Papiery wartościowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1722
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Papiery wartościowe - strona 1

Fragment notatki:

Dzięki jej treści możemy poszerzyć wiedzę na tematy takie, jak: weksel, rodzaje weksli, bony skarbowe, certyfikaty depozytowe, obligacje, akcje.

PAPIERY WARTOŚCIOWE
Papiery wartościowe (zwane też walorami) są dokumentami - o ściśle określonej przez prawo formie - stwierdzającymi określone prawa majątkowe, które z racji ich posiadania przysługują posiadaczowi.
Ze względu na rodzaj prawa majątkowego płynącego z tytułu posiadania papieru wartościowego, wyróżnia się:
Walory opiewające na wierzytelności pieniężne (weksle, czeki, obligacje, bony loteryjne),
Walory dokumentujące współwłasność w majątku ich emitenta (akcje, certyfikaty lokacyjne).
Z punktu widzenia sposobu przenoszenia tytułu własności wyróżnia się:
Papiery wartościowe imienne (zwane też papierami wartościowymi rekta), które upoważniają do dysponowania nimi jedynie osobę wymienioną imiennie, indywidualnie w ich treści
Na okaziciela (bezimienne) przeniesienia praw własności odbywa się w drodze przekazania dokumentów miedzy kontrahentami.
Na zlecenie określonej osoby - upoważniają do dysponowania nimi każdą osobę, która włada dokumentem , a przenoszenie praw własności na inne osoby jest możliwe w formie zapisu na dokumencie.
Ze względu na charakter dochodu uzyskiwanego z tytułu posiadania papiery wartościowe dzielimy na :
Dywidendowe - przynoszące ich posiadaczom dochód w charakterze udziału w zysku z konkretnej działalności
Procentowe - odsetkowe -,będące świadectwem oprocentowanego długu, którego wynagrodzenie i zwrot nie jest powiązane z wynikami finansowymi firmy.
W zależności od formy obrotu papierami wartościowymi wyróżnia się:
Walory giełdowe - obrót ich dokonywany jest na giełdzie na tzw. Rynkach urzędowych, są to np. akcje, obligacje, bony skarbowe
Pozagiełdowe, których obrót jest realizowany na rynkach poza giełdą np. czeki, weksle handlowe.
Papiery wartościowe pełnią wiele funkcji, a mianowicie:
Kredytową, polegającą na tym, że wystawiając papier wartościowy i wydając go wystawca uzyskuje u nabywcy określoną kwotę, lub też prolongatę spłaty zadłużenia z tytułu dokonanej transakcji np. weksel
Płatniczą, papiery stanowią legalny instrument zapłaty np., czeki,
Obiegową, wynikającą z możliwości łatwego przenoszenia praw z papierów wartościowych
Gwarancyjną (zabezpieczającą), ułatwiającą dochodzenie roszczeń z tytułu stosunku prawnego
Legitymacyjną, polegającą na ułatwieniu identyfikacji praw podmiotów do wartości w papierach wartościowych
Obrót papierów wartościowych odbywa się na :
rynku pierwotnym, na którym emitent przeprowadza pierwsze transakcje
na rynku wtórnym, na którym obrót walorami odbywa się bez udziału ich emitentów


(…)

… wartościowym potwierdzającym udział jej posiadacza - akcjonariusza w kapitale Spółki Akcyjnej, zapewnia ona prawa do decydowania o spółce oraz udział w jej zyskach i majątku przy likwidacji spółki.
Ze względu na sposób przenoszenia tytułu własności dopraw majątkowych, akcje dzielą się na akcje imienne oraz na okaziciela.
Ze względu na formę zapłaty emitentowi za akcje, wyróżniamy akcje gotówkowe, wydawane w zamian za wpłaty pieniężne, oraz akcje aportowe, które są otrzymywane za wniesienie do spółki środków rzeczowych, w postaci aportu.
Z wysokością otrzymywanej dywidendy wiąże się podział akcji na akcje zwykłe, które upoważniają do zwykłych uprawnień wynikających z ich posiadania oraz akcje uprzywilejowane , które mają specjalny status.
Literatura:
I.Heropolitańska; „Weksel w obrocie gospodarczym”, Poltex, Warszawa 1991 r.
M.Sobczyk, „Matematyka Finansowa”, Placet, Warszawa 2000
Strona internetowa republika.pl/tomkowiczmar/weksel.
Z.Krzyżkiewicz, Wł.Jaworski, M.Puławski, „Leksykon bankowo-giełdowy” Poltext, Warszawa 1998 …
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz