Papiery wartościowe - klasyfikacja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Papiery wartościowe - klasyfikacja - strona 1 Papiery wartościowe - klasyfikacja - strona 2 Papiery wartościowe - klasyfikacja - strona 3

Fragment notatki:

PAPIERY WARTOŚCIOWE I ICH WYCENA Papiery warto ś ciowe - dokumenty stwierdzaj ą ce okre ś lone prawa maj ą tkowe, które z relacji posiadania tych dokumentów przysługuj ą ich wła ś cicielowi. Zewn ę trzn ą posta ć papierów warto ś ciowych okre ś laj ą dokładne odno ś ne przepisy prawne. Podstawowe przykłady papierów warto ś ciowych:  akcja - walor potwierdzaj ą cy prawo jego nabywcy do współwłasno ś ci firmy (S.A.)  obligacja - walor potwierdzaj ą cy zaci ą gni ę cie przez jego emitenta po Ŝ yczki u nabywcy obligacji; emitentem mo Ŝ e by ć pa ń stwo, przedsi ę biorstwo, bank, samorz ą d lokalny. (emitent - ten kto dokonuje emisji waloru)  bon skarbowy - papier warto ś ciowy b ę d ą cy dowodem zaci ą gni ę cia przez skarb pa ń stwa po Ŝ yczki u wła ś ciciela waloru.  certyfikat depozytowy - dokument na okaziciela, potwierdzaj ą cy przej ę cia lokaty terminowej przez bank.  weksel - papier warto ś ciowy zawieraj ą cy przyrzeczenie zapłaty okre ś lonej kwoty w okre ś lonym czasie; cz ę sto stosowany jako ś rodek odraczaj ą cy zapłat ę pieni ę dzmi w transakcji kupna - sprzeda Ŝ y.  czek - pisemne zlecenie, udzielone bankowi, wypłacenia wskazanej osobie lub okazicielowi kwoty wymienionej w zleceniu z rachunku (konta) wystawcy. Klasyfikacje papierów warto ś ciowych: (a) ze wzgl ę du na rodzaj prawa maj ą tkowego wynikaj ą cego z tytułu posiadania waloru - walory opiewaj ą ce na wierzytelno ś ci pieni ęŜ nej (np. weksle, obligacje) - walory dokumentuj ą ce współwłasno ść w maj ą tku ich eminenta (np. akcje) (b) Ze wzgl ę du na sposób przenoszenia tytułu własno ś ci waloru - imienne : do dysponowania nimi uprawniona jest osoba imiennie wystawiona w ich tre ś ci, przeniesienie tytułu własno ś ci waloru nast ę puje poprzez cesj ę , czyli pisemne zrzeszenie si ę uprawnie ń wynikaj ą cych z dokumentu na rzecz innej osoby ( np. akcje imienne) - bezimienne: czyli na okaziciela: do dysponowania nimi uprawniony jest ten, kto je aktualnie fizycznie posiada; przeniesienie tytuły własno ś ci nast ę puje przez przekazanie walorów mi ę dzy kontrahentami. (akcje, obligacje bezimienne) - na zlecenie konkretnej osoby : uprawniaj ą do dysponowania nimi ka Ŝ d ą osob ę , która jest aktualnie w

(…)

…)
 wartość emisyjna: cena, po której akcje są
oferowane na rynku pierwotnym
wartość księgowa: jest to wartość aktywów
netto firmy, przypadających na 1 akcję.
 wartość rynkowa: jest to cena (kurs) akcji na
giełdzie.
aktywa firmy - ogół srodków będących w danej chwili w
dyspozycji firmy (kapitał, maszyny, budynki, …)
pasywa firmy - długi i zobowiązania firmy,
aktywa netto = aktywa - pasywa.
indeks giełdowy…
… określonej osobie w określonym czasie, albo
poleca taką zapłatę osobie trzeciej, wskazanej na wekslu.
weksel własny (prosty)
Ja, Jan Kowalski, zapłacę p. Janowi Nowakowi 10000 zł
w dniu 30.06.2007 r.
weksel trasowany (ciągniony)
Ja, Jan Kowalski, proszę p. Jana Kwiatkowskiego o
wypłacenie p. Janowi Nowakowi 10000 zł w dniu
30.06.2007 r.
Kowalski - wystawca; Nowak - remitent; Kowalski -
trasat; 10000…
… od wartości
nominalnej (co sprowadza się do płacenia
odsetek z góry), a w terminie wykupu emitent
zwraca posiadaczowi obligacji jej wartość
nominalną
 obligacje indeksowane: odsetki i wartość
nominalna SA indeksowane (modyfikowane) o
bieŜąca stopę inflacji
obligacje zamienne (na akcje).
Akcja - papier wartościowy potwierdzający prawo jej
nabywcy do współwłasności firmy (spółki akcyjnej).
Dokładniej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz