Papiery wartościowe - pojęcie, zakres, systematyka i źródła

Nasza ocena:

5
Pobrań: 826
Wyświetleń: 3633
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Papiery wartościowe -  pojęcie, zakres, systematyka i źródła - strona 1 Papiery wartościowe -  pojęcie, zakres, systematyka i źródła - strona 2 Papiery wartościowe -  pojęcie, zakres, systematyka i źródła - strona 3

Fragment notatki:


PRAWO PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
1. Prawo papierów wartościowych - pojęcie, zakres, systematyka i źródła
Prawo papierów wartościowych stanowi dział prawa, zawierający ogół regulacji dotyczących emisji i obrotu papierami wartościowymi oraz zasad realizacji praw wynikających z papierów wartościowych. Dział interdyscyplinarny, zawierający prawa administracyjnego i cywilnego. Mieści się na obrzeżach prawa cywilnego, w szczególności prawa zobowiązań. Zawiera elementy prawa handlowego oraz finansowego. Dotyka materii administracyjno-prawnej i karno-prawnej - każda ustawa zawiera przepisy karne. Ponadto w kodeksie karnym znajdują się odpowiednie normy-rozdział XXXVII. Materia ta regulowana jest również przez prawo międzynarodowe (m.in. tworzone przez UE, czy OECD).
PPW dzieli się na:
a) prawo prywatne - ta część oparta jest głównie na mechanizmach cywilistycznych - przepisy dotyczące wystawiania papierów wartościowych, cesja, indos
b) prawo publiczne - związane z ingerencją państwa w obrót papierami wartościowymi
Źródła PPW:
a) artykuły 9216-92116 k.c.
b) dekret z 10 grudnia 1946 roku o umarzaniu utraconych dokumentów
c) dwie ustawy z 28 kwietnia 1936 roku - prawo wekslowe i prawo czekowe
d) ustawa z 1999 roku o finansach publicznych
e) ustawa z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach
f) ustawa z 1997 roku o listach zastawnych i bankach hipotecznych
g) ustawa z 27 sierpnia 1997 roku prawo bankowe h) ustawa z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych
i) ustawa z 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych
j) ustawa z dnia 18 września 2001 roku kodeks morski
k) ustawa z 16 listopada 2000 o domach składowych i zmianie kc
l) prawo publicznego obrotu papierami wartościowymi - obowiązujące do dnia 22 października 2005
ł) od 23 października 2005 roku obowiązują 3 nowe ustawy:
- ustawa z 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi
- ustawa z 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do publicznego obrotu oraz spółkach publicznych
- ustawa z 29 lipca 2005 roku o nadzorze nad rynkiem kapitałowym
Zasada numerus clausus - dopuszczalne są tylko takie papiery wartościowe jakie przewidział ustawodawca
2. Papiery wartościowe - pojęcie, funkcje, rodzaje
Papierem wartościowym jest szczególnego rodzaju dokument, stwierdzający istnienie praw majątkowych, w taki sposób, że bez posiadania dokumentu nie można wykonywać praw majątkowych (posiadanie dokumentu niezbędną formalną przesłanką realizacji prawa), które z nich wynikają, a wydanie dokumentu osobie trzeciej powoduje przejście praw inkorporowanych w dokumencie. Papiery wartościowe ucieleśniają prawa podmiotowe (wierzytelności), noszą inkorporowane w nich prawa i wartości.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz