. Zalecenie to jest związane z technologią wykonania i estetyką ustroju…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz